Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Felsefe Ders Notları-1996-2005 ÖSS de Çıkmış Sorular

dogrukaynak Ödev-Ders » Felsefe » Felsefe Ders Notları-1996-2005 ÖSS de Çıkmış Sorular
Hit : 2272
Tarih : 20 Ekim 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/1910) :
2001 ÖSS FELSEFE SORULARI1. Felsefe, kendine dönük düşünmedir. Felsefe yapan zihin hiçbir zaman yalnızca bir nesne hakkında düşünmez. Herhangi bir nesneyi düşünürken, aynı zamanda hep o nesneye ilişkin kendi düşüncesi hakkında da düşünür. O zaman, felsefeye ikinci dereceden düşünce, düşünce hakkında düşünce denebilir.Bu parçada felsefenin hangi özelliğinden söz edilmektedirA) Cevaplarından çok sorularıyla varolduğundanB) Düşünme sürecinin her aşamasında yer aldığındanC) Kendi etkinliği üzerinde yoğunlaşıp kendi kendini sorguladığındanD) Özgür düşünmenin yöntemi olduğundanE) Sorularını bilimsel verileri temel alarak oluşturduğundan2. İnsan, yalnızca bir organizma olmaktan öte, zihne ve buna olarak da bilince sahip bir varlıktır.İnsan kimi gereksinimlerini bilincinden bağımsız bir şekilde, başka birçok canlının yaşam işlevleri gibi, içgüdüleriyle sağlayabilir. Yine de onun en belirgin özelliklerinden biri, eylemlerinin büyük bir bölümünü bilerek ve istençle yapıyor olmasıdır. İnsan bilinçli eylemleriyle, içgüdüsel olarak yapabileceklerinden pek çoğunu ve çok daha etkili olanlarını gerçekleştirir. Bu yolla, doğayı, yaşamı açısından daha uygun koşullara doğru değiştirir.Bu parçaya göre insanı diğer canlılardan ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidirA) Eylemlerinin, daha çok düşünsel süreçlere dayalı olmasıB) Diğer canlılar üzerinde üstünlük kurmasıC) Çevre koşullarına uyum sağlamasıD) Diğer canlılarla bir arada yaşayabilmesiE) İçgüdülerinin diğer canlılardan daha güçlü olması3. Eğer bir bilginin bilimsel olarak ortaya konması gerekiyorsa, her şeyden önce onu diğer bilgilerden ayıranın, yani ona özgü olanın kesinlikle belirlenebilmesi gerekir. Bu belirlemenin yapılmadığı bilgiler çoğaldıkça, terimler, kavramlar birbirine karışır, bilim bundan son derece zarar görür.Bu parçada bilimsel çalışma alanında aşağıdakilerden hangisinin önemi üzerinde durulmaktadırA) Kesin bilgiye ulaşma yöntemininB) Uygulama alanlarının saptanmasıC) Benzer alanlarla olan etkileşiminD) Bilginin sınırlarını belirlemeninE) Çalışma etiğinin4. Akşam karanlığında eve girdiğinizde her zamanki gibi elektrik düğmesine basıyorsunuz; ama beklediğinizin tam tersine lambanız yanmıyor. Bir an için şaşkınlık içindesiniz. İster istemez çok geçmeden kafanızda birtakım olasılıklar belirecek, şaşkınlığınızı giderecek bir açıklama bulmaya girişeceksiniz. Sigorta atmış olabilir, ampul gevşemiş olabilir vb. Bu olasılıklardan birinin doğru çıkması halinde şaşkınlığınız giderilmiş olacak, beklenmeyen durum sizin için beklenen bir durum niteliği kazanacaktır. Demek oluyor ki açıklama çabası şaşkınlığımızı giderme, beklentilerimizle olup bitenler arasındaki uygunluğu sağlama ihtiyacımızdan doğmaktadır. Bu, günlük düşünme düzeyinde olduğu gibi bilimde de böyledir.Bu parçaya göre “açıklama” eylemi aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadırA) Her sorunun cevaplanabilmesi için yeterli bilgiye sahip olunduğu