Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Felsefe 11. sınıf-FELSEFE SINAV SORULARI(test)

dogrukaynak Ödev-Ders » Felsefe » Felsefe 11. sınıf-FELSEFE SINAV SORULARI(test)
Hit : 12362
Tarih : 17 Ekim 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/1470) :
FELSEFE DERSİ

1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI B GRUBU

Test Soruları (Cevapları daire içine alınız)

1. Aşağıdaki filozoflardan hangisi varlık felsefesinde varlığın olup olmaması konusunda diğerlerinden ayrılır

A) Gorgias B) Platon C) Hegel D) Farabi E) Marx

2. "Bir siyaset felsefesi ancak çağdaş sorunlardan yola çıkılarak temellendirilebilir. İnsanlık tüm tarihi ve siyasi tecrübelerine rağmen, her zaman için geçerli olabilecek devlet biçimleri ve yönetim tipleri geliştirememiştir. Bu tarihe bağımlılık, bir siyaset felsefesini de her çağda aktüel olandan yola çıkmaya zorlar." Buna göre siyaset felsefesinin konusu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir


A) Siyaset felsefesinin olanı değil olması gerekeni incelediği söylenemez.

B) Siyaset felsefesi tarihteki siyasi sorunları tekrar ele alarak inceler.

C) Siyaset felsefesinin en temel konusu siyasi tarihin sorunlarıdır.

D) Siyaset felsefesi her zaman geçerli olabilecek devlet biçimlerini bulmağa uğraşmaz.

E) Siyaset felsefesi her çağda kendi çağına ait sorunlardan yola çıkar.


3. "Devleti idare eden halka iyilik yapmalıdır. Çünkü halk adalete muhtaçtır. Halkın devlete verebileceği fazla bir şey yoktur ancak, devletin halka verebileceği şey pek çoktur. Eğer bu yapılmaz, zorbalık olursa devlet bozulur. Bundan dolayı halk ve devlet birbirine feda edilmemeli ikisi birlikte varlıklarını sürdürmelidir." Siyaset felsefesiyle ilgili bu paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir


A) İnsanlar düzen içinde yaşama eğilimindedir. B) Yönetim biçimi, ortaya çıktığı çağın şartlarını yansıtır.

C) Egemenliğin kaynağı halktır. D) İnsanlar için düzen önemli ve gereklidir.

E) Devlet halkın ihtiyaçlarını karşılamalıdır.


4. "Bütün bilgimiz 'var olan' bir şeyin bilgisidir. Bu durum bilimsel bilgiyle felsefi bilginin ortak noktasıdır. Ancak her iki alanın da bu 'var olan' hakkında soru sorma tarzları onları birbirinden ayırır." Paragraf bilimle ontolojinin (varlık felsefesinin) hangi bakımdan birbirlerinden ayrıldıklarını iddia etmektedir


A) Bilim ve felsefe, aynı varlıklara baksalar bile farklı nitelikleriyle ilgilenirler.

B) Bilim ve felsefe, herhangi bir varlık karşısında aynı ilgiyi göstermeyebilir.

C) Hem bilim hem de felsefe 'var olmayanlarla' ilgilenmezler.

D) Felsefe ve bilim aynı varlıklarla ilgilenmezler, bu da onların en önemli özelliğidir.

E) Bilim ve felsefe aynı varlıkla farklı zamanlarda ilgilenirler.

5. Kant bir kitabında metafizik için "-bu bilim ki, başka her şeyde bilgisiz olan herkes, onda kesin bir yargıda bulunmaya cesaret ediyor, çünkü bu alanda gerçekten de, esaslı olanı boş laftan ayırt edecek kesin bir ölçü yoktur" der. Kant, burada metafiziğin hangi özelliğinden bahsetmektedir


A) Metafizik nesnel bir bilgi dalıdır.

B) Metafiziğin en önemli özelliği sınırlarının iyi belirlenmiş olmasıdır.

C) Metafizik nesnel bir sınıra sahip değildir.

