Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Felsefe 11. sınıf-Sosyoloji test soruları

dogrukaynak Ödev-Ders » Felsefe » Felsefe 11. sınıf-Sosyoloji test soruları
Hit : 21208
Tarih : 17 Ekim 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/1581) :


1.Aşağıdaki sosyal grupların hangisine bireylerin kendi isteğiyle katılması söz konusu değildir

a) Dershane b) Aile c) Sendika
d) Şehir e) Devlet

2. Aşağıdakilerden hangisi kent yaşamının özelliklerinden biri değildir

a) İkincil ilişkiler geçerlidir
b) Organik dayanışma egemendir
c) Duygusal etkileşim çok zayıftır
d) Resmi olmayan normlar geçerlidir
e) İlişkiler kısa süreli ve çıkar temeline dayalıdır

3. Aşağıdakilerden hangisi sosyal değerlerin özelliklerinden biri değildir

a) Toplumsal yapıya süreklilik kazandırırlar
b) Toplumdan topluma farklılık gösterirler
c) Önem dereceleri hiçbir zaman değişmez
d) Ortak duygu ve düşünceleri yansıtırlar
e) Toplum tarafından sahip çıkılıp, korunur

4. Aşağıdaki topluluk türlerinden hangisi “kategori”ye örnek gösterilebilir

a) Bir mahallenin sakinleri
b) Bir otobüsün yolcuları
c) Bir dershanenin öğrencileri
d) Tiyatronun oyuncuları
e) Bir takımın taraftarları

5. Aşağıdakilerden hangisi bir “sosyal grup”tur

a)Sinemada filmi izleyen insanlar
b) Üniversite sınavını kazanan öğrenciler
c) Ülkenin kalkınması için çalışan bakanlar
d) Aynı gazeteyi okuyan insanlar
e) Belli bir görüşü protesto etmek için toplanmış olan insanlar

6. Aşağıdaki gruplardan hangisinde ikincil türden ilişkiler en fazla görülür

a) Aile b) Akrabalık c) Arkadaşlık
d) Cemaatler e) Cemiyetler

7. Sosyal çözülmenin yaşandığı bir toplumda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenemez

a) Kurumlar arası dayanışma artar
b) Değerlere bağlılık azalır
c) Sosyal sapmalar başlar
d) Birincil ilişkiler yerini ikincil ilişkilere
bırakır
e) Toplumsal kurumlara duyulan güven azalır

8. Aşağıdakilerden hangisi sosyal kontrol mekanizmasının işlevlerinden biri değildir

a) Toplumu diğer toplumlara karşı korumak
b) Benimsenmiş davranışların yapılmasını sağlamak
c) Normlardan sapmayı önlemek
d) Toplumsal ilişkilerde bireylere yol göstermek
e) Çözülmelere karşı direnci artırmak

9. Resmi normlar ile gayrıresmi normları birbirinden ayıran temel özellik, aşağıdakilerden
hangisidir

a) Toplumsal yapıdan kaynaklanması
b) Önem derecelerinin aynı olması
c) Yaptırım güçlerinin farklı olması
d) Zamanla değişim göstermeleri
e) Toplumdan topluma değişmeleri

10. Aşağıdakilerden hangisi cemaat tipi gruplarda görülmez

a) Birincil ilişkiler egemendir
b) “Biz” duygusu hakimdir
c) Bireysel mülkiyet ön plandadır
d) İlişkiler samimi ve uzun sürelidir
e) Yazısız kurallara göre işleyiş görülür

11. Aşağıdakilerden hangisi bireyin sosyalleşmesi üzerinde en az etkilidir

a) Kalıtsal unsurlar b) Eğitim kurumları
c) Kitle iletişim araçları d) Arkadaş grupları
e) Aile içi ilişkiler

12. Bir orkestra üyeleri arasındaki yardımlaşma için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir

a) Mekanik dayanışmadır
b) İkincil ilişkiler vardır
c) Yazılı kurallara dayalı ilişkiler görülür
d) İşbölümüne dayalı bir dayanışmadır
e) Kısa süreli ilişkiler görülür

13. Aşağıdakilerden hangisi sosyal grupların özelliklerinden biri değildir

a) Ortak bir amaç için çalışmak
b) Belli bir sosyal ilişki biçimine sahiptir
c) Birbirini tanımayan insanların oluşturduğu bir topluluktur
d) Üyeleri dayanışma içindedir
e) İlişki ortak bir anlam taşır
14. Statü ve tabaka değiştirmenin çok zor olmakla birlikte, mümkün olduğu tabakalaşma şekli aşağıdakilerden hangisidir
a) Açık tabakalaşma b) Kapalı tabakalaşma
c) Yatay hareketlilik d) Dikey hareketlilik
e) Yarı kapalı tabakalaşma

