Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

10.sınıf demokrası 1.dönem 2.yazılı test 25 soru

dogrukaynak Ödev-Ders » Demokrasi » 10.sınıf demokrası 1.dönem 2.yazılı test 25 soru
Hit : 47503
Tarih : 20 Ekim 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (0/2006) :

1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal devletin özelliklerinden biri değildir
a) Kimsesizlere sahip çıkmak.
b) Gelir adaletini sağlamak.
c) Her vatandaşa eğitim fırsatı sağlamak.
d) Herkese sağlık güvencesi imkanı sağlamak.
e) Yoksullara sadaka vermek.
2. ´Bizim haklarımız, başkalarının haklarından ibarettir. düşüncesi aşağıdakilerden hangisine uyar
a) Tüm insanlar ortak haklara sahiptir.
b) Bazı insanlar daha farklı halklara sahip olabilirler.
c) İnsanların bazı hakları daha önce gelir.
d) İnsan haklarını korumak ahlaki bir görevdir.
e) İlerleme başkasının hakkını korumakla olur.
3 ."Söylediklerinizin hiçbirinde sizinle aynı görüşte değilim; ancak onları söyleme hakkınızı ölünceye kadar savunacağım" Voltaire, bu sözü ile, aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır
a) Düşünce ve ifade özgürlüğünü
b) Kamu vicdanını
c) Haberleşme özgürlüğünü
d) Seçme ve seçilme hakkını
e) Yaratıcı düşünmeyi
4-Aşağıdakilerden hangisi devleti meydana getiren temel unsurlardan biridir
a) Düşünce ve ifade özgürlüğü b)Seçme ve seçilme hakkı c) İdari Mahkemeler d)Egemenlik e) Kamu vicdanını
5. Laiklik ilkesi ile çeşitli alanlarda din ve mezhep ayrılıklarından kaynaklanan farklı uygulamalar kaldırılmıştır.Budurumun aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı söylenebilir
a) Toplumsal kaynaşmayı.
b) Sınırların güvence altına alınmasını.
c) Yabancı devletlerin iç işlerimize karışmasını.
d)Azınlık haklarının genişletilmesini.
e) Önemli yatırımların devlet tarafından gerçekleştirilmesini.
6. Toplumsal refahı, toplumsal kesimler arasında eşit biçimde dağıtma ile bireylerin eğitim, sağlık ve güvenlik sorunlarını çözme gibi konular; devletin daha çok hangi niteliği ile ilgilidir
a) Sosyal b)Hukuk Devleti c)Laik
d) Demokratik e) Cumhuriyet
7-“Devleti yönetenlerin devleti din kurallarına göre yönettiği ve tanrıya karşı sorumlu oldukları devlet yönetim şekli nedir
a)Monarşi b) Demokrasi c) Teokrasi
d)Laiklik e)Cumhuriyet
8. Devlet, insan haklarını koruyan ve saygı gösteren, insanı her şeyin üstünde tutan bir anlayışı benimsemelidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi devletin işlevlerinden biri olamaz
a) Bireye önem verme.
b) Bireyleri baskı altında tutma.
c) İnsan haklarına saygı gösterme.
d) Birey için sağlıklı düzen oluşturma.
e) Bireylerin ihtiyaçlarına önem verme.
9-Magna Carta Libertatum aşağıdaki ülkelerden hangisinde ilan edilmiştir
a)Fransa b)Amerika c)Almanya d)İngiltere e)İtalya
10- Aşağıdakilerden hangisi 3.kuşak insan haklarındandır
a)Çevre Hakları b)Seyahat Özgürlüğü c)Yaşama Hakkı d)Dilekçe Hakkı e)Haberleşme Hakkı
11. Hukuk düzeninin kişilere tanımış olduğu yetkilere ne ad verilir
a) Bağımsızlık b) Özgürlük c) Demokrasi
d) Hak e) Eşitlik
12 . Hobbese göre; devlet olmazsa insanlar birbirine zarar verir. Bu nedenle insanlar kendilerini korumak için birbirine söz vermiş ve toplumsal sözleşme ile devleti oluşturmuşlardır. Bu yaklaşıma göre iktidarın kaynağı aşağıdakilerden hangisine dayanır
a) İnsandaki yeteneklerin geliştirilmesine.
b) Tanrısal iradeye.
c) Kendilerini koruma amacına.
d) Özgürlüğe ulaşma isteğine.
e) Eşitlik fikrine.