D) Metafizik nesnel bir ölçüte sahip olmak zorunda değildir.

E) Metafizik diğer bilgi dallarından öznel olmamasıyla ayrılır.


6. "Bilim 'var olan'ı o kadar çeşitli alanlara böler ki, dış görünüşüyle bu alanlar arasında herhangi bir ilgi görmek olanaksızdır; örneğin zamanımızda fizik, biyoloji o kadar çok alt alanlara ayrılmışlardır ki, onlar arasındaki bağı gözden kaçırmak çok kolaydır. Ancak ontoloji bu alt alanları 'var olan' adı altında tek bir bilginin alanı haline getiriyor ve 'var olan' ların arasındaki derin bağı (böylece de bilimler arasındaki sıkı ilişkiyi) gösterebiliyor." Paragraf bilimle felsefenin hangi yönüyle ayrıldığını iddia etmektedir


A) Bilimde ölçme olduğu için teknoloji kurulabilir, ancak felsefenin teknolojisi yoktur.

B) Bilimin sonuçları belli bir kesinlik ifade edebilir, felsefenin ise kesinliği yoktur.

C) Bilimde objektiflik ön plandadır, felsefede ise sübjektiflik.

D) Bilim parçacı bir yaklaşıma sahiptir, felsefe ise bütünleştiricidir.

E) Bilim dış olaylara yönelirken, felsefe olaylardan içe (zihne) yönelir.


7. "Bir felsefe disiplininin konusunu kesin çizgilerle bir diğerinden ayırmak mümkün değildir. Bir konudaki fikirler başka bir disiplinle ilgili temel kavramları kullanmayı da gerektirir çoğu zaman. Sözgelimi, bilgi felsefesindeki herhangi bir tez, içinde varlık, bilim ve din felsefesiyle ilgili temel kavramlardan yararlanır." Paragrafta sözü edilen ana fikir, felsefi bilginin hangi özelliğiyle daha iyi açıklanabilir


A) Felsefe bilgisi kümülatif (birikimsel) bir bilgidir. B) Felsefi bilgi sistemli ve düzenlidir.

C) Felsefi bilgi varlığı bütünüyle ele alır. D) Felsefe bilgisi ilerleme özelliğine sahip değildir.

E) Felsefi bilgi sübjektif bir bilgidir.


8. "Bilim 'var olan'ı değil, 'var olan'ın küçük bir alanını sorup soruşturmadan, onun temeline inmeyi düşünmeden ele alır ve kendi alanının başka alanlarla olan derin ilişkisine dokunmadan araştırmasına başlar." Paragraf, bilimin hangi özelliği üzerinde durmaktadır


A) Evrensel olma B) Deneye dayanma C) Olgulara dayanma D) Parçacı olma E) Kesinlik taşıma

9. “-Felsefeyle bilimler arasındaki ilişkinin tek yönlü olmadığını da ayrıca belirtmek gerekir. Yani, sadece felsefenin bilimsel çalışmalar üzerine etkisinden değil, bilimsel çalışmaların felsefi görüşler üzerine olan etkisinden de söz etmek gerekir. Nitekim, günümüz pozitivizminin doğuşunda bilimsel gelişmenin büyük etkisi olmuştur." Paragrafta bilimle felsefi bir yaklaşım arasındaki ilişkinin hangi yönünden söz edilmektedir


A) Bilimler daima felsefenin yol göstericisi olmuşlardır.

B) Felsefe, bilimleri yönlendiren tek unsurdur.

C) Felsefe bilimi etkilediği kadar bilim de felsefeyi etkileyerek yeni düşüncelere yol açar.

D) Felsefenin olduğu kadar bilimin de bazı fikir ayrılıklarından dolayı metot arayışına girdiğini unutmamak gerekir.

E) Felsefe ve bilim, karşılıklı olarak birbirlerinden etkilenmezler.


10. Felsefe için aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkün değildir


A) Felsefe de diğer disiplinler gibi bilme merakından doğmuştur.