15. Aşağıdakilerden hangisi dikey hareketliliğe örnek verilebilir
a) Bir takımın maç için başka bir ile gitmesi
b) Bir simitçinin tatlıcığa başlaması
c) Bir işçinin fabrikatör olması
d) tarım işçisinin mevsimlik işçi olarak çalışması
e) Sağlık Bakanlığında çalışan bir memurun Milli Eğitim Bakanlığına geçmesi

16. Aşağıdakilerden hangisi yatay ve dikey hareketliliği ayıran özelliklerden biri değildir
a) Belirgin bir statü değişimi
b) Kişinin bir üst tabakaya geçmesi
c) Gelirinde önemli bir değişimin olması
d) Yaşam standardının değişmemesi
e) Toplumsal ilişkilerinde farklılıklar gözlenmesi

17. Dikey hareketlilikte bireyin sahip olduğu hangi özelliğin değişmesine gerek yoktur

a) Statüsünün b) Saygınlığının
c) Gelir düzeyinin d) Yaşam standardının
e) Bulunduğu mekanın

18. Aşağıdakilerden hangisi açık tabakalaşmanın özelliklerinden biri değildir

a) Tabakalar arası geçişin serbest olması
b) Yaratıcılığın ön planda olması
c) Gelişmiş toplumlarda yaygın olması
d) Verilmiş (doğuştan gelen) statülerin egemen olması
e) Organik dayanışmanın yaygın olması

19. Aşağıdakilerden hangisi gönüllü göçün nedenlerinden biri değildir
a) Yaşam standardını artırma
b) Sanayileşme c) uygulanan baskı
d) Daha iyi bir eğitim alma
e) Daha iyi bir işte çalışma

20. “Sosyal yapı” nasıl tanımlanabilir
a) Aynı toplumda değişmeden kalan ilişkiler bütünüdür.
b) Toplumsal yapıyı oluşturan ögelerin ahenkli işleyiş ve bütünüdür.
c) İnsanların iradelerinden bağımsız, kendiliğinden oluşan bir sistemdir
d) Her bireye ayrı rol ve statü kazandıran değerler ağıdır
e) Bireyin, toplum içindeki yeri ve davranışıdır
21. Aşağıdakilerden hangisi sosyal yapı için söylenemez

a) Sosyal yapının ögeleri arasında etkileşim vardır
b) Sosyal yapının bir ögesindeki değişim, diğer ögelere de sıçrar
c) Toplumu oluşturan gruplar durgun ve statiktir
d) Toplum, birçok ögenin ahenkli bütünüdür
e) Sosyal ihtiyaçlar, grup ve kurumlarca karşılanır

22. Aşağıdakilerden hangisi gayrıresmi normlara ait bir özellik değildir

a) Toplumsal yaşamın ürünü olma
b) Yaptırım gücüne sahipolma
c) Zamanla değişebilme
d) Yazılı olma
e) Sosyal ilişkileri düzenleme

23. Aşağıdakilerden hangisi azgelişmiş toplumlarda orta sınıfı güçlü kılmaya yönelik önlemlerden biri değildir

a) Sosyal devlet anlayışının geliştirilmesi
b) Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması
c) Üretim kapasitesinin yükseltilmesi için yatırımlar yapmak
d) Elde edilen gelirin daha dengeli bölüşülmesi
e) Alt tabakadaki insanların yukarıya geçişlerinin sınırlandırılması

24. Aşağıdakilerden hangisi açık sınıflı bir toplumun özelliği değildir

a) Demokratik, dinamik ve ilerleyen bir toplumdur
b) sosyal hareketlilik yaygındır
c) Tabakalar arasındaki geçişler belirli yasalara bağlanmıştır
d) Fırsat eşitliği ve iş olanakları yaygındır
e) Bireysel yetenek ve başarılar statü değişimine yardımcı olur

25. Aşağıdakilerden hangisi bir toplumsal kategori örneği değildir

a) Bir futbol takımının taraftarları
b) ÖSSye giren gençler
c) Aynı siyasi partiye oy verenler
d) Miting alanında protesto eylemi yapanlar
e) Aynı sanatçıya hayranlık duyanlar