inancındanB) Beklenmeyen bir durumun yarattığı huzursuzluğu giderme isteğindenC) Bilimsel bilginin başkalarına da aktarılması gerektiği düşüncesindenD) Günlük düşünce düzeyinden, bilimsel düşünce sürecine geçilmesi gereksinimindenE) Çeşitli alanlardaki bilgileri birbiriyle ilişkilendirme çabasından5. Filozof, bir temele oturtulmuş ama sonuna kadar geliştirilmemiş bir düşünceden işe başlar ve bu düşünce üzerine çalışmaya devam ederse, bu ışığın ilk kıvılcımlarını borçlu olduğu düşünürün ulaştığı yerden daha ileri gider.Bu parça aşağıdaki yargılardan hangisini desteklerA) Filozof, işine önyargısız ve eskimiş genellemelerden arınarak başlamalıdır.B) Filozof, felsefi soruşturmaya başlarken, sorulabilecek tüm soruları öncelikle kendisine sormalıdır.C) Filozof, yaşadığı çağın ele alınmamış temel sorunlarından yola çıkmalıdır.D) Felsefe etkinliği, filozofların kendi aralarındaki tartışmalarla gelişir.E) Filozoflar felsefi düşünce birikiminden beslenir ve bu birikime katkıda bulunur.

6. Yaptığımız her eylem dünyamızı şekillendirir. Her eylemimizle, aslında ne istediğimize, dünyanın nasıl bir yer olması gerektiğine ilişkin zihinsel tasarımızı ortaya koyarız. Yaptığımız her eylem, insan olmaya ilişkin bir değeri korur veya o değere zarar verir. Örneğin, yoksul birine yardım ederken aslında yaptığımız; “Herkes muhtaç durumdaki kişilere yardım etmelidir.” demektir. Bunu dünyanın her yeri ve herkes için her durumda talep ederiz. Tersine, eğer hırsızlık yapıyorsak veya herhangi bir tür hırsızlığa göz yumuyorsak bu; “Hırsızlık yapmak iyi bir şeydir ve dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir kimse hırsızlık yapabilir.” demektir. Bu durumda artık; “Hırsızlık kötüdür.” deme olanağımız ortadan kalkar.Bu parçada savunulan görüş aşağıdakilerden hangisiyle özetlenebilirA) İnsan, eylemlerinden sorumludur.B) Eylemlerimiz bizi mutluluğa götürmelidir.C) Eylemin değeri, bireye sağladığı faydayla ölçülür.D) Hukuk kuralları ahlak kurallarına uygun olmalıdır.E) İyi ve kötü, göreceli kavramlar olduğu için bunlar hakkında yargıya varmak güçtür.7. Erdemli insan, yalnızca erdemli olma özelliklerini taşıyıp bunun bilincinde olan insan değildir; eylemleriyle de sahip olduğu erdemleri yansıtabilmelidir. Çağımızda, erdemler üzerine konuşulup, erdemli olmaya ilişkin bilgiler üretilmesine karşın, insanların eylemleri ve sözleri birbirini tutmamaktadır. Erdemli insan, bilgisi ile yaptığı, düşüncesi ile eylemi arasında boşluk olmayan insandır.Bu parçada erdemin hangi yönü vurgulanmaktadır.A) Gözlemlenebilmesinin çok zor olduğuB) Eylem alanına da taşınması gerektiğiC) Ancak bilgili kimselerin sahip olabileceğiD) Sonucunun kişiye bir başarı olarak dönmesi gerektiğiE) Mutluluk verdiği ölçüde değerli sayılacağı8. Doktorlar, ateşli hastalıkları, başlangıcında iyileştirmenin hiç de güç bir iş olmadığını, asıl güçlüğün herhangi bir hastalığı saptama konusunda yaşandığını söylüyorlar. Ama zaman geçip de eğer hastalığın ayırdına varılıp gerekenler yapılmazsa, iyileştirilmesi çok güç oluyor. Aynı şey “devlet” için de söz konusudur. Çünkü, herhangi bir yönetimde ortaya çıkma olasılığı bulunan aksaklı ve huzursuzluklar önceden saptandığında, bu tehlikeyi önlemek daha kolaydır. Ancak, bu aksaklıkların herkes tarafından