Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

EDEBİYAT BİLGİLERİ 2

dogrukaynak Ödev-Ders » LYS » EDEBİYAT BİLGİLERİ 2
Hit : 2122
Tarih : 30 Kasım 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/1942) :
1. Aşağıdakilerden hangisi müstezat ile ser*best müstezat arasındaki bir ayrılık değildir

A) Müstezat sadece belirli bir vezinle, serbest müstezat ise her türlü aruz kalıbı ile yazıla*bilir.

B) Müstezatta bir uzun mısrayı bir kısa mısra takip eder. Serbest müstezatta ise bu ba*kımdan kural yoktur.

C) Müstezat Divan şairine ait bir nazım şekli*dir; serbest müstezat ise Servet-i Fü-nun'dan sonra edebiyatımıza yerleşen bir tarzdır.

D) Müstezatın konusu belirli olduğu halde, serbest müstezatla her konu işlenebilir.

A) Müstezat ağır bir dille yazıldığı halde, ser*best müstezatların dili sadedir.

(1967-ÜSS)2. Halk şiirinde bir ulusu ve bir ülkeyi yakın*dan etkileyen önemli olaylar üzerine yazıl*mış manzumelere ne ad verilir

A) Varsağı B) Mani C) Semai D) Destan E) Taşlama

(1968-ÜSS)3. Divan edebiyatında bir şairin mesnevi tar*zında bir eser meydana getirmesine ne de*nir

A) Muhammes B) Tahmis C) Hamse D) Güldeste E) Mecmua-i eş'ar

(1968-ÜSS)4. "Bir yazının teması" sözünü sık sık duyarsınız. Tema aşağıdaki tariflerden hangisinin kar*şılığıdır

A) Bir yazının plnına tema denir.

B) Bir yazının işleniş şekline tema denir.

C) Bir yazıda konunun işlenişine hakim olan duyguya'tema denir.

D) Bir yazıda bizi etkileyen fikre tema denir.

E) Bir yazının kendine mahsus üslûbuna tema denir.

(1968-ÜSS)5. Koçaklama nedir

A) Dede Korkut masallarındaki manzum bö*lümlerdir.

B) Halk edebiyatında koşma tarzında yazılmış yiğitlik şiirleridir.

C) Vatan sevgisini dile getiren şiirlerdir.

D) Tabiatın güzelliklerini anlatan şiirlerdir.

E) Bir kimseyi taşlamak için yazılan şiirlerdir.

(1968-ÜSS)6. Aşağıdaki tariflerden hangisi "Mesnevinin en iyi karşılığıdır

A) Her beyti kendi arasında kafiyeli olan bir nazım şeklidir.

B) Uzun manzum eserlere verilen addır.

C) Destan şeklinde eserlere mesnevi denir.

D) Dinî eserlerin yazılmasına mahsus bir na*zım şeklidir.

E) Gazel ve kaside dışındaki manzumelere verilen addır.

(1968-ÜSS)7. Gazelin son beytine ne denir

A) Beytül gazel B) Makta beyit

D) Taç beyit E) Beytül kasid

E) Matla beyit

(1968-ÜSS)8. "Gönlümü çekse de yarin hayali Asmaya kudretim yetmez cibali Yolcuyum bir kuru yaprak misali Rüzgrın önüne katılmışım ben" parçası aşağıdaki belirtilen şiir türlerinden hangisine girebilir

A) Lirik B) Pastoral C)Epik

D) Dramatik E) Didaktik

(1968-ÜSS)9. "Kafiye"nin en sağlam tarifi aşağıdakilerden hangisidir

A) Rediflerden önce gelen kelimelere kafiye denir.

B) Manzumelere ahenk sağlayan unsurlara kafiye denir.

C) Manzumelerde mısra sonunda ses bakı*mından aynı, mn bakımından ayrı olan kelimelere kafiye denir.

D) İki mısranın sonundaki aynı sesi veren keli*melere kafiye denir.

E) Manzumelerde mısra sonlarındaki ses bir*leşmesine kafiye denir.

