Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Demokrasi yazılı soruları test (Cevapsız)

dogrukaynak Ödev-Ders » Demokrasi » Demokrasi yazılı soruları test (Cevapsız)
Hit : 3675
Tarih : 20 Ekim 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/1809) :
1-Aşağıdakilerden hangisi Demokrasi sözcüğünü ifade eder

A-)Bir kişinin egemenliğine dayanan yönetim şeklidir.

B-)Bir grubun egemenliğine dayanan yönetim şeklidir.

C-)Bir ailenin egemenliğine dayanan yönetim şeklidir.

D-)Halkın egemenliğine dayanan yönetim şeklidir.

2-)Aşağıdakilerden hangisi Demokrasinin temel ilkelerinden değildir

A-)Milli egemenlik B-)Hürriyet ve eşitlik

C-)Basın D-)Siyasi partiler

3-)Aşağıdakilerden hangisi hükümeti kuran partiye verilen isimdir

A-)Muhalefet partisi B-)İktidar partisi

C-)Azınlık partisi D-)Halk partisi

4-)Aşağıdakilerden hangisi Demokrasi ile çelişir

A-)Halk egemenliği B-)Tek partili seçim

C-)Çok partili seçim D-)Parlamento

5-)Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu oluşturmada tek başına yeterli olmaz

A-)Öğretmen B-)Basın-yayın

C-)İnternet D-)Afiş ve reklam

6-)Aşağıdakilerden hangisi bir sivil toplum örgütü değildir

A-)Vakıf B-)Dernek

C-)Sendikalar D-)Okul

7-)Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu oluşturularak yapılabilecek işlerden değildir

A-)Kendi okulunu kendin yap

B-)Okuma-yazma seferberliği

C-)Cumhurbaşkanlığı seçimi

D-)Yolsuzlukları önleme

8-)Aşağıdakilerden hangisi basının görevlerindendir

A-)Seçim tarihlerini belirleme

B-)Yurtta ve dünyada olanları bize ulaştırma

C-)Siyasi parti kurma

D-)Hükümeti denetleme

9-)Aşağıdakilerden hangisi okulda yapılan demokratik hareketlerden biridir

A-)Eğitici kol çalışmaları B-)Disiplin kurulu

C-)Ev ödevleri D-)Geziler

10-)”Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iştir.” Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir

A-)Demircilik B-)Okumak C-)Meslek D-)Kamuoyu

11-)Aşağıdakilerden hangisi devleti oluşturan öğelerden biri değildir

A-)Vatan

B-)Vatan üzerine yerleşmiş bir millet

C-)Milleti her türlü tehlikeden koruyan hakim bir kuvvet

D-)Silahlar

12-)Aşağıdakilerden hangisi devletin temel amacı değildir

A-)Milletin bütünlüğünü,Bağımsızlığını, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak.

B-)Sınırlarını genişletmek

C-)Toplumun huzur ve refahını sağlamak

D-)İnsanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamak13-)Aşağıdakilerden hangisi devletin vatandaşa karşı görevlerinden biridir

A-)Temel hak ve hürriyetleri korumak

B-)Vergi vermek

C-)Kanunlara uymak

D-)Barış antlaşması imzalamak

14-)Bizler yaşadığımız topraklar üzerinde bazı haklara sahibiz.Bu hakların başında hür yaşama hakkı gelir.