görülecek ölçüde filizlenip büyümesine izin verilecek olursa, olayları kontrol altına almak için etkili çareler bulmakta zorlanılacaktır.Bu parçada devletin sorumluluklarının hangisinden söz edilmektedirA) Eğitim seviyesi yüksek yurttaşlar yetiştirmek için politikalar geliştirmeB) İşleyişiyle ilgili olarak yurttaşlarını bilgilendirmeC) Varlığını sürdürmek için yurttaşlık bilincini güçlendirmeD) Kendi yapısını sorgulama ve çıkabilecek sorunlara karşı önlem almaE) Kişi hak ve özgürlükleriyle ilgili uluslararası sözleşmelere bağlı kalma9. Estetik beğenilerin tartışılamayacağı sözü doğru olabilir; ama bu, gelişebileceği doğrusunu da dışlamamalıdır. Bunu, herkes, herhangi bir alanda, günlük yaşantısından çıkarabilir. Örneğin, değişik müzik türleri dinlemekten pek keyif almayan birisi, müziğin diğer türlerini inceleyecek vakit, istek ve fırsat bulsa, yeğlediği türü ve tarzları yanılmadan ayırt edecek düzeye gelebilir; artan bilgisi da müzikten daha ince tatlar almasına katkıda bulunabilir. Aynı şekilde bir kişi değişik minyatürleri seyrede seyrede minyatür sanatı konusunda bir anlayışa ve seçiciliğe ulaşabilir.Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilirA) Sanat hakkında bilgi sahibi olmak için sanata eleştirel bakmak gerekir.B) Yapımı çok zaman ve emek gerektiren yapıtlar çoğunluk tarafından beğenilir.C) Sanat yapıtları ancak o ürünü yaratan sanatçılar tarafından açıklanabilir.D) Üzerinde görüş birliğine varılan yapıtların sanatsal değeri vardır.E) Sanattaki beğeni,, karşılaşılan eserler çeşitlendikçe çelişir.10. Büyük bir sanat yapıtı karşısında kişi, dünyaya bakış açısının genişlediğini, hem dünyayı hem de kendi benliğini kavrayışının derinlik kazandığını görür. Yeni bir ışık altında bakar her şeye, bir çok şeyi ilk kez görür; ama hep olgunlaşarak bakar. Her yapıtın dünyası, bir bakıma, onu algılayanın dünyasıyla bütünleşir; iki dünyanın karşılıklı alışverişinden kendi benliğinin aydınlandığını gözler kişi.Bu parçada bir sanat yapıtının hangi özelliği vurgulanmaktadır.A) İnsan doğasını yansıtmasıB) Sanatçının duygularını dile getirmesiC) İzleyen kişiyi geliştirmesiD) Bir eşinin daha bulunmamasıE) Bir yarar gözetilerek yapılmamasıCEVAP ANAHTARI :1.C 2.A 3.C 4.B 5.E 6.2002 ÖSS FELSEFE SORULARI1. Düşünme, doğuştan gelen bazı yatkınlıklara dayalı olmasına karşın, öğrenmeyle gelişen bir etkinliktir. Bu açıdan, büyük düşünürler de dahil, herkes “düşünme öğrencisi” sayılabilir. Düşünmek bir borçlanmayı da beraberinde getirir. Düşünme sürecinde borcumuzu “yanlış”la öder, karşılığında “doğru”yu alırız.İnsanoğlu yanlış yapmaktan kurtulamayacağına göre, bu süreç asla bitmez. Her seferinde bilginin kristal kalesini yıkar, sonra yeniden daha yükseğini kurmaya başlarız.Bu parçada, düşünmeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadırA) Kesin bilgiye ulaşmanın en etkili yöntemi olduğuB) Yapılan hatalardan alınan derslerle sürekli geliştiğiC) Soyut verilerden yola çıkarak somut sonuçlara ulaşma çabasından kaynaklandığıD) Yalnızca özgür ve bağımsız bir ortamda gelişebileceğiE) Bütün soruların cevaplanabileceği varsayımına dayandığı2. Bir masalda, iki terzi, krala diktikleri giysiyi yalnızca akıllı insanların görebileceğini söyleyerek onu kandırırlar. Aslında