(1968-ÜSS)10. Aşağıda adları yazılı Türk lehçelerinden hangisi zamanla unutulmuş, günümüze ka*dar gelmemiştir

A) Göktürk lehçesi B) Çağatay lehçesi C) Azeri lehçesi D) Oğuz lehçesi

E) Anadolu lehçesi

(1968-ÜSS)

11. Dinî, tarihî, tasavvufi, aşkı- hikyeleri uzunca anlatmaya elverişli olan Divan Ede*biyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisi*dir

A) Kaside B)Müsammat

C) Mesnevi D) Destan

E) Terkib-i Bent

(1969-ÜSS)12. Divan şairlerinin manzum eserlerini bir-araya getiren divanlarda, çoğunlukla şiirler belli bir düzene göre dizilirdi.

Aşağıdaki diziler arasında en uygunu han*gisidir

A) Kasideler-gazeller-müsammatlar-kıt'a ve rubailerle tek beyit ve mısralar

B) Tevhidler-müncatlar-na'tlar-kasideler-mü-sammatlar-gazeller-kıt'alar-rubailer

C) Gazeller-müsammatlar-kasideler-kıt'a ve rubailerle tek beyit ve azadeler

D) Tanrı ve Peygamberi övenlerle başlamak şartiyle önce kasideler-gazeller-kıt'a ve rü-biler-müsammatlar

E) Müsammatlar-kasideler-gazeller-kıt'a ve rubailerle tek beyit ve mısralar

(1969-ÜSS)13. Bir Divan şairinin, başka bir yazarın eserin*deki vezin, kafiye ve nazım şekline uyarak aynı konuyu işlemesine ne denir

A) Nazire B) Terbi C)Teştir

D) Tahmis E) Tanzim

(1969-ÜSS)14. İçinde halk şairlerimizin eserleri yazılı bulu*nan özel defterlere ne denir

A) Divan B) Münşeat C)İnşa

D) Cönk E) Menkıpname

(1970-ÜSS)15. Aşağıdaki nazım şekillerinden hangisi halk edebiyatına aittir

A) Müstezad B) Semaî C) Mesnevi D) Tahmis E) Şarkı

(1970-ÜSS)16. Mahlas, aşağıdaki tariflerden hangisinin karşılığıdır

A) Şiirde kelimeleri tekrarlama sanatıdır.

B) Beşer mısradan ibaret manzumelere veri*len addır.

C) Kasidelerde konuya giriş beytidir.

D) Şairlerin, şiirlerde kullandıkları ada denir.

E) Bir şarkı türüdür.

(1970-ÜSS)17. En eski zamanlardan bugüne Türklerin kullan*dıkları alfabeler aşağıda gösterilmiştir. -.. Tarih bakımından doğru olan diziyi belirti*niz.

A) Göktürk, Arap, Uygur, Latin

B) Uygur, Göktürk, Arap, Latin

C) Uygur, Arap, Göktürk, Latin

D) Göktürk, Uygur, Latin, Arap

E) Göktürk, Uygur, Arap, Latin

(1970-ÜSS)18. Divan edebiyatçıları nesir (düzyazı) içinde de kafiye kullanırlardı.

Bu kafiyenin adı aşağıdakilerden hangisi*dir

A) İnş B)Müsecca C)Seci

D) Mukaffa E) Münşeat

(1970-ÜSS)19. Başkasının manzum sözlerini kendi şiiri içi*ne aynen alıp tekrarlamaya ne ad verilir

A) Tanzir (nazire) B) Tanzim C) Terbi D) Tardiye

E) Tazmin

(1970-ÜSS)20. Kafiye düzeni, mısra sayısı, konu ve deyiş özelliği bakımından birbirine yakın olan aşağıdaki nazım şekillerinden hangisi öte*kilere hiç benzemez

A) Rubai B)Mani C)Tuyuğ D) Kıfa E) Murabba

(1970-ÜSS)21. Aşağıdaki terimlerden hangisi, manzum eserlerde anlam bütünlüğü taşıyan nazım birimlerinden biri değildir

A) Beyit B) Mısra C) Dörtlük

D) Cümle E) Bent

(1971-ÜSS)22. Divan şiirinin nazım birimi olan beyit'i aşa*ğıdakilerden hangisi en doğru tarif etmek*tedir

A) Anlam bütünlüğü taşıyan, aynı vezinde, bir*birini izleyen iki mısra

B) Manzumelerde iki mısra

C) Nazımda ahenk ve anlam birliği olan tek satır

D) Birbiri ardınca gelen, birbiriyle kafiyeli olan iki nazım satırı

E) Tam bir anlam bildiren, aynı vezinle yazıl*mış kafiyeli iki mısra

(1971-ÜSS)23. Beyit esasına dayanan ve her beyti kendi arasında kafiyeli olan uzun manzum eser*lerde ve hikyelerde kullanılan Divan Ede*biyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisi*dir

