Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

11.sınıf inkilap yazılı soruları

dogrukaynak Ödev-Ders » Tarih - İnkılap Tarihi » 11.sınıf inkilap yazılı soruları
Hit : 2333
Tarih : 03 Ekim 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/1075) :
I.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI

1- Meşrutiyetin 2.kez ilan edilmesini sağlayan sebepler nedir?
2- Jön Türklerin Kurduğu İttihat Ve Terakki Cemiyetinin Amacı NeydiYazınız.
3- I.Balkan savaşının sebepleri nelerdirMaddeler halinde Yazınız.
4- Almanya neden Osmanlıyı savaşa kendi yanında sokmak istiyorduYazınız.
5- İtilaf devletlerinin Çanakkale cephesini açmalarının sebepleri nelerdir?
6- Çanakkale zaferinin önemi nedirYazınız.
7- Mondros Ateşkes Anlaşmasının en önemli 3 maddesini yazınız.
8- İzmir ne zaman kim tarafından işgal edilmiştirYazınız.
9- Milli Varlığa Düşman Cemiyetler nelerdirYazınız.
10- Kurtuluş Savaşının amacı ve yönteminin ilk kez ilan edildiği belge hangisidirYazınız.

NOT: Her soru 10 puan ve süre 40 dakikadır

T.C İNKILP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ I.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI

1- Meşrutiyetin ikinci kez ilan edilmesinde başrolü oynayan cemiyet hangisidir yazınız.
2- II. balkan savaşı sonunda Osmanlının imzaladığı anlaşmalar hangileridirYazınız.
3- Fransız ihtilalinin Osmanlı devleti üzerindeki olumsuz etkisi nedir kısaca yazınız.
4- Trablusgarp savaşının nedenini yazınız.
5- Zararlı cemiyetleri yazınız.
6- I. Balkan savaşına katılan devletler hangileridirYazınız.
7- I. Dünya savaşına Osmanlı Devletinin katılma amacı nedir?
8- I. Dünya savaşı sonunda imzalanan anlaşmaları devletleriyle birlikte yazınız.
9- I. Dünya savaşının sonuçlarını yazınız.
10- Mondros Ateşkes anlaşmasının 7. ve 24. maddelerini açıklayınız.1.dönem 2.yazılı

Adı :
Soyadı :
Sınıfı :
No :

1-Midilli Adası, Sakız Adası ve Batı Trakya
hangi savaş sonunda Osmanlı egemenliğinden
çıkmıştır?
A)Balkan Savaşları
B)1877-1878 Osmanlı-Rus savaşları
C)I.Dünya savaşı
D)Trablusgarp savaşı
E)Kurtuluş savaşı

2-Wilson İlkelerinin aşağıdaki maddelerinden hangisi yeni devletler kurulabileceğini ortaya koymuştur?
A)Bütün barış antlaşmaları açık olacak.
B)Savaş sonunda galipler yenilenlerden toprak almayacak.
C)Yenilenler savaş tazminatı almayacak.
D)Devletlerarası anlaşmazlıklar barış yoluyla çözülecek.
E)Türklere kesin egemenlik tanınacak,Türk egemenliği altındaki diğer milletlere de kendini yönetme hakkı verilecek.

3-Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşında Osmanlı Ülkesi sınırları içerisinde açılan cephelerden biri değildir?
A)A)Kafkas Cephesi B)Irak Cephesi
C)Filistin Cephesi D)Galiçya Cephesi
E)Çanakkale Cephesi

4-Mustafa Kemalin tanınması ve milli mücadelede önder olarak kabul edilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi en çoktur?
A) Çanakkale Savaşının Kazanılması.
B)Dernede İtalyan Kuvvetlerinin durdurulması.
C)Muşu ve Bitlisi Ruslardan geri alması.
D)Halepin kuzeyinde düşmanı durdurması.
E)Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurması.

5-Amasya Genelgesinin Kurtuluş
Savaşımızdaki önemi en çok hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
A)Anadolunun ve Trakyanın her yanında
duyurulmuş olması.
B)Halkı düşmanlara karşı silahlı direnişe
çağırmış olmasından.
C)işgallerin başlamasını izleyen günlerde
hazırlanmış olmasından.
D)Kurtuluş Savaşının gerekçesini ve yöntemini
belirtmesinden.
E)İstanbul hükümetine karşı bir hareket niteliği
taşımasından.