ortada, dikilmiş herhangi bir giysi yoktur. Kralla karşılaşanlar, akılsız diye damgalanmamak için, onun çıplak göründüğünü söylemez; aksine, olmayan giysiye herkes övgüler yağdırır. Kralın çıplak olduğunu, onu gören bir çocuk söyler yalnızca. Bir düşünür de bir çocuk gibi, gerçeği söyleyebilecek yüreklilikte olmalıdır. Kendi çağının tüm önyargılarına karşın, saygınlığın zedelenmesi pahasına, gerçeği olduğu gibi ortaya koymalı; çocukların yetişkinlikte yitirdikleri bu özelliği korumaya çalışmalıdır.Bu parçaya göre, bir düşünürde aşağıdaki özelliklerden hangisinin bulunması gerekirA) Cevaplardan çok, sorulara ağırlık vermeB) Soruşturmasına, olabildiğince çok soruyla başlamaC) Bilimsel otoritelerle uyum içinde çalışmaD) Daha önce cevaplanmamış sorular sormaE) Genel görüş ve kabullerin tutsağı olmaktan kaçınma3. Filozoflar işlerini yaparken sorulardan yararlanırlar. Filozofun elindeki sorular, probleme çözüm getirmenin bir anahtarıdır.Genellikle, karşılaşılan problemler zaman içerisinde pek fazla değişmez. Zamanla değişen, filozofun problemin çözümünde rol oynayan farklı etkenleri seçebilmesidir. Problemi, farklı sorular sorarak irdelediğinde “varolan”ın daha önce gözden kaçmış olan yanları aydınlanmaya başlar, Böylece her doğru soru, onu problemi çözmeye bir adım daha yaklaştırır.Bu parçada filozofun sorduğu soruların hangi yönü vurgulanmıştırA) Problemlerin çözümüne ışık tutmasıB) Olaylarda fazla değişiklik olmadığını göstermesiC) Herkes tarafından sorulduğunda önemini yitirmesiD) Dünyaya egemen olma isteğinden kaynaklanmasıE) Çözülemeyecek problemler için zaman harcanmasını önlemesi4. Bilimin büyük trajedisi, güzelim bir hipotezin güzelim bir hipotezin acımasız bir gerçek tarafından öldürülmesidir.Bu görüş, bilimsel hipotezle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini desteklerA) Hipotez oluşturulurken bilimsel yasalardan yararlanılmalıdır.B) Bir hipotezi çürütecek kanıtın bulunamamış olması o hipotezin doğru olduğunu gösterir.C) Bilinmeyenin açıklanmasını sağlayan hipotezler güzel görünür.D) Bir hipotez doğru görünse de araştırma bulguları onun yanlış olduğunu ortaya koyabilir.E) Hipotez hem yalın hem doğru olmalıdır.5. Bilim adamı problem çözme sürecinde, önce, problemini aydınlatacak noktaları saptamalı, sonra bu saptamalarda deneysel olarak sınanabilir sonuçlar çıkarmalıdır. İkinci aşama için gereken bilgiyi ona okul öğrenimi vermiştir; bu bilgilere dayalı çalışmaları onun başarılı olmasını sağlar. Ancak ilk aşamada başarılı olabilmesi için bilim adamının elinde ne bilinen bir yöntem vardır ne de okulda öğrendiklerinin ona yararı olacaktır.Aşağıdaki yargılardan hangisi, bu parçada öne sürülen görüşü özetlemektedirA) Aynı probleme çözüm arayan bilim adamları, aynı noktadan yola çıksalar bile farklı sonuçlara ulaşabilirler.B) Bilim adamı bilimsel kuramlardan yola çıktığında, ulaşacağı sonuçlar bilim çevreleri tarafından kabul edilecektir.C) Bilim adamının başarılı olabilmesi, yalnızca eğitim ile değil, probleme çözüm getirecek noktaları fark etme yeteneğine de bağlıdır.D) Bilim adamının izlediği yöntem doğruysa ulaştığı sonuç da doğrudur.E) Bilim adamı çalışmalarına başlarken kendisinden önceki önemli çalışmaları incelemeli onlardaki eksiklikleri görebilmelidir.

