Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

11.sınıf coğrafya 1.dönem 1.yazılı soruları indir

dogrukaynak Sınavlar-Yazılılar » 11. Sınıf Yazılı Sınav » 11.sınıf coğrafya 1.dönem 1.yazılı soruları indir
Hit : 1670
Tarih : 29 Kasım 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/1168) :
Aşağıda boş bırakılan alanları doldurunuz.
1. Bir bölgede yaşayan ve birbiriyle etkileşim içinde bulunan canlılar ile bunların cansız çevrelerinin oluşturduğu sistemler bütününe………………………denir.
2. Kendine özgü iklimi, bitki örtüsü ve hayvan topluluğu bulunduran bölgelere………………..denir.
3. Biyoçeşitliliği belirleyen en önemli cansız öge …………………….dir.
4. Biyoçeşitliliğin en fazla olduğu iklim bölgesi ………………………………..dir.
5. Biyolojik çeşitliliğin azalmasında en önemli canlı öge …………………….dır.
6. Besin zincirinin ilk halkasını yani üretici kısmını ……………………oluşturur.
7. Besin zincirinde birincil tüketicileri………………………………….oluş turur.
8. **ü hayvan ve bitkileri minerallere ve humusa dönüştüren canlılara…………………………………….denir.
9. Ekosistemlerin tek enerji kaynağı
……………..dir.
10. Canlıların yaşamlarını sürdürmeleri, su, karbon,
oksijen ve azot gibi çeşitli unsurların atmosfer,
hidrosfer, litosfer ve biyosfer arasında oluşan
döngüye……………………………………..denir.
11. Dar ve derin sahalardan akan suların ………………………………potansiyeli yüksektir.
12. Baraj gölleri vadilerin………………………………yerlerine kurulur.
13. Nüfusun niteliklerini artırmayı, nüfus artışını kontrol etmeyi veya nüfusu artırmayı amaçlayan tüm uygulamalara……………………………………………… …..denir.
14. Japonya, Almanya, Fransa gibi ülkelerde nüfusu…………………………………………..yöneli k politikalar uygulanır.
15. Tabanı geniş nüfus piramitine sahip ülkelerde aktif nüfus oranı …………………………….tir/tür.
Aşağıdaki soruların sonuna Doğru ise (D), Yanlış ise(Y) yazınız.
16. Türkiye biyoçeşitlilik açısından zengin bir ülkedir.( )
17. Türkiyede yerşekillerinin engebeli olması biyoçeşitliliği etkilememiştir.( )
18. Karbon döngüsünde, denizler karbon birikiminin olduğu önemli sahalardır. ( )
19. Orman yangınlarının arttığı dönemlerde havadaki karbon oranı artar.( )
20. Çöl, tundra ve kutup bölgeleri bitki ve hayvan çeşitlilği açısından zayıf sahalardır. ( )
21. Türkiyede bebek ölüm oranı yüksektir. ( )
22. Gelişmiş ülkelerde, nüfusa yapılan yatırımlar daha azdır. ( )
23. Çin, nüfus artışını azaltmak için tek çocuk politikası uygulamaktadır. ( )
24. Iı. Dünya savaşından sonra avrupa ülkelerinde nüfus patlaması yaşanmıştır. ( )
25. Nüfus artışının fazla olduğu ülkelerde, ülke içi nüfus hareketleri(göç) yoğundur. ( )
26. Afrika, G. Amerika ve G. Doğu Asya ülkelerinde bebek ölüm hızı yüksektir. ( )
27. Su döngüsünü kısaca açıklayınız.
28. Biyolojik çeşitlilikte iklimin etkisini kısaca açıklayınız.
29. Nüfus artış hızının fazla olmasının olumlu yönlerini yazınız.
30. Tabanı geniş nüfus piramidinin yapısal özelliklerini yazınız.(en az 5 madde!!!)
31. Suyun yerle atmosfer arasındaki dolaşımına “su döngüsü” denir.Aşağıdakilerden hangisinde bu döngüyü sağlayan olaylar birlikte verilmiştir
A) Buharlaşma-Yağış
B) Buz erimesi- Donma
C) Terleme- Donma
D) Yağış- Sızma
E) Terleme-Buharlaşma
32. Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımlarının yapılış amaçlarından biri olamaz
A) Nüfusun kadın erkek oranlarını belirlemek
B) Nüfusun eğitim durumu hakkında bilgi edinmek
C) Nüfusun artış oranını hesaplamak
D) Nüfus hareketlerini belirlemek
E) Tarım alanlarının bölgelere dağılımını hesaplamak
33.
34.
35.
36. Aynı tür canlıların oluşturduğu topluluktaki bireylerin, biyosferdeki kendi yapılarına uygun yaşama bölgeleridir.
Yukarıda tanımı yapılan aşağıdakilerden hangisidir
A) Habitat B) Madde döngüsü C) Biyosfer
D) Ekosistem E) Biyom
37. Aşağıdakilerden hangisi birincil tüketicilerden değildir
A) Koyun B) Keçi C) Tavşan
D) Zebra E) Kurt
38. Aşağıdakilerden hangisi, bir ekosistemindeki biyoçeşitliliği etkileyen faktörlerden değildir
A) İklim B) İnsanın faaliyetleri
C) Yeryüzü şekilleri D) Yer altı zenginlikleri
E) Toprak özellikleri
39.
I- İş gücünün ucuzlaması
II- Gecekondulaşmanın artması
III- Kalkınma hızının yavaşlaması
IV- Mal ve hizmetlere olan talebin artması
Yukarıdakilerden hangileri, nüfus artış hızının yükselmesinin olumlu sonuçları arasında gösterilebilir
A) I – II B) I – IV C) II – III D) II – IV E) III – IV
40. Birbirine komşu iki ülkenin farklı nüfus politikaları uygulamaları, ülkelerin hangi bakımdan farklılık göstermesiyle ilgilidir
A) İklimi
B) Yerşekilleri
C) Nüfus artış hızı
D) Nüfus yoğunlukları
E) Kır ve kent nüfus oranları »2008 kpss soRULARI, »windows media player 12 indir, »msn 2010 indir, »live msn 2010 indir, »10 0 msn indir, »kitap indir, »ebook indir, »dini kitaplar indir, »e kitap indir, »pdf kitap indir,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.