13. Aşağıdaki kavramlardan en kapsamlı olanı hangisidir
a) Ekonomik haklar c) Kişisel haklar
b) Sosyal haklar d) İnsan hakları e) Kamu Hürriyeti
14. TBMMnin yaptığı yasaların Anayasaya uygunluğu aşağıdaki hangi mekanizma tarafından denetlenir
a) İdari Mahkemeler b) Anayasa Mahkemesi
c) Sayıştay d) Yargıtay e) Danıştay
15. T. C de Laiklik ilkesi; vicdan ve ibadet özgürlüğünü sağlamayı, toplumsal kurumların faaliyetlerini bilimin ve teknolojinin ışığında yürütmeyi, dinin hakkını dine,devletin hakkını devlete vermeyi amaçlayan ve dini devletten ayıran bir ilkedir. Bunagöre laiklik ilkesiyle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz
a) Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması.
b) Dini kuralların yönetimde etkili hale getirilmesi.
c) Din ve vicdan özgürlüğünün sağlanması.
d) Sorunların akla dayalı olarak çözülmesi.
e) Bilime ve teknolojiye dayalı çözüm üretilmesi.
16. Hukuk devletinde özgürlük, başkalarına zarar vermeyecek bir alana kadar uzanır. Başkalarına zarar verecek bir durum yaratan kişi devletin gücüyle karşı karşıya kalır. Paragrafta hukuk devletinin hangi özelliği anlatılmaktadır
a) Kural koyucu ve kuralları denetleyici olması.
b) Birliği sağlaması.
c) Politik bir yapı olması.
d) Dayanışmayı sağlaması.
e) Güvenliği sağlaması.
17.Anayasamıza göre aşağıdakilerden hangisi devletin temel amaç ve görevlerinden biridir
a) Herkese iş bulmak.
b) Tüm bireylere yüksek öğrenim sağlamak.
c) Herkese konut sağlamak.
d) İşsizlere işsizlik sigortası ödemek.
e) Adaleti sağlamak.
18. Bütün insanların sahip olması gereken evrensel değerlere ne ad verilir
a) İnsan hakları b) Pozitif statü haklarıc) Temel hak ve özgürlükler d) Kamu Hürriyeti e) Klasik haklar
19. Aşağıdakilerden hangisi, çağdaş devletlerin benimseyeceği bir ilke olamaz
a) Özgürlük
b) Halkın egemenliği
c) Hukukunüstünlüğü
d) Adalet
e) Yönetenlerin subjektif( öznel) tutumları.
20. Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir toplumun özelliği değildir
a) Siyasi parti ve baskı gruplarının olması.
b) Egemenliğin halka dayanması.
c) Parlamentonun olması.
d) Güçler ayrılığı prensibinin olması.
e) Liderin öğretilerinin kutsal kabul edilmesi.
21.Anayasamıza gore aşağıdakilerden hangisi TBMMnin bakanlar kurulunu denetleme yollarından biri değildir
a)Meclis araştırması b) Meclis soruşturması
c) Yüce divanda yargılama d) Genel görüşme e) Gensoru
22. Aşağıdakilerden hangisi “Yönetimin yargısal denetimi kuralı”ilkesini açıklayan cümledir
a) Yasa önünde herkes eşittir b) Yasama organı anayasaya uygun hareket etmelidir c) Tüm yürütme organı yasalara uygun hareket etmelidir d) İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır e) Bazı konular yönetimin takdirine bırakılmıştır
23) Aşağıdakilerden hangisi devletin temel amaç ve görevlerinden biridir
a) Adaleti sağlamak b) Herkese iş bulmak c) Herkese konut sağlamak d) Askerlik hizmetlerini yürütmek
e) Tüm bireylerin yüksek öğrenim görmesini sağlamak
24) Devletin ortaya çıkışını açıklayan baskın görüş aşağıdakilerden hangisidir
a) Sözleşme yapma ve korunma gereksinimi b) Yaşam standartlarının yükseltilmesi c) Uyulması zorunlu kurallar gerekliliği d) Ekonomik hakların güvencesi için e) Diğer insanlara boyun eğmemek için
25) “Toplumu erdemli kişiler yönetmelidir” görüşü hangi düşünüre aittir
a)Platon b) Sokrates c) Aristo d) Thomas
e) Jhon Locke