6. Dünyada kötülük, çoğu zaman bilmemekten kaynaklanır. Tek başına iyi niyet, iyiyi istemek bir eylemin iyi sonuç vermesi için yeterli değildir. Sadece iyiyi istemekten yola çıkan bir eylem, eğer bilgiyle aydınlatılmamışsa kötüyü istemek kadar zarar verebilir.Bu parçada savunulan görüş aşağıdakilerden hangisidirA) İyiyi istemek, iyinin gerçekleşmesi için yeterli olmasa da ahlaki bir görevdir.B) Kötü niyetle yapılan bir eylem de yarar sağlayabilir.C) Bilgiye dayalı her eylem, iyi niyetle yapılmamış olsa da iyi eylemdir.D) İyinin gerçekleşmesi için, hem iyinin amaçlanması, hem de bilgiden yararlanılması gerekir.E) İnsanlık değerlerini korumak ve yüceltmek amacıyla yapılan her eylem iyi eylemdir.2. İnsan değerlidir. Çünkü, doğuştan getirdiği potansiyel ona “iyi insan” olanağı sunar. Yani kişi uygun ortamda yeterli eğitim alarak yetiştiğinde, herhangi bir alanda başarılı olabilir, o alanda yaptıklarıyla insanlığa katkıda bulunabilir.Bu parçaya göre, insanı “değerli” yapan aşağıdakilerden hangisidirA) Hangi alanda uzmanlaşacağına kendi iradesiyle karar verebilmesiB) İyi ile kötüyü ayırt edebilmesiC) Uygun koşullar sağlandığında insanlığa hizmet edebilecek yetenekte olmasıD) Özelliklerinin bir kısmını doğuştan getirmiş olmasıE) Her koşulda zorlukların üstesinden gelebilecek potansiyele sahip olması3. Geometri kuralları belirlenirken nasıl nokta, çizgi, uzay gibi temel kavramlardan yola çıkılıyorsa, hukuk kuralları da hak, adalet, etik gibi temel kavramlara dayandırılır; yasalar bu kavramlardan türetilir. Tarih boyunca ister teokrasiyle, ister otokrasiyle, ister demokrasiyle yönetilsin, tüm devletler hukuka gereksinim duymuşlardır. Bir devletin hukuk sistemi, o devletin yapısının biçimlenmesinde etkilidir. Devletlerin hukuk sistemleri arasındaki farkı belirleyen de yasa yaparken gerekli temel kavramları hangi ilkelerden aldıkları ve o kavramları nasıl kullandıklarıdır.Bu parçada hukukun hangi yönünden söz edilmemektedirA) Belirli kavramları temel aldığındanB) Her tür devlet düzeni için gerekli olduğundanC) Devlet düzeni üzerinde etkili olduğundanD) Yapısının, dayandığı temel kavramlara göre değiştiğindenE) Bilimsel kurallarla uyumlu olması gerektiğinden4. İnsan olarak yaşantılarımız ve iç dünyamız bilinmeyenlerle, keşfedilmemişliklerle doludur. Sanat, insanın iç dünyasını keşfetmeye, adlandırmaya çalışır. Sanat yapıtında okura, seyirciye, dinleyiciye sunulan onun için yeni olan bir yorumdur. Bir şiir, bir resim, bir senfoni, insan için hep yeni bir keşif, yeni bir adlandırmadır. Gerçekten de bir sanat yapıtıyla ilk kez karşılaştığında insanı şaşırtan budur.Bu parçada, bir sanat yapıtı karşısında duyulan şaşkınlık aşağıdakilerden hangisine bağlanmaktadırA) Dünyayı eleştirel bir bakış açısıyla yansıtmasınaB) İnsanın anlayamadıkları karşısında duyduğu korkuyu gidermesineC) İnsanı önceden farkına varamadığıyla karşı karşıya getirmesineD) İnsana hoş duygular yaşatmasınaE) Başka sanat yapıtlarında ele alınmamış bir konuyu işlemesine5. Kitap okuyan bir çocuğun kendisini kitabına konusuna kaptırması, söz gelişi zavallı Robinsonu adadan