Aşağıdakilerden hangisi hür yaşama haklarımızdan değildir

A-)İstediğimiz yere gidebilmek

B-)İstediğimiz şekilde düşünebilmek

C-)İstediğimiz kitabı okuyabilmek

D-)Çöpleri istediğimiz yere atmak

15-)Aşağıdakilerden hangisi Anayasa ile ilgili değildir

A-)Anayasa devletin temel kanunudur

B-)Beş yılda bir yenilenir

C-)Yasama, yürütme,yargı ile ilgili düzenlemeler yer alır

D-)Vatandaşların devlete ve birbirlerine karşı hak ve ödevlerini gösterir

16-)Aşağıdakilerden hangisi bir meslek değildir

A-)Marangozluk B-)Kaymakamlık

C-)Emeklilik D-)Futbolculuk

17-)Aşağıdakilerden hangisi nitelikli eleman olmanın bir sonucudur

A-)Kaçak işçi çalıştırma

B-)Malzeme ve emekten tasarruf

C-)Yapılan ürünün çabuk yıpranması

D-)İşsizlik oranının artması

18-)1982 yılında neden yeni bir anayasaya ihtiyaç hissedilmiştir

A-)Mevcut anayasanın günün ihtiyaçlarına tam olarak cevap verememesi

B-)Halkın baskısı

C-)Avrupanın baskısı

D-)Anayasaların on yılda bir değiştirilmesi gerekliliği19-)Aşağıdakilerden hangisi vatandaşın devlete karşı görevlerinden değildir

A-)Askerlik yapmak B-)Vergi vermek

C-)Kanunlara uymak D-)Okul yaptırmak

20-)Atatürk; “Her birey istediğini düşünmek,istediğine inanmak ,kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak,istediği dinin gereğini yapmak yada yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir.Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.” Sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemini belirtmiştir

A-)İslam dininin B-)İnsan hak ve hürriyetlerinin

C-)Fikir birliğinin D-)Anayasanın

21-)Vatandaşların haklarını korumak aşağıdakilerden hangisinin görevidir

A-)Cumhurbaşkanının B-)Emniyet Genel Müdürünün

C-)Devletin D-)Jandarmanın22-)Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık haklarından değildir

A-)Vergi vermeyebilir

B-)Düşünce hürriyetine sahiptir

C-)İstediği dine inanabilir

D-)Yetenekleri ölçüsünde istediği okula gidebilir

23-)Aşağıdakilerden hangisi seçimle belirlenmez

A-)Başbakan B-)Milletvekili C-)Muhtar D-)Kaymakam24-)Aşağıdakilerden hangisi oy kullanabilir

A-)Silah altında bulunan er ve erbaşlar

B-) Askeri öğrenciler

C-)Öğretmenler

D-)Tutuklu ve yükümlüler

25-)Aşağıdakilerden hangisi en önemli demokratik haklarımızdan biridir

A-Askere gitmek B-Vergi vermek

C-)Seçimlere katılmak D-)Valiyi seçmek

26-)Kanunlara uyulmaması sonucunda aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkmaz

A-)Toplumun düzeni bozulur

B-)Ülkemizin güvenliği tehlikeye düşer

C-)Devlet işleri yürümez hizmet aksar

D-)Ekonomi düzelir

27-)Aşağıdakilerden hangisi devletin mali kaynaklarının başında gelir

A-)Vergi B-)İthalat

C-)Tarım destekleme fonu D-)Otoyollar

28-)Aşağıdakilerden hangisi “Kişilerin bir takvim yılı içerisinde elde etmiş oldukları gelirlerinin belirli bir oranda vergilendirilmesine” denir

A-)Gelir vergisi B)Tazminat C-)Borç D-)Haciz

29-)Yurdumuzu iç ve dış tehlikelere karşı savunma görevini aşağıdakilerden hangisi üstlenmiştir

A-)TBMM B-)Türk Silahlı Kuvvetleri

C-)Polis D-)Dış İşleri Bakanlığı

30-)Aşağıdakilerden hangisi askere gitmek için gerekli şartlardan değildir

A-)Erkek olmak

B-)20 Yaşını doldurmuş olmak

C-)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

D-)Türkiyede yaşıyor olmak

31-)Aşağıdakilerden hangisi toplum halinde yaşamanın gereklerinden değildir

A-Kişilerin birbirleriyle yardımlaşması

B-Birbirini desteklemesi

C-Bütünlük içinde olması

D-Rekabet başlatması

32-)Aşağıdakilerden hangisinde yardımlaşmanın tanımı verilmiştir

A-)Yardımlaşma ve bağışta bulunma insanlığın erdemlerindendir

B-)Toplumun gücü dayanışmayla kuvvetlenir

C-)Kendi gücümüzü ve olanaklarımızı başkaları için kullanmaktır

D-)Organ bağışı yapmaktır

33-)”Maddi yönden yardımlaşma” her türlü para ve mal yardımına denir.

Aşağıdakilerden hangisi Maddi yardımlaşmaya girmez

A-Depremzedelere çadır yardımı

B-Fakirlere erzak yardımı

C-Kan bağışı

D-Zekat

34-)Aşağıdakilerden hangisi manevi yardımlaşma değildir

A-)Acılar ve sevinçleri paylaşmak

B-)Yardıma muhtaç kişilere para yardımı yapmak

C-)Birbirlerini mutlu edebilmek için çalışmak

D-)İyi ve kötü günde birlikte olmak

35-)Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme”de aşağıdakilerden hangisi yoktur

A-Kimsesiz çocuklara aile bulma

B-Çocukların korunması

C-Bakımı

D-Temel yaşama hakkı

36-)Anayasamızda “Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle aminin ve çocukların korunması için gerekli tedbirleri alır” denilerek aşağıdakilerden hangisi güvence altına alınmıştır

A-)Aile hukuku B-)Toplumsal yardımlaşma

C-)Gençliğin korunması D-)Çocuk hakları

37-)Kimsesiz, bakıma muhtaç çocukların bakımı, korunmaya yardıma muhtaç çocuklara bakmak ve bu çocukları topluma kazandırmak amacıyla ülkemizde aşağıdaki kurumlardan hangisi açılmıştır

A-)Güçsüzler yurdu

B-)Huzur evleri

C-)Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

D-)Kimsesizler yurdu

38-)Aşağıdakilerden hangisi zararlı alışkanlıklardan değildir

A-)Alkol B-)Sigara,tütün C-)Uyuşturucu D-)AIDS

39-)Aşağıdakilerden hangisi zararlı alışkanlıklara başlama sebeplerinden değildir

A-)Büyükleri taklit etme

B-)Arkadaşları arasında kendini kanıtlama düşüncesi

C-)Üstün görünmeye çalışma

D-)Ailenin teşviki

40-)Aşağıdakilerden hangisi sigaranın sebep olduğu sağlık problemlerinden değildir

A-)Solunum yolları rahatsızlığı

B-)Apandisit

C-)Akciğer kanseri

D-)Kalp-damar rahatsızlıkları

41-) Aşağıdakilerden hangisi Demokrasinin korunmasında bireylere düşen görevlerden değildir

a)Bireyle her türlü ilişkilerinde bazen demokratik kurallara uymalıdır.

b)Farklı düşüncelere, yaşayışlara hoşgörü ile yaklaşmalı, sorunları tartışarak ortak çıkarlar bulmaya çalışılmalı.

c)İnsanlar farklı düşünseler de bir arada yaşamak zorunda olduklarını unutmamalıdırlar.

d)Kamu adına yapılan her iş izlenmeli, gerektiğine yanlış yapanlar, eleştirilerek doğruya yönlendirilmelidirler.

42-) “Her hangi bir konuda toplumun benimsediği genel düşünce, ortak kanattır.” Şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir

a) Demokrasi b) Basın

c) Sivil Toplum Örgütü d) Kamuoyu

43-) Aşağıdakilerden hangisi Kamuoyunun yararlarından değildir

a)Demokratik toplumların varlıklarını sürdürmesini sağlar.Toplumu ilgilendiren meselelerle ilgili olarak çok sesli bir ortam oluşturur ve halkın düşüncelerinin yöneticilerce duyulması sağlar.

b)Dayanışma oluşturarak halkın sorunlarının birlik beraberlik içinde çözümünü sağlar.

c)Ekonomik kalkınma hız kazanır.

d)Bazı meseleler ortaya çıkmadan veya büyümeden çözüme kavuşturulur.

44-) Aşağıdakilerden hangisi basın-yayın kuruluşlarından değildir

a) Radyo b) Afiş c) Kitap d) Mektup

45-) Aşağıdakilerden hangisi basın ve yayının yararları arasında yer almaz

a)Yurdumuzda ve dünyada olup biten her şeyin halka duyurulmasını sağlar.

b)Kamuoyunun oluşmasını sağlar.

c)Eğitim ve öğrenime katkı sağlar.

d)İktidar partisini destekleyen yayınlar yapar.

46-) Aşağıdakilerden hangisi devletin amaçları arasında yer almaz

a)Vatandaşlarının güvenliğini, barış içinde yaşamasını ve gelişmesini sağlamak.

b)Vatandaşlarının temel hak ve özgürlüklerini korumak.

c)Vatandaşlarının yaşam koşullarını en iyi hale getirmek, gelişmeyi hızlandırmak.

d)Yurdun ve milletin bağımsızlığını korumayı millete bırakmak

47-) “Bir devletin işleyişini, vatandaşın temel hak ve özgürlüklerini belirten temel kanundur.” Şeklinde yapılan tanım aşağıdakilerden hangisidir

a) Yasa b) Anayasa c) Hukuk d) Medeni Kanun

48-)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarından biri değildir

a)-1921 Anayasası (Teşkilt-ı Essiye)

b)-1924 Anayasası

c)-1961 Anayasası

d)-1980 Anayasası

49-) Aşağıdakilerden hangisi Anayasanın değiştirilmez hükümleri biri değildir

a) Devletin şekli

b) Cumhuriyetin nitelikleri

c) Bölünmez bütünlüğü, dili, bayrağı, başkenti, millî marşı.

d) Seçme yaşı 18dir maddesi

50-) “Bir çeşit sarılık hastalığıdır. Kan yoluyla geçer. Yakalanmadan önce yapılacak aşı ile korunulabilir. Zira tedavisi henüz yoktur. Korunmak için kullanılan kanlara, tıbbî aletlere dikkat edilmelidir.” Özellikleri verilen hastalığın adı aşağıdakilerden hangisidir

a) Hepatit B b) Verem c) Siroz d) AIDS

51-)Demokrasilerde millet egemenlik hakkını kimler vasıtasıyla kullanır

A)Sivil toplum kuruluşları B)İktidar partileri C)Başbakanlar D)Milletvekilleri

52-)Aşağıdakilerden hangisi devleti meydana getiren unsurlardan biri değildir

A)Vatan B)Millet C)Hükümet D)Milleti koruyan hakim kuvvet

53-)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin değişmez niteliklerinden biri değildir

A)Başkenti B)Seçim sistemi C)Milli marşı D)Bayrağı

54-)Aşağıdakilerden hangisi hem hak, hem de ödevdir

A)Seçimlere katılmak B)Askerlik yapmak

C)Vergi vermek D)Kanunlara uymak

55-)Aşağıdakilerden hangisi seçimlerde oy kullanabilir

A)Askeri öğrenciler B)Tutuklular C)Polisler D) 16 yaşındakiler

56-)Toplumu oluşturan bireylerin her konuda duygu, düşünce ve karşılıklı çıkar birliği içinde olmalarına ne denir

A)Sivil toplum B)Yardımlaşma C)Dayanışma D)Kamuoyu

57-)Aşağıdakilerin hangisi AIDS ve Hepatit-B nin bulaşma yöntemlerinden değildir

A)Kan nakli B)Sterilize edilmemiş ameliyat aletleri

C)Cinsel ilişki D) Öpüşme

58-)Aşağıdakilerden hangisi Demokrasinin tanımı değildir

a)Başkalarının haklarına saygılı kendi haklarına sahip çıkabilen insanların yaşama şeklidir.

b)İyi olgun, saygılı ve gönlü sevgi dolu insanların yaşama şeklidir.

c)Halkın kendi kendini yönetmesidir.

d)Zengin halkların yaşama şeklidir.