A) Terkibi bent B) Kaside

C) Gazel D)Musammat

E) Mesnevi

(1971-ÜSS)24. Aruz vezniyle yazılmış bir şiirde sözü kalıba uydurmak için bir heceyi kendi değerinden fazla değerde uzatarak okumaya ne denir

A) Takti B)Fasl C)Vasi

D) Zihaf E) İmle

(1971-ÜSS)25. Divan şairlerinin, bir varlığı en üstün nitelik*leriyle belirtmek için ortaklaşa kullandıkları kalıplaşmış sözlere ne denir

A) Manzur B)Mezmur C) Mazmun

D) Manzum E) Mazbut

(1971-ÜSS)26. Aşağıda adları yazılı Divan Edebiyatı nazım şekillerinden hangisi vezin, kafiye düzeni ve mısra serbestliğiyle kullanılarak Servet-i Fünun devrinde geliştirilmiştir

A) Müstezat B) Kaside C) Mesnevi

D)Terkib-ibent E) Gazel

(1971-ÜSS)27.Bentlerinin son mısraları, ilk dört mısraı ile kafiyeli olmayan beş mısralık bentlerle ya*zılmış divan şiirlerine ne denir

A) Tahmis B)Taştir C) Tardiye D) Muhammes E) Hamse

(1971-ÖSS)28. Bir iddiayı ispat etmek, bir konuda bilgi ver*mek, öğretmek ve düşünceleri açıklamak amacıyla yazılan fikir yazısına ne denir

A) Fıkra B) Makale C) Sohbet

D) Konferans E) Deneme

(1971-ÜSS)

29. Aşağıdaki Divan Edebiyatı nazım şekillerin*den hangisi övgü şiiridir

A) Gazel B)Mesnevî C)Rubaî

D) Kaside E) Şarkı

(1971-ÜSS)30. Toplumla ilgili savaş, yangın, isyan veya gülünç olaylarla kişileri konu edinen koş*malara ne denir

A) Destan B) Semai C) Varsağı D) Mni E) Türkü

(1972-ÜSS)

31. Divan Edebiyatında Tanrının birliğini konu edinen kasidelere en ad verilirdi

A) Münacat B) Naat C) Methiye D) Mersiye E) Tevhid

(1972-ÜSS)32. Divan şiirinde bir şairin beş ayn konulu mesnevisinin tümüne, aşağıdaki adlardan hangisi verilir

A) Hamse B) Münşeat C) Külliyat D) Güldeste E) Müfredat

(1972-ÜSS)33. Aşağıdakilerden hangisi Divan Edebiyatı nazım şeklidir

A) Koşma B)Sema C) Varsağı D) Şarkı E) Türkü

(1972-ÜSS)34. Mısra sonlarında kafiyeden sonra tekrarla*nan aynı anlam ve görevdeki kelimelere ne denir

A) Cinaslı kafiye B) Mukayyet kafiye

C) Redif D) Müteradif kafiye

E) Seci

(1972-ÖSS)35. Divan edebiyatında bir çok şirlerin yazdığı manzum aşk hikyeleri hangi nazım şekline göre yazılırdı

A) Kaside B) Terkib-i bend C) Gazel D) Rubai E) Hiçbiri

(1973-ÜSS)36. Divan edebiyatında nazım birimi nedir

A) Gazel B) Beyit C) Mısra D) Kıt'a E) Dörtlük

(1973-ÜSS)37. Divan edebiyatında en çok kullanılan vezin şunlardan hangisidir

A) Hece vezni B) Aruz vezni

C) Serbest vezin D) Serbest müstezad E) Hiçbiri

(1973-ÜSS)38. Şu iki parçayı okuyunuz:

I
Bir garip ölmüş diyeler
Üç günden sonra duyalar
Soğuk su ile yuyatar
Şöyle garip bencileyin

II
Ne yanar kimse bana teş-i dilden özge
Ne açar kimse kapım bd-ı sabdan gayrı
Bu İki parça arasındaki ortak yön, aşağıda*kilerden hangisidir
A) Kullanılan vezin
B) Nazım birimi
C) Halk edebiyatı ürünü oluşları
D) İşlenen tema
E) Anlatım biçimi