kurtarmak için kafa yorması, sanat yapıtının doğası yönünden ilginç bir durumdur. Elindeki romana dalmış bir yetişkinin, odaya başka birinin girmesiyle birden irkilmesi, gerçek dünyaya ancak birkaç saniye duraksadıktan sonra uyum sağlayabilmesi de böyle bir durumun sonucudur. Bu iki örnekte de romanın kurmaca yapısı, okuru yaşadığı dünyadan çekip olayların salt duyularla izlenemeyeceği bir dünyaya itmiştir.Bu parçaya dayanarak sanat yapıtıyla ilgili aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilirA) Düş gücüyle keşfedilebilecek ayrı bir dünyası vardır.B) Sanatçının dünyaya bakış açısını yansıtır.C) Yaşamın değerinin kavranmasına yardımcı olur.D) Temel amacı, gerçeğin kavranmasını sağlamaktır.E) Gerçek dünyayı yücelterek yeniden kurgular.CEVAP ANAHTARI -YOK2003 ÖSS FELSEFE SORULARI1. Filozof “kavram dostu”dur. Bu, felsefenin yalnızca basit bir kavram derleme, keşfetme sanatı olmadığını söylemek demektir. Çünkü, kavramlar ille de birtakım formlar ya da keşifler değillerdir. Başka bir deyişle felsefe, kavramlar yaratmayı da içeren bir disiplindir. Dost, kendi yaratılarının dostudur. Örneğin; Platon “İdea”, Aristoteles “Töz”, Descartes “Cogito” kavramlarıyla neredeyse birlikte anılırlar. Çünkü felsefelerinin temelini bu kavramlar oluşturur ve bu kavramlar onların tanımlamalarına göre anlam kazanmıştır.Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilirA) Kavramlar basit bilgilerdir.B) Felsefenin temelinde merak vardır.C) Felsefe gerçeğe ulaşma çabasıdır.D) Kavramlar yaratıcılarının güçlü izlerini taşır.E) Düşünme kavramlar arasında ilişki kurmaktır.2. Düşünmek, herkesin yürüdüğü yollardan başka yollarda yürüme yürekliliği göstermeyi gerektirir. O yollar bireyi dönüp dolaşıp herkesin gittiği yola götürse bile, hazır yolarlın çok sayıdaki yolcusuyla kendi yolunu kendi açan tek yolcu arasında büyük ayrılıklar vardır.Bu parçada sözü edilen “yüreklilik” aşağıdaki düşünme biçimlerinden hangisine ortam hazırlarA) Bağımsız B) Tutarlı C) ÇağrışımlıD) Eleştirel E) Sistemli3. En büyük bilgi, bildiklerimizden başka bilgilerin de olduğunu bilmektir.Bu cümlede savunulan görüş aşağıdakilerden hangisiyle paralellik gösterirA) İnsan, aklıyla her şeyi bilebilir.B) Bilgiler bizim bildiklerimizle sınırlı değildir.C) En doğru bilgi, işimize en çok yarayan bilgidir.D) Doğru bilgiye yalnızca sezgilerle ulaşılamaz.E) Güvenilir bilgiler kendi deneyimlerimizden edindiklerimizdir.4. Gerçek sadece deneyimde vardır, hem de sadece herkesin kendi deneyiminde. Bu deneyimler, bir başkasına nakledildiği an öyküye dönüşür. Olaylardaki gerçeği, kesin gerçeği ispatlama olanağı yoktur. Olsa da bundan kaçınmak gerekir. Hayatın gerçekliği konusunu tartışmayı filozoflara bırakmalıyız. Gerçek olan, benim şu an denizin kıyısında oturuyor olmam, ay ışığının yansımasını denizin sularında görmem Gerçek olan benim.Bu parçadan aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamazA) Yaşantıların öznel olduğuB) Gerçekliğin, yaşadıklarımızı fark etmemizle ilgili olduğuC) Gerçeğe ancak yaşayarak ulaşılabileceğiD) Yaşanılanların başkasına aynen