6-Mustafa Kemal Paşa Mondros Ateşkes
Antlaşmasından sonra Türk ulusunu tehlikelere
karşı uyarmak ve harekete geçirmek amacıyla
Havza ve Amasyada genelgeler yayınlamıştır.
Bu genelgelerin Türk Ulusu üzerinde etkili
Olduğunu gösteren ilk belirti ne olmuştur

A)Anadoluda itilaf Devletlerine karşı
protesto ve mitingler yapılması
B)Osmanlı Mebusan Meclisi kararlarının, itilaf
Devletlerinin isteklerine uymaması
C)Amasyada Mustafa Kemalin İstanbul
Hükümeti temsilcisi Salih Paşa ile görüşmesi
D)Erzurum ve Sivasta kongreler yapılması
E)ilk TBMMne Osmanlı mebuslar meclisi
Üyelerinin de alınması

7-Kuvay-i Milliye, işgallere karşı cepheler
kurulmasıyla ortaya çıkmıştır.
Bu cepheler arasında kumanda birliği sağlan-
masına aşağıdakilerden hangisiyle başlanmış-
tır
A)Erzurum Kongresi B)Sivas Kongresi
C)Alaşehir Kongresi D)Balıkesir Kongresi
E)Edirne Kongresi

8-Erzurum Kongresi kararları arasında, ulusal
iradenin ve toplanan ulusal güçlerin padişahlık
ve halifelik makamını kurtaracağı hükmü
de yer almıştır.
Ulusal egemenlik anlayışına ters düşen böyle
bir karar alınmasının temel nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ortamın böyle bir değişikliğe hazır olmaması
B)itilaf Devletlerinden çekiniliyor olması
C)imparatorluğun çökmesinin önlenmesi
D)Osmanlı Devletinin desteğine ihtiyaç
duyması
E)Halifeliğin gücünden yararlanılmak istenmesi

9-Kuvay-ı Milliye başlangıçta hangi devletin
Anadoludaki işgallerine karşı bir tepki olarak
oluşturulmuştur?

A)İngiltere B)Fransa C)Yunanistan
D)Rusya E)İtalya

10-Kurtuluş Savaşımızın amacı, gerekçesi ve yöntemi
ilk kez hangi yolla açıklanmıştır?
A)Misak-ı Milli belgesiyle
B)Amasya Genelgesiyle
C)Sivas Kongresi kararlarıyla
D)ilk TBMM kararlarıyla
E)Erzurum Kongresi kararlarıyla

11-Mustafa Kemal Anayurdun parçalanması
tehlikesi karşısında ülke çapında bir kongre
yaparak Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i ilhak cemiyetlerini birleştirmiştir.
Mustafa Kemalin bu yolla ulaşmak istediği ilk
amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A)Saltanatı kaldırmak
B)Yeni bir anayasa hazırlamak
C)Kurtuluş savaşını tek elden yönetmek
D)Cumhuriyeti ilan etmek
E)Halifeilği kaldırmak

12-Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı Mebusan
Meclisinin onayından geçmiştir?
A)Takrir-i Sükun Kanunu
B)Hıyanet-i Vataniye Kanunu
C)Misak-ı Milli
D)istiklal Mahkemeleri
E)Tekalif-i Milliye Emirleri13- II.TBMMnin açılması
III.Düzenli ordunun kurulması
IV.Laik devlet anlayışının benimsenmesi
V.Lozan Barışının İmzalanması
Yukarıdaki gelişmelerden hangisi Cumhuriyetin kurulmasından çok geliştirilip yerleştirilmesi amacına yöneliktir?
A)I. B)II C)III D)IV E)V

14. Aşağıdakilerden hangisi TBMM''nin açılmasına yönelik bir aşama değildir?
A) Amasya genelgesi B) Sivas kongresi
C) Misak-ı milli D) Heyet-i temsiliye
E)Tekalif-i Milliye

15-Aşağıdakilerden hangisine, İstanbul ve TBMM birlikte katılmışlardır?
A)Sevr Antlaşması B)Lozan Görüşmeleri
C)Londra Konferansı D)Moskova Antlaşması
E)San Remo Konferansı

16-Fransa ile yapılan Ankara Antlaşmasıyla Hatayda Özel bir yönetim kurulması, aşağıdakilerden hangisine aykırı bir uygulama görünümündedir?
A)Amasya Görüşmelerine
B)Amasya Genelgesine
C)Londra Konferansı kararlarına
D)Misak-ı Milliye
E)Kars ve Gümrü Antlaşmalarına

17-TBMM Hükümeti ilk siyasi ilişkilerini aşağıdaki
Avrupa ülkelerinden hangisiyle kurmuştur?
A)İngiltere B)Almanya
C)Sovyet Rusya D)Fransa
E)italya

18-Yunan Kuvvetlerinin ilk kez Türk düzenli birlikleriyle karşılaşmaları, aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?
A)I. İnönü Savaşı B)Aslıhanlar Savaşı
C)II. İnönü Savaşı D)Sakarya Savaşı
E)Büyük Taarruz

19-Çerkez Ethem ve Kadeşlerinin TBMM Hükümetine isyan etmesi üzerine siyasi ve askeri durumu uygun bulan yunanlılar
Anadoluyu işgal hareketini hızlandırmışlardır.
Bunun üzerine Yunanlıları durdurmak amacıyla yapılmış olan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A)Eskişehir ve Kütahya B)II.İnönü
C)I.İnönü D)Sakarya
E)Dumlupınar

20-TBMMnin hukuksal alanda ilk defa tanınması hangi olayla olmuştur?
A)Lozan Barış Antlaşmasın B)Ankara Antlaşması
C)Londra Konferansı D)Moskova Antlaşması
E)Mudanya Ateşkes Antlaşması

21-İlk TBMM Gümrü, Moskova ve Ankara antlaşmalarını hangi devletlerle yapmıştır?
Gümrü Moskova Ankara
A)Ermenistan Sovyet Rusya Fransa
B)Fransa Ermenistan Sovyet Rusya
C)Ermenistan Fransa Sovyet Rusya
D)Sovyet Rusya Ermenistan Fransa
E)Fransa Sovyet Rusya Ermenistan


22-Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM ile dostluk ve yardımlaşma amacıyla ilişkiler kuran ilk islam ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)İran B)Irak
C)Suriye D)Afganistan
E)Pakistan

23-Mustafa Kemal Gazilik ve Mareşallik ünvanı hangi muharebeden sonra verilmiştir?
A)I.İnönü Muharebesi
B)II.İnönü Muharebesi
C)Sakarya Meydan Muharebesi
D)Kütahya Eskişehir Muharebesi
E)Başkomutanlık Meydan Muharebesi

24-Lozan Barış Antlaşmasının aşağıdakilerden hangisiyle ilgili maddesi Türk ekonomisinin gelişmesindeki engelleri
ortadan kaldırmıştır?
A)Ege Adaları B) Yabancı Okullar
C)Kapitülasyonlar D)Nüfus Mübadelesi
E)Patrikane

25-Türk Kurtuluş Savaşını sona erdiren Antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mondros Ateşkes Antlaşması
B)Sevr Antlaşması
C)Mudanya Ateşkes Antlaşması
D)Kars Antlaşması
E)Lozan Barış Antlaşması
1.dönem 2.yazılı soruları


1.Anadolu''da TBMM hükümetine karşı çıkan ayaklanmaların nedenlerini açıklayınız.

2.Sevr Barış Antlaşması''nın hukuken geçerli olmamasını sağlayan nedenler nelerdir?

3. Lozan Barış Antlaşması''nın yeni Türk Devleti tarafından önemi nedir?

4.Çerkez Ethem isyanını açıklayınız.

5.Kuva-yı İnzibatiye ne anlama gelmektedir?Amacı ve kimler tarafıdan kurulduğunu belirtiniz

6. TBMM''nin ilk siyasi zaferi hangi antlaşma ile olmuştur?Açıklayınız.

7. Düzenli Ordu kurulmasının nedenlerini açıklayınız.

8.Türkiye İktisat Kongresi''nin önemini açıklayınız.

9.Devletçiliğin ekonomiye ve liberalizme bakış açısını açıklayınız.

10.Misak-ı Milli''nin aldığı kararlardan en önemli 2 tanesini yazınız.

 »2008 kpss soRULARI, »KPSS SORULARI 2008, »2010 2011 7 SINIF MÜZİK YILLIK PLANI, »10 sınıf coğrafya topografya ve kayaçlar videolu ders anlatımı, »tarıh dersı 10 sınıf taşra ve eyalet yönetımı anlat, »lise sonrası kpss 2009 soruları, »dil ve anlatım11 sınıf ders kitabı cevapları, »lise sınıf arkadaşlarının mektuplaşmasına örnek, »özgün yayınevi matematik planı 3 sınıf, »2008 kpss sınav soruları ve cevapları,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

pardon ama cevaplar nerdeeeee

Yazan: reliable | Tarih: 2010-12-07 13:03:47