26. Aşağıdakilerden hangisi sosyal grubun özelliklerinden biri değildir
a) En az iki kişiden oluşur
b) Kendine özgü bir yapısı vardır
c) Ortak amaçlar söz konusudur
d) Üyeleri arasında statü ve rol dağılımı vardır
e) Zamanla değişiklik göstermez
27. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir özellik gösterir

a) Sendika üyeleri arasındaki ilişki
b) Bankacı ile müşteri arasındaki ilişki
c) Şirket çalışanları arasındaki ilişki
d) Aile bireyleri arasındaki ilişki
e) Müdür ile öğretmen arasındaki ilişki

28. Yaş, dil, ırk, cinsiyet gibi faktörlere bağlı statülerin, kazanılmış statülerden farkı nedir

a) Bireyin toplumda sahip olduğu konumu belirlemesi
b) Kişisel çaba ve emek sonucu elde edilmesi
c) Bireye bazı hak ve yükümlülükler vermesi
d) Doğuştan verilmesi
e) Toplumun kültür ve değer yargılarına göre önem kazanması

29. Aşağıdakilerden hangisi sosyal yapıyı oluşturan unsurlardan biri değildir

a) Bireysel tutumlar b) Sosyal olaylar
c) Toplumsal gruplar d) Sosyal değerler
e) Toplumsal kurumlar

30. Bir bireyin her yerdeki konumunu birinci derecede etkileyen statüye ne denir

a) Sosyal statü b) Sosyal prestij
c) Anahtar statü d) İşlevsel statü
e) Sosyal rol

31. Her yıl düzenlenen bilişim fuarlarında bir araya gelen insanların kurmuş olduğu ilişki türü aşağıdakilerden hangisidir

a) Sürekli ilişki b) Bütünsel ilişki
c) Periyodik ilişki d) İğreti ilişki
e) Birincil ilişki

32. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal statülerle ilgili yapılmış doğru bir açıklama değildir

a) Statünün değeri toplumdan topluma değişir
b) Kişinin grup içindeki yerini gösterir
c) Bir statü sadece bir kişiye verilebilir
d) Birey anahtar statüye sahip olabilir
e) Her statünün toplumda ayrı bir yeri ve önemi vardır

33. “Mesleğinde başarılı bir öğretmenin, öğrenci ve veliler tarafından takdir görmesi” hangi kavramla ifade edilir
a) Sosyal statü b) Rol pekişmesi
c) Sosyal prestij d) Anahtar statü
e) Rol çatışması
34. Sosyal kontrolün temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir

a) Bireylerin akla uygun davranmalarını sağlamak
b) Bireylerin güvenliğini sağlamak
c) Toplumsal düzenin devamını sağlamak
d) Toplumun güven içinde yaşamasını sağlamak
e) Toplumsal sorunları ortaya çıkarmak

35. Aşağıdakilerden hangisi köyden kente göçün sonuçlarından biri değildir

a) Geniş aileden çekirdek aileye geçilmesi
b) Kentlerde çevre kirliliğinin artması
c) Kentlerde işsizlik sorunun azalması
d) Konut sorununun gecekondulaşmaya yol açması
e) Sağlık, eğitim ve ulaşım gibi sorunların çoğalması

36. Orta tabakanın, alt ve üst tabakaya göre daha geniş olması hangi toplumlarda görülür

a) Kast sisteminin uygulandığı toplumlarda
b) Gelişmekte olan toplumlarda
c) İlkel toplumlarda d) Gelişmiş toplumlarda
e) Monarşi ile yönetilen toplumlarda

37. Aşağıdaki durumların hangisi bir sosyal ilişki sayılmaz

a) Televizyonda haberleri izleme
b) Garsona sipariş verme
c) Öğretmenin sorusunu yanıtlama
d) Bir arkadaşla sohbet etme
e) Kardeşle kavga etme

38. Demokratik bir toplumda aşağıdakilerden hangisi sosyal sınıfları belirleyen temel ölçüttür

a) Benzer düşüncelere sahip olma
b) Aynı mekanı paylaşma
c) Benzer ekonomik düzey, eğitim ve yaşam koşullarına sahip olma
d) Sayıca az olma
e) Gruplarda benzer statü ve rolleri oynama

39. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde köyden kente yaşanan iç göçün nedenlerinden biri değildir

a) Tarımda makinalaşmanın neden olduğu işsizlik
b) Toprağın miras yoluyla parçalanmasıyla tarımsal gelirin azalması
c) Sanayileşmenin kentlerde yoğunlaşması
d) Tarım ürünlerinde kalitenin artması
e) Sosyal hizmet birimlerinin daha çok kentlerde olması


40. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal normların özellikleri arasında sayılamaz

a) Yaptırımcı işleve sahip olmaları
b) Sosyal çözülmeye yol açıcı özellikler taşıması
c) Toplumsal düzeni sağlaması
d) Uyulmadığında ceza gerektirmesi
e) Birlik ve beraberliğe katkıda bulunması

41. Aşağıdakilerden hangisi birincil ilişki olarak nitelenemez

a) Anne- Çocuk ilişkisi b) Karı- Koca ilişkisi
c) Abla- Kardeş ilişkisi d) Alıcı – Satıcı ilişkisi
e) Baba- Oğul ilişkisi

42. “Bir toplumda mevki, güç, gelir düzeyi ve yaşam biçimi birbirine benzeyen bireylerin oluşturduğu bütünlüğe” sosyolojide ne ad verilir

a) Toplumsal statü b) Toplumsal rol
c) Toplumsal tabakalaşma
d) Toplumsal yığın e) Hareketlilik

43. Aşağıdakilerden hangisi “toplumsal rol”ün tanımıdır

a) Kişinin, kendi çabası ile edindiği yerdir
b) İnsanların bir arada yaşamaları sonucu oluşan davranış kalıplarıdır
c) Belli bir statüde olan bireyden beklenen davranış kalıplarıdır
d) Toplumsal grubun yerleşik iç yapılanma biçimidir
e) Tekrar edildiği için alışkanlık durumuna gelen davranışlardır

44. Aşağıdakilerden hangisi sosyal kategoriye örnek verilebilir

a) Bir futbol takımının oyuncuları
b) Durakta otobüs bekleyen yolcular
c) Bir okulda çalışan öğretmen ve idareciler
d) Milli bayramda resmi geçiş törenini izleyenler
e) Bir gazetenin okuyucuları

45. Sosyal değerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez

a) Toplumsal denetime engel oldukları
b) Toplumsal yapıya bağlı olarak değişebildikleri
c) Sosyal yaşamla ilgili ideal ölçütleri ortaya koydukları
d) Kuşaklar arasında çatışmaya yol açtıkları
e) Bireylere toplumsal yaşamda uymaları gereken ilkeleri gösterdikleri


46. Aşağıdakilerden hangisi dikey hareketliliğe örnek gösterilebilir

a) Taksi şoförünün, minibüs şoförü olması
b) Zengin iş adamının yeni işyerleri açması
c) Tarım işçisinin şehirde sanayide işçi olması
d) Bir memurun başka bir şehre tayin olması
e) Bir konfeksiyon işçisinin kendi

 »2008 kpss soRULARI, »kpss test, »KPSS SORULARI 2008, »2010 2011 7 SINIF MÜZİK YILLIK PLANI, »10 sınıf coğrafya topografya ve kayaçlar videolu ders anlatımı, »tarıh dersı 10 sınıf taşra ve eyalet yönetımı anlat, »lise sonrası kpss 2009 soruları, »dil ve anlatım11 sınıf ders kitabı cevapları, »lise sınıf arkadaşlarının mektuplaşmasına örnek, »özgün yayınevi matematik planı 3 sınıf,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Bu testin cevap anahtari nerede?

Yazan: bitch | Tarih: 2015-01-04 19:42:35


Cevaplarını verebilirmisiniz ?

Yazan: ceyda | Tarih: 2014-12-23 17:14:56


Gerçekten harika sorular hem öğrencilerin işine geliyo hemde hazıra konmayı seven öğretmenler için iyi bide cevapları olsaydı

Yazan: Dilan | Tarih: 2014-12-01 21:20:40


Cevap anahtarı nerede ??????

Yazan: Ahmet | Tarih: 2014-04-17 17:37:23


bu yaşa kadar bu kadar saçma ders görmadim yya olmazki bu kadar bizim ki de kafa yani

Yazan: elif | Tarih: 2012-12-17 14:04:11


ya arkadaş cevap anahtari kitabın arkasın da var taman:)

Yazan: elif | Tarih: 2012-12-17 13:59:18


bu testin cevap anahtarını verebilir misinz

Yazan: irem b | Tarih: 2012-12-13 21:00:19


cevaplarınıda alsaydım çok iyi olur:))))))kaliteli sorular hazırlayanlara teşekkürler...

Yazan: halil | Tarih: 2012-12-04 14:30:29


cevap anahtarını nerden bulabilirim?

Yazan: tuba | Tarih: 2012-01-02 22:58:47


bu testin cevap anahtarını verebilir misinz

Yazan: selinn | Tarih: 2011-06-07 16:48:23