aktarılamayacağıE) Gerçekliği filozofların dışında kimsenin anlayamayacağı5. Dünyanın ya da bilimin bana herhangi bir felsefi sorunun sunacağını sanmıyorum. Bana felsefi sorunlar sunan, diğer filozofların dünya ya da bilim hakkındaki yorumlarıdır. Genelde iki tür sorunla ilgileniyorum-Birincisi filozofun ne demek istediğini tam ve doğru olarak kavramak, ikincisi de söylediklerinin doğruluğuyla ilgili doyurucu dayanak olup olmadığını bulmak.Bu parçada sözü edilen iki sorun, sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştirA) Anlama – TemellendirmeB) Doğrulama – YanlışlamaC) Açıklama – AnlamaD) Yorumlama – TanımlamaE) Öndeyide bulunma – Açıklama

6. İnsan bir fotoğraf makinesi değildir; bütün algılarımız bazı varsayım ve kavramlar çerçevesinde oluşmaktadır. Günlük yaşamda olduğu gibi bilimde de çevremizde olup biten her şeyi değil, ancak bazı şeyleri algılar veya gözleriz. Araştırmasının amacına göre bir ayıklama yapmak, yalnız konusuna ilişkin olgularla ilgilenmek, bilim adamı için hem doğaldır hem de bir zorunluluktur.Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilirA) Bilimsel çalışmalar birikimli olarak ilerler.B) Bilimsel çalışmalarda seçicilik söz konusudur.C) Bilimsel yasalar uygulanabilir niteliktedir.D) Bilimde amaç, genellenebilir sonuçlara ulaşmaktır.E) Bilimsel yasalar evrenseldir.7. Bir kişi, bir eylemin kendini haksız duruma düşüreceğini bile bile o eylemi yapıyorsa, bu kişi bilinçli olarak haksızdır. Öte yandan haksızlık alışkanlık haline geldiğinde, haksızlıktan kaçınmanın kişinin elinde olmadığı da bir gerçektir. Fakat yine de kişi alışkanlıklarından sorumludur; çünkü o, alışkanlıklarının gerçek yaratıcısıdır. Her ne kadar eylemin yinelenmesi alışkanlığa neden olsa da eylemin dayanağı özgürlüktür.Bu parçada savunulan görüşün temelindeki düşünce aşağıdakilerden hangisidirA) Alışkanlıklar yaşamı kolaylaştırır.B) Toplum bireylere sorumluluklarını hatırlatmalıdır.C) Haksız eylemleri yapanlar cezalandırılmalıdır.D) Sınırsız özgürlük olumsuzlukların nedenidir.E) İnsan, ahlakla ilgili eylemlerinde özgürdür.8. Brian Redheade göre, siyasal düşünce tarihi, belli bir soruyu yanıtlama çabalarının tarihidir. Soru aynen durmakta yalnızca yanıtlar değişmektedir. Verilen yanıtların başlıcaları şunlardır:- Çünkü, varlığım devletin varlığına bağlıdır.- Çünkü, devlet tanrının iradesidir.- Çünkü, devlet ve ben bir anlaşma yaptık- Çünkü, devlet ahlaki düşüncenin gerçekleşmesidir.Buna göre, siyasal düşünce tarihi aşağıdakilerden hangisinin sorgulanmasına dayanırA) Bürokrasinin gereğininB) Devlet-ekonomi ilişkisininC) Devlete itaat nedenininD) İdeal düzenin olabilirliğininE) Bireyin devlet için vazgeçilmezliğinin9. Kimi sanatçılar dünyayı, ona ilişkin her türlü bayat algının, pembe ten, sarı veya kırmızı elmalara ilişkin her türlü önyargının dışında, yepyeni görmemizi isterler. Basmakalıp düşüncelerden kurtulmak kolay değildir elbette; ama bu kalıplardan kutulan sanatçılar, genellikle en ilginç yapıtları veriyorlar. Bize, doğadaki varlıkların hiç düşlemediğimiz, yepyeni güzelliklerini görmeyi öğretenler de onlardır. Eğer onları