59-)Aşağıdakilerden hangisi Demokrasinin ilkelerinden biri değildir

a)Milli egemenlik b)Sömürgecilik

c)Hürriyet ve eşitlik d)Siyasi partiler

60-)Hükümeti kurma görevi verilmiş olan partiye ne ad verilir

a)İktidar partisi b)Muhalefet partisi

c)Anayasa d)TBMM

61-)“Toplumu ilgilendiren bir sorun üzerinde halkın benimsediği ortak düşünce ,kanaattir.”Bu tanım neyi anlatmaktadır

a)Siyasi parti b)Basın

c)Kamuoyu d) Anayasa

62-)Aşağıdakilerden hangisi kamuoyunu oluşturan etmenlerdendir

a)Yasalara uygun davranmak

b)okuma yazma oranın düşük olması

c)İnsanların sorunlara duyarsız olması

d)Kitap ,dergi,gazete gibi basın araçlarının çoğalması

63-)Aşağıdakilerden hangisi basın araçlarından biri değildir

a)Okullar b)Gazeteler c)Dergiler d)Televizyon kanalları

64-)Aşağıdakilerden hangisi devleti meydana getiren öğelerden değildir

a)Hakim kuvvet b)Uluslar arası kuruluşlar c)Millet d)Vatan

65-)Yürürlükte olan anayasamız hangi yılda kabul edilmiştir

a)1924 b)1925 c)1967 d)1982

66-)Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık görevlerinden biri değildir

a)Seçme ve seçilme b)Askerlik yapmak

c)Kanunlara uymak d)Vergi vermek

67-)Aşağıdakilerden hangisi T.C. oy kullanma hakkına sahiptir

a)Tutuklular ve hükümlüler

b)Yabancı uyruklular

c)Askeri öğrenciler

d)20 Yaşını doldurmuş olan Türk Vatandaşları

68-)Ülkemizde kimsesiz ve bakıma muhtaç çocukların bakımını hangi kuruluş üstlenmiştir

a)Yeşilay

b)AKUT

c)Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

d)UNICEF

69-)Aşağıdakilerden hangisi bağımlılık yapan zararlı maddelerden değildir

a)Tütün ve tütün mamulleri

b)Esrar,eroin,kokain,vb. maddeler

c)Sütlü içecekler

d)Alkollü içecekler

70-)Sigara en çok hangi organımıza zarar verir

a)Akciğer b)Mide c)Karaciğer d)Böbrekler

71-)Alkol ve uyuşturucu aşağıdakilerden hangisine neden olmaz

a)Aile düzenini bozar ve bireylere zarar verir

b)Ekonomik ve ruhsal yönden zarar verir

c)Uyuşturucu ve benzerleri çok kısa sürede bağımlılık yapar.

d)Mutluluk verir insanlar arasındaki ilişkileri kuvvetlendirir

72-)“ AIDS” hastalığı aşağıdaki yollardan hangisi ile bulaşmaz

a)Kan yoluyla b)Cinsel temasla

c)Solunum yoluyla d)Anneden bebeğe

73-)Aşağıdaki hastalık çiftlerinden hangisinin tehlikesi çok daha fazladır

a)Grip-Bronşit b)Ülser-Gastrit

c)HEPATIT-B—AIDS d)Romatizma-Verem

74-)Aşağıdakilerden hangisi akraba evlilikleri ile ilgili doğru bir söylemdir

a)Kalıtsal yolla geçen hastalıklar ortaya çıkar

b)Çocuklar AIDS hastalığına yakalanırlar

c)Çocuklar çok yaramaz olur

d)Hiçbir sakıncası yoktur

75-)Çevre kirlenmesi ekonomimizi etkileyen bir faktördür. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirlenmesi sayılmaz

A-Şehirlerdeki gürültü

B-Zehirli sularının denizlere dökülmesi

C-Çocuk ölümlerinin artması

D-Ormanların tahrip olması »2008 kpss soRULARI, »KPSS SORULARI 2008, »masal ile ilgili test soruları, »11 sınıf felsefe kitabı değerlendirme soruları cevapları, »dini hitabet test sorular, »9 sınıf sağlık bilgisi 1 dönem 1 yazılı soruları ve cevapları,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

cok............

Yazan: A | Tarih: 2011-05-10 20:38:47