(1974-ÜSS)39. Bir merhaleden güneşle derya görünür
Bir merhaleden her iki dünya görünür
Son merhale bir fasl-ı hazandır ki sürer
Geçmiş gelecek cümlesi rüya görünür
Bu parçanın nazım sekli aşağıdakilerden hangisidir
A) Rubaî B) Murabba C)Tuyuğ D) Şarkı E) Musammat

(1974-ÜSS)40. Aşağıdaki özelliklerden hangisi Divan nes*rinde yoktur

A) Dilin, yabancı kelime ye tamamlamalarla yüklü olması

B) Söz ve ses sanatlarına önem verilmesi

C) Söyleyiş güzelliğinden çok düşünceye önem verilmesi

D) Kullanılan cümlelerin çok uzun olması

E) Noktalama işaretlerine yer verilmemesi

(1974-ÜSS)41. Al bir kalpak giymişti, al, Al bir ata binmişti, al Zafer ırak mı dedim, Aha, diyordu
Bu parça, duygu, örgüsü yönünden aşağı*daki türlerden hangisine en yakındır
A) Didaktik-lirik B) Lirik-pastoral
C) Pastoral-didaktik D)EpiMirik E) Epik-pastoraJ

(1975-ÜSS)42. "Divan şiiri, özellikle kasidelerde, (I)bir bakıma en az yarar güden şiirdir. Divan şairi, gazellerde (II)salt söz ustalığına önem verir, bu ustalığı ile duygulandırır okuyucusunu. Mesnevilerde (III)Divan şairi halk hikayecisi ite birleşir. Gazellerde(IV) ise şiire yararın karıştığı daha belirgindir."

Bu paragrafta bilgi yanlışlığı vardır. Paragraftaki numaralandırılmış sözcükler*den hangilerinin yerleri değiştirilirse, bu yanlışlık giderilmiş olur

A) 2. ile 3. nün. B)4. ile 1. nin
C) 1. ile 1. nin D)3. ile 1. nin
E) 4. ile 3. nün

(1976-ÜSS)43. Alp Er Tunga öldi mü
Issız acun kaldı mu
Ödlek öçin aldı mu
Emdi yürek yırtılur
Bu parçanın nazım şekli nedir

A) Koşuk B)Sav C) Varsağı
D) Sagu E) Semaî

(1976-ÜSS)44. Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin belir*leyici özelliklerinden biri değildir
A) Aruz vezniyle yazılmış olma
B) Kaside, gazel, mesnevi ve rubai gibi belli nazım şekilleri içinde yazılma
C) Parça güzelliğine değil bütün güzelliğine önem verme
D) Duygu ve düşünceleri kalıplaşmış birtakım söz sanatlarıyla anlatma
E) Yabancı sözcüklerle ve dil kurallarıyla faz*laca yüklü olma

(1977-ÜSS)45. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin be*lirleyici özelliklerinden biri değildir

A) Mecaz ve mazmunlarla yüklü olması
B) Dış dünyaya yönelik somut konuların işlen*mesi
C) Şekil güzelliği sağlamak için eşanlamlı söz*lere yer verilmesi
D) Kişisel sevinçlere ve acılara çok az yer ve*rilmesi
E) Tasavvufla ilgili terimlere geniş ölçüde yer verilmesi
(1977-ÜSS)46. Aşağıdakilerden hangisi Klasik tragedya (trajedi)"nın bir özelliği değildir

A) Konuların tarih ve mitolojiden alınması
B) Kişilerin soylu tabakadan seçilmesi
C) Kahramanın iç çatışmasının ve kamuoyu*nun koro ile yansıtılması
D) Çirkin ve korkunç olayların sahnede göste*rilmesi
E) Üç birlik kuralına uyulması

(1977-ÜSS)47. Yıldız arıyorum gökler dolusu Zaman oraya varmamış olsun Yukarıdaki dizelerle;

I. çiçekler arıyorum
II. görmemiş olsun
III. dağlar dolusu
IV. bahçıvan kokusu

sözlerinin tümü kullanılarak çapraz kafiye düzeninde anlamlı bir dörtlük kurulmak is*tenirse, aşağıdaki kullanımlardan hangisi son iki dizeyi oluşturur

A) III. -II. B) II.-III. QI.-II.
I. - IV. IV.-I. III. - iv.
D) IV.-III. E) I.-III.
I. - II. IV. - II.

(1977-ÜSS)48. Aşağıdaki dizilerin hangisinde konularına göre adlandırılan şiirler birlikte verilmiştir

A) kaside - gazel - rubai - mersiye
B) terkib-i bent - kaside - naat - güzelleme
C) müstezat - ağıt - mesnevi - hicviye
D) şarkı - nefes - taşlama - terciibent
E) mersiye - koçaklama - tevhit - ilahi

(1978-ÜSS)49. "Şu dağlar olmasaydı
Çiçeği solmasaydı
Ölüm Allanın emri
Ayrılık olmasaydı"
Yukarıdaki manide "şu dağlar" sözünün kul*lanılış nedeni aşağıdakilerden özellikle hangisi olabilir
A) Dağların ölümü düşündürmüş olması
B) Dağlarda çiçeklerin yetişmiş olması
C) Dağların, düş gücünü kamçılamış olması
D) Dağların sılaya ulaşmayı engelleyerek ayrı*lığa yol açmış olması
E) Nice garip kişilerin dağlarda yitip gitmiş ol*ması

(1978-ÜSS)50. "Rüzgr tersine esiyor-
NiçinEski günler geri mi gelecek"
Yukarıdaki dizelerle,
I. kozasında böcek
II. doğmak için
III. bildiği hayata
IV. kımıldıyor

sözlerinin tümü kullanılarak sarma kafiye düzeninde anlamlı bir dörtlük, kurulmak is*tenirse, aşağıdaki kullanımlardan hangisi son iki dizeyi oluşturur

A)l.-ll. B) III. -II. C)IV.-I.

IV.-Ill IV.-I. III.-II.

D) IV. - II. E) III. - I.

III. - I II. - ıv.

(1978-ÖSS)51. Gerçek köy ve doğa tasvirleri yanında, köylü*nün ufak tefek tasalarını, köylü psikolojisini gü*zel bir gerçekçilikle veren 'Kara Bibik' adlı hika*ye ile edebiyatımıza ilk olarak "iç konuşma de*diğimiz teknik girmiş oluyor." Burada "iç konuşma" ile anlatılmak istenilen aşağıdakilerden hangisidir

A) Bir konuşma içinde başkalarının konuşma*sını verme

B) İki üç kişinin kendi aralarında çok yavaş sesle konuşmaları

C) Başkalarının anlayamayacağı bir dille ko*nuşma

D) İki kişinin kendi aralarında kararlaştırdıkları imlerle (işaretlerle) konuşma

E) Ruhsal durumu yansıtan kendi kendine ko*nuşma

(1979-ÜSS)52. "Batılılaşma Osmanlı toplumunda öteden beri süregelen kültür ikiliğini daha da kesinleştir*miş değil midir"

Yukarıda vurgulanmak istenen ikilik, edebi*yat alanında düşünülse bu, aşağıdakilerden hangisinde bütün yönleriyle görülebilir

A) Tekke edebiyatı - Halk edebiyatı

B) Tasavvufi Divan edebiyatı - Tasavvufi Halk edebiyatı

C) Aydın zümre edebiyatı - Halk edebiyatı

D) Batı etkisinde Türk edebiyatı - İslami Türk edebiyatı

E) Divan edebiyatı - Tekke edebiyatı

(1980-ÜSS)53. Aşağıdaki sözcük dizilerinden hangisi, tü*müyle halk edebiyatı ürünlerinin adlarıdır

A) ağıt - şarkı - mani - masal - tuyuğ ,

B) türkü - mesnevi - koşma - mersiye - atasö*zü

C) destan - mani - rubai - masal - şarkı

D) şarkı - türkü - rubai - koçaklama- mani

E) koçaklama - türkü - mani - masal - ağıt

(1980-ÜSS)
1.-A

2. D

3.-

4.-


5. B

6. A

7. B

8. A

9. C

10. A


11. C

12. B

13. A

14. D

15. B

16. D


17. E

18. C

19. A

20. B

21. D

22. A


23. E

24. E

25. C

26. A

27. C

28. B


29. D

30. A

31. E

32. A

33. D

34. C


35. E

36. B

37. B

38. D

39. A

40. C


41. D

42. B

43. D

44. C

45. B

46. D


47. E

48. E

49. D

50. C

51. E

52. D


Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.