izleyip onlardan bir şeyler öğrenirsek, pencereden dışarı bakmak bile heyecan verici bir serüvene dönüşecektir.Bu parçaya göre, sözü edilen sanatçılar bize aşağıdakilerden hangisini kazandırmaktadırA) Heyecanları denetleme yetisiB) Değerleri karşılaştırma yetisiC) Renkleri doğadaki gibi algılama gücüD) Farklı güzellik anlayışlarını kabul etme eğilimiE) Doğadaki güzellikleri resme yansıtma isteği10. Hukuk kurumunun var olmasının benim yararıma olduğunu biliyorum. Ayrıca bu kurumun, insanların genel olarak ona saygı duyması sayesinde varolabildiğini de görebiliyorum. Bu durumda, benim bu kuruma,saygı gösterip göstermememin pek de önemli olmadığı düşünülebilir. Ancak, öz çıkar gerektiğinde, herkes benim gibi düşünür ve bu kuruma saygı duymayarak onu zedelerse, yararımıza olan bu kurum yıkılır. Ben bu zedelenmeyi, dolayısıyla kurumun yıkılmasını istemem.Bu parçaya göre, hukuk kurumunun varlığını sürdürmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdırA) Toplumsal denetim mekanizmalarının varlığınaB) Evrensel hukuk kurallarının geçerliliğineC) İnsanların bu kurumun gereğine inanıp korumalarınaD) Öz çıkarların bu kurumun isteklerinden farklı olmasınaE) Devletin güvence vermesineCEVAPLAR

1. D

2. A

3. B

4. E

5. A

6. B

7. E

8. C

9. D

10. C2004 ÖSS FELSEFE SORULARI1. Felsefe yapmak dağa tırmanmak gibidir. Sadece doruğu ele geçirmek için dağa çıkanlar, dağdan bir şey anlayamazlar. Gerçek dağcı olanca varlığıyla dağda yaşadığı zamanı üstün tuttuğu içindir ki dağa tırmanır. Doruk ancak dağda yaşanan zamanın bir parçası olarak önemlidir. Dağ, doruk değildir.Bu parçada savunulan görüş aşağıdakilerden hangisidirA) Filozof, felsefe yapmanın her aşamasından haz alır.B) Filozofun amacı gerçeğin bilgisine ulaşmaktır.C) Felsefe, yapmayı öğretir, söylemeyi değil.D) Felsefede doruk noktası yoktur.E) Sevgi olmadan felsefe olmaz.2. Hegel tarihi keşfeder, Schopenhauer ise ondan vazgeçer. Onların bu uyuşmazlığı hala çözüm bekliyor.Bu parçadan felsefi düşünce ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilirA) Soruların kendi cevaplarını içerdiğiB) Çağın değerlerine bağlı olduğuC) Kesin bir doğruya ulaşılamadığıD) Bilimsel düşünceden etkilendiğiE) Doğrusal ilerleme gösterdiği3. Bir gün üç kişi İskoçya dağlarında yürüyüşe çıkmış. Bir süre sonra, tek başına otlayan siyah bir koyun gören bu üç kişi arasında şu konuşma geçmiş:I. kişi -Demek ki dağlardaki koyunlar siyah.II. kişi -Bu kadar çabuk genelleyemezsin. Olsa olsa “İskoçyada en az bir siyah koyun vardır.” diyebilirsiniz.III. kişi -Söyleyebileceğim tek şey, şuradaki koyunun siyah olduğudur.Bu kişilerden hangilerinin söyledikleri, bilimsel yaklaşıma uygundurA) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I. ve II.D) I. ve III. E) II. ve III.4. Kendi yaptığı maymuncukla tüm güçlük kapılarını zorlayan bir filozof, bir süre sonra maymuncuğu kullanabilmek için gereksiz kilit yapımına geçer.Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yerilmektedirA) Aşırı kuşkucu olmaB) Kuramlara körü körüne bağlanmaC) Gerçekçi tutum takınmaD) Aracı amaç durumuna getirmeE) Kendi aