Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Edebiyat 3 yazılı soruları ve cevapları

dogrukaynak Sınavlar-Yazılılar » 10. Sınıf Yazılı Sınav » Edebiyat 3 yazılı soruları ve cevapları
Hit : 1998
Tarih : 29 Kasım 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/1370) :
1. Tasavvuf düşüncesinde amaç (hedef) nedir(5 puan)
2. İslmî dönem Türk edebiyatının ilk ürünlerini yazılış sırasına göre ve yazarlarını belirterek yazınız. Bu eserler hakkında kısaca bilgi veriniz. (20 puan)
3. İslamiyet öncesi sözlü edebiyat hakkında bilgi veriniz. (10 puan)
4. Aşağıdaki boşlukları uygun biçimde doldurunuz. (20 puan)
* Türkçenin bilinen ilk dilbilgisi kitabı …………………………………. olarak kabul edilir.
* Nefis mertebelerini tamamlayıp kemale ulaşmış kişiye …………………………… denir.
* …………………. -Allah dışındaki her şey yani kesret (çokluk) alemi.
* Yunus Emrenin iki önemli eseri var - …………………….…… ve …………………………………..
* Divan edebiyatının ilk şairi …………………………….
* İlk mutasavvıf ……………………………………….
* Türk edebiyatında ilk mesnevi ………………………………….
* Edebiyatımızda ilk yazılı ürünler ………………………………….
* …………….. günümüzde Ergenekondan çıkış günü olarak kutlanmaktadır.

5. Battalname ve Danişmendnamede hangi konu işlenir(5 puan)

6. On beşinci meclise başlayalum
Sözü gül budagına aşlayalum

Rvîler şöyle rivyet eyledi
Her birisi gördüginden söyledi

Çün Melik Danişmend bu düşi gördi, düşinde varup Seyit Battal elin öpdi.

Yukarıdaki parçalarda geçen altı çizili kelimelerden hareketle metnin dil özellikleri hakkında bilgi veriniz. (5 puan)

7. “Alp” ve “Alperen” tipi hakkında bilgi veriniz. (5 puan)

8. Vesiletün-Necat ; (10 puan)
a. Kimin eseridir
b. Nazım şekli nedir
c. Halk arasında hangi isimle bilinir
d. Hangi konu işlenir

9. Aşağıdaki kavramları tasavvufi düşünceye göre tanımlayınız. (10 puan)
* Meyhne :
* Mşuk :
* Saki :
* Aşk :
* şık :

10. Tasavvufta yaratılış nazariyesine göre varlıkların yaratılış sırasını belirtiniz. (10 puan)

Not - Soruların puan değeri üzerinde gösterilmiştir. Süre bir ders saatidir. Başarılar dilerim.

cevaplar
CEVAPLAR
1. Tasavvuf düşüncesinde amaç; Fenafillaha, akabinde Bekabillaha ulaşmak, Allahta yok olmak, onunla olmaktır.
2. KUTADGU BİLİG
Eserin adı “mutluluk veren bilgi” anlamini gelir. Yazarı, Yusuf Has Haciptir. Karahanlılar zamanında (XI. yüzyıl-1070) yazılmış, ideal bir devlet yönetiminin nasıl olması gerektiği üzerinde durulmuştur. Esrin dilinde henüz Arapça ve Farsça etkisi yoktur. Birimi beyit, ölçüsü aruzdur. İlk mesnevi ve ilk siyasetname olarak kabul edilir. .6645 beyitten oluşur
DİVAN Ü LUGAT-İT TÜRK
Eserin adı, “Türk Dilinin toplu(genel) Sözlüğü” anlamini gelir. Adından da anlaşılacağı gibi, eser bir sözlüktür; Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmıştır. Bundan dolayı, Türkçenin Arapça karşısında savunulduğu bir eser olarak değerlendirilir. Eserde Türkçe sözcüklerin anlamları Arapçayla açıklanmakta ve her maddeden sonra birtakım Türkçe metinler örnek olarak verilmektedir. Kaşgarlı Mahmut tarafından XI. yüzyılda yazılan eserin asıl önemi de, işte bu derleme Türkçe metinlerden ileri gelmektedir; yani eser, zengin bir folklor kaynağı durumundadır. İlk sözlük ve ilk dilbilgisi kitabı olarak kabul edilir.
ATABETÜL-HAKAYIK
Eserin adı “hakikatlerin eşiği” anlamini gelmektedir. Yazarı Edip Ahmettir. Eserde hem dörtlük, hem de beyit nazım birimleri kullanılmıştır. Ölçü aruzdur. Okuyucuya dini öğütler veren eser, anlatım yönünden kurudur; didaktik özelliklere sahiptir; XII. yüzyılda yazılmıştır.
DİVAN-I HİKMET
Ahmet Yesevi tarafından XII. yüzyılda yazılan eser, tasavvuf felsefesinin yayılmasını amaçlar. Didaktik nitelikli olduğundan, oldukça kuru bir anlatıma sahiptir. Türk tasavvuf edebiyatının ilk örneği sayılır. Hikmet denilen dörtlüklerden oluşmuş, hece vezni kullanılmıştır.


3.
a. Manzumdurlar
b. Hece ölçüsü kullanılır
c. Genellikle yarım kafiye kullanılır
d. Deyimlere ve atasözlerine yer verilmiştir
e. Ağırlıklı olarak aşk, ölüm, doğa konuları işlenmiştir
f. Anonimdirler
g. Ozan, kam, baskı, şaman denilen kişiler tarafından oluşturulmuşlardır
4. Sorunun üzerinde cevaplandırıldı.
5. Anadoluda Bizanslılarla (kafirlerle) yapılan mücadeleler işlenir.
6. Küçük ünlü uyumu kuralının olmadığı, sertleşme ve yumuşama olaylarının gerçekleşmediği, uzun seslerden de dilimize Arapça ve Farsça kelimelerin girdiği anlaşılıyor.
7. Alp, savaşçı kimliği olan kahramandır. İslamiyetten önceki Türklerde cihan hakimiyeti fikrini savunan ve bu amaçla düşmanlarla savaşan kişilerdi. İslamiyetten sonra ise bu fikre “ilay-ı Kelimetullah” ülküsü eklenince Alpler ´erenlik sıfatını üstlendiler. Hem alp hem erendiler. Edebi eserlerdeki bu tipler insan-ı kamil mertebesine ermiş savaşçı kahramanlardı. Seyit Battal, Melik Gazi vb.
8. Vesiletün-Necat, Süleyman Çelebinin yazdığı bir mesnevidir. Peygamber Efendimiz (sav)in doğumunu anlatır. Halk arasında mevlit olarak bilinir. Bu konuları işleyen şiirlere mevlüt denir.
9.
* Meyhne -Tekke , dergah
* Mşuk -Aşık olunan (Allah)
* Saki -Mürşid, şeyh , pîr.
* Aşk -Allah aşkı
* şık -Derviş, mürid
10. Nur-u Muhammedi , anasır-ı erbaa, mevalid-i selase, insan.


 »2008 kpss soRULARI, »KPSS SORULARI 2008, »lise sonrası kpss 2009 soruları, »dil ve anlatım11 sınıf ders kitabı cevapları, »2008 kpss sınav soruları ve cevapları, »11 sınıf ingilizce workbook cevapları, »11 sınıf edebiyat yazılı soruları, »11 SINIF TARİH kitabı cevapları, »8 sınıf fen ve teknoloji 1 ünite ile ilgili değerlendirme soruları, »geçmiş kpss lise soruları 2009,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.