Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

2007 ÖSS EDEBİYAT SORULARI

dogrukaynak Ödev-Ders » LYS » 2007 ÖSS EDEBİYAT SORULARI
Hit : 1436
Tarih : 30 Kasım 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/1263) :
1. Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki sözcük getirilirse tanım yanlış olur
A) ---- yazarın herhangi bir konu üzerinde kesin so-nuçlara varmadan, kişisel görüş ve düşüncelerini senli benli bir anlatım içinde verdiği yazı türüdür. (makale)
B) ---- ünlü kişilerin yaşamlarını, yaptıklarını, yaşa-dıkları döneme katkılarını anlatan yazı ve kitap-lara denir. (biyografi)
C) Bir kimsenin kendi yaşam öyküsünü kendisinin yazıp anlattığı yapıtlara ---- denir. (otobiyografi)
D) Bir topluluk önünde belirli bir konuda yapılan et-kili ve inandırıcı konuşmalara ---- denir. (nutuk)
E) Bir yazarın, başından geçen ya da tanık olduğu olay ve olguları bilgilerine, gözlemlerine dayana-rak anlattığı yazı türüne ---- denir. (anı)


2. Cumhuriyet Dönemi oyun yazarlarındandır. Edebiya-ta şiirle başlamış, daha sonra öykü ve tiyatro türünde de yapıtlar vermiştir. Edebiyattaki ününü tiyatrolarıyla kazanmıştır. Tiyatro alanında tanınmasını sağlayan yapıtı, konusunu Babil efsanesi Gılgamıştan alan Tanrılar ve İnsanlar piyesidir. Tiyatro yapıtları arasın-da Hürrem Sultan, Karacaoğlan, Atçalı Kel Mehmet ve Ölü Kentin Nabzı da sayılabilir.
Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden han-gisidir
A) Recep Bilginer
B) Orhan Asena
C) Necati Cumalı
D) Refik Erduran
E) Haldun Taner

3. Çıkardıkları derginin adıyla anılan bir yazarlar toplulu-ğunun üç büyük temsilcisinden biridir. Şiirlerinde kur-duğu özgün imgelerle dikkat çeken, konularını daha çok doğadan alan, ülkemizde sembolizmin öncüsü sayılan bir şairdir. Şiir dışında yolculuk yazıları, pi-yesler, makaleler de yazmış olmasına karşın şiir ve özdeyişleriyle tanınan bir sanatçımızdır.
Bu parçada sözü edilen şair ve yazar aşağıdaki-lerden hangisidir
A) Hamdullah Suphi
B) Tevfik Fikret
C) Cenap Şahabettin
D) Abdülhak Hmit
E) Süleyman Nazif


4. Orhan Kemalle ilgili aşağıdaki yargılardan hangi-si yanlıştır
A) Yapıtlarında, kişilerin karakterlerini olay içinde çizmiş, onları doğal bir biçimde konuşturmuştur.
B) Genellikle fabrika işçilerinin, kırsal kesim insan-larının ve gecekondu bölgelerinde oturanların yaşamını konu almıştır.
C) Öykülerde günlük konuşma dilini kullanmış, yö-resel söyleyiş özelliklerine bağlı kalmıştır.
D) Esir Şehrin İnsanları adlı romanıyla yazın çevre-lerinde büyük yankı uyandırmıştır.
E) Anlatımı, olaylara bakış açısı yönünden toplum-cu gerçekçi yazarlarımızdan biri sayılmaktadır.5. Türk edebiyatında Ahmet Mithat Efendinin
I-)Feltun Beyle Rakım Efendi, Namık Kemalin

II-)İntibah, Samipaşazde Sezinin III-)Zehra, Recaizde

Mahmut Ekremin IV-)Araba Sevdası, Nabizde Nazımın

V-)Sergüzeşt isimli yapıtları sosyal içerikli romanlara
örnek olarak gösterilebilir.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış yapıtlardan hangileri birbiriyle yer değiştirirse bilgi yanlışı giderilmiş olur
A) I. ile II. B) I. ile IV.
C) II. ile III. D) III. ile V.
E) IV. ile V.


6. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır
A) Mehmet Raufun Eylül adlı yapıtı edebiyatımız-daki ilk psikolojik roman olarak nitelendirilmek-tedir.
B) Halide Edip, Ateşten Gömlek adlı yapıtında Kur-tuluş Savaşı yıllarını yansıtmıştır.
C) Namık Kemalin Cezmi adlı yapıtı edebiyatımız-daki ilk tarihî roman örneğidir.
D) Nbizde Nzımın Karabibik adlı yapıtı, köyü ve köylüyü anlatan yapıtların ilk örneklerindendir.
E) Aşk-ı Memnu, Yakup Kadri Karaosmanoğlunun yanlış Batılılaşma konusunu işlediği bir yapıtıdır.


7. Şinasinin, edebiyatımızda gerçekleştirdikleri ara-sında aşağıdakilerden hangisi yoktur
A) Halk için roman yazma hareketini başlatmıştır.
B) Dilde sadeleşme hareketine öncülük etmiştir.
C) La Fontaineden çeviriler yapmıştır.
D) İlk özel gazeteyi çıkarmıştır.
E) İlk tiyatro yapıtını yazmıştır.
8. I-)Fransız realist ve natüralistlerinden etkilenen

II-)Tanzimat Dönemi yazarı III-)Halit Ziya Uşaklıgil, aydın
çevreyi anlattığı IV-)Mai ve Siyah adlı V-)romanında
yabancı sözcük ve tamlamalarla yüklü bir dil
kullanmıştır.

Yukarıdaki numaralanmış sözlerin hangisinde bil-gi yanlışı vardır
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
Diğer sayfaya geçiniz.
32
9. Divan Edebiyatında modern öykü ve romanın yerini
I
tutan en önemli tür mesnevidir. Fuzûlînin
II
Hüsn ü Aşk, Süleyman Çelebinin Mevlid adlı yapıtları
III IV V
bu türün tanınmış örnekleridir.
Yukarıdaki numaralanmış sözlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


10. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen kişiyle ilgili değildir
A) Risaletün-Nushiye adlı mesneviyi aruz ölçüsüyle yazmıştır. (Yunus Emre)
B) Makalt adlı yapıtında tasavvuf konularını bö-lümler hlinde ele almıştır. (Hacı Bektaş Veli)
C) Yapıtlarında aşk ve kahramanlık temalarının ya-nında tasavvufa da yer vermiştir. (Kadı Burha-neddin)
D) Sade bir dille, ölçülü ve uyaklı, halk şiiri gelene-ğine uygun nefesler yazmıştır. (Pir Sultan Abdal)
E) Türkçenin başarılı örneklerinden olan Mantıkut-Tayr ile Feleknme onun tarafından oluşturul-muştur. (Ali Şir Nevaî)


11. Aşağıdakilerin hangisinde verilen dizelerde uyak (kafiye) kullanılmamıştır
A) Selam olsun karanfilin alına
Selam, tomurcuklu defne dalına
B) Bu bohça, duygunun coşkun selidir
İçimi coşturan bahar yelidir
C) O gün gelsin şöyle bir yarış olsun da gör
Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör
D) Öpe öpe uyandırdım, şiir yaptım sözcükleri
Savaşta kalemime kurşun yaptım sözcükleri
E) Değirmen değirmen, beni de öğüt
Ben meyvesiz ağaç, yürüyen söğüt


CEVAPLAR
1. A
2. B
3. C
4. D
5. D
6. E
7. A
8. B
9. C
10. E
11. D


 »2008 kpss soRULARI, »KPSS SORULARI 2008, »lise sonrası kpss 2009 soruları, »2008 kpss sınav soruları ve cevapları, »11 sınıf edebiyat yazılı soruları, »8 sınıf fen ve teknoloji 1 ünite ile ilgili değerlendirme soruları, »geçmiş kpss lise soruları 2009, »dil anlatım yazılı soruları 11 sınıf, »2008kpss soruları, »10 sınıf edebiyat syf 72 cvpları,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.