B) Felsefenin yaklaşımı daha çok eleştireldir.

C) Metafizik daima felsefenin içinde yer almıştır.

D) Felsefenin ilk temel problemi bilim felsefesiyle ilgilidir.

E) Felsefi bilgi varlığı bütünüyle ele alma amacını taşır.


11. "Cevabı olmayan sorularla uğraşmak kadar heves kırıcı bir şey yoktur. Nitekim bazı filozoflar, cevapları olmadığına inandıkları için, birçok felsefe sorusuyla ilgilerini büsbütün kesmişlerdir. Ama gene de, ortak duyuyu kandırmayan bir sürü cevabın, dolayısıyla cevapsız soruların felsefe çalışmalarını yoğurduğunu belirmek zor bir iş değildir." Paragrafta belirtilen soru-cevap ilişkisine göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz


A) Felsefede sorular kadar cevaplar da önemlidir.

B) Bazı filozoflar cevapsız sorularla uğraşmamışlardır.

C) Felsefede her sorunun bir cevabı vardır.

D) Cevapsız sorular bazan felsefenin gelişmesine yardım eder.

E) Her soru, beraberinde bir cevap getirmez.


12. "Felsefe bir araştırmadır. Araştırma, sorularını sık sık yenileyen bir çalışma biçimidir. Her araştırma gibi felsefe de yeni sorulara açıktır. Nerede sorular hep aynı kalmışsa orda felsefe araştırma olmaktan çıkmış demektir."

Paragrafa göre felsefe için aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkündür


A) Her felsefe sorusunun bir cevabı vardır.

B) Felsefenin gelişmesi soru sorulmasına bağlıdır.

C) Felsefenin geleceği felsefecilerin cevaplarına bağlıdır.

D) Felsefede her soru cevabını da beraberinde getirir.

E) Filozofların özelliği sorulara doğru cevaplar vermeleridir.


Klasik sınav soruları

13. “Devlet, tek insanın eylemlerini düzenlemek için yeterli olmayan vicdanın yerine geçer” görüşün örneklerle açıklayınız. (15 puan)

14. G. Or**ll ve A. Houxley gibi düşünürler diğerlerinin aksine korku ütopyaları ortaya koymuşlardır. Sizce, korku ütopyaları ortaya koymanın sebebi nedir Örnekle açıklayınız (10 puan)


15. Aşağıdaki sorulardan sadece bir tanesini cevaplayınız.

a) Siyasetle siyaset felsefesi arasındaki farkı örnekle açıklayınız. (15 puan)

b) Felsefe ile bilimin varlığa ilişkin temel bakışını örneklerle karşılaştırınız. (15 puan)


NOT -Kastettiklerinizden değil yazdıklarınızdan puan

alırsınınız

Başarılar dilerim


ALINTIDIR!!! »2008 kpss soRULARI, »kpss test, »KPSS SORULARI 2008, »2010 2011 7 SINIF MÜZİK YILLIK PLANI, »10 sınıf coğrafya topografya ve kayaçlar videolu ders anlatımı, »tarıh dersı 10 sınıf taşra ve eyalet yönetımı anlat, »lise sonrası kpss 2009 soruları, »dil ve anlatım11 sınıf ders kitabı cevapları, »lise sınıf arkadaşlarının mektuplaşmasına örnek, »özgün yayınevi matematik planı 3 sınıf,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

hani bunun cevapları

Yazan: yusuf | Tarih: 2013-01-03 19:11:55


bunların birde cevaplarını yazsaydınız ne olurdu .

Yazan: fatma nur | Tarih: 2012-01-01 14:39:36


bunların cevapları nerede ??

Yazan: bozkurt | Tarih: 2011-06-01 19:33:10


şu hocaya hiç a cevabı veripde b nin kastedilemeyeceğini söyleyen olmadımı ???

Yazan: Aydın Coşkun | Tarih: 2011-01-16 00:23:41