 »soru bak, »kpss soru testleri, »soru bankasi, »kpss test, »2010 2011 7 SINIF MÜZİK YILLIK PLANI, »10 sınıf coğrafya topografya ve kayaçlar videolu ders anlatımı, »tarıh dersı 10 sınıf taşra ve eyalet yönetımı anlat, »dil ve anlatım11 sınıf ders kitabı cevapları, »lise sınıf arkadaşlarının mektuplaşmasına örnek, »özgün yayınevi matematik planı 3 sınıf,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Cevaplarını da bi zahmet siz bilin cevapları sizlersiniz

Yazan: bilge | Tarih: 2015-01-11 18:18:41


21-A

Yazan: İnSaN | Tarih: 2015-01-09 15:25:06


1e 2a 3a 7c 8b 11d 14d 15a 16b 17c 19d 20d 21b 22a 23c 25d

Yazan: feyza | Tarih: 2014-12-25 18:53:06


1e2a3a4e5a6a7c8b9d10a11d12c13d14b15b16a17e18a19e20e Felsefe Öğretmeni.

Yazan: Hüseyin TAŞKIN | Tarih: 2014-01-20 22:03:46


soruların cevabını hayrına hocaları öncede soranlar yazsaydı keşke bu nasıl bid

Yazan: bir dost | Tarih: 2014-01-09 19:45:43


e e a d aacb 10=? 13=d b b a e a e 19a kadar cevapladım

Yazan: Soru cevaplayan kız :D | Tarih: 2013-01-02 20:43:15


1-E 2-A 3-A 7-C 8-B 11-D 13-D 14-B 17-E 18-A 19-E 21-C 23-A BU KADAR YAPTIM HEPSİDE DOĞRU ÖRETMEN KONTROL ETTİ FAKAT GERİSİ SİZE KALDI ....

Yazan: gülsevim | Tarih: 2012-12-28 19:23:42


1.sınavın sorularını hoca internetten alıp bize sormuşş bu 2.sınavıda sorar cvpları biz bulalımmm

Yazan: elif | Tarih: 2012-12-15 18:14:28


cvba ne gerek var biliyosan doğrudur bremın

Yazan: davut | Tarih: 2012-12-03 21:59:10


1e 2a :D

Yazan: oğuz | Tarih: 2012-11-21 17:19:10


ya cevapları olsa 10 numara olcak

Yazan: fef | Tarih: 2012-11-09 22:23:12


cevapları nerde

Yazan: ökkeş | Tarih: 2012-11-06 22:47:16


cvp lar olsaydı süper olurdu

Yazan: ömer | Tarih: 2011-01-20 22:17:44


ya bunun cvpları niye yok hoca bana bunları verdi çalışın yazılıda çıkacak dedi insan cvplarıda koyar yaa

Yazan: CryClowN | Tarih: 2011-01-20 21:30:31


cvpları ndn yok soruları vermişsiniz de bari tam yapın ne yapcaksanız

Yazan: sedef | Tarih: 2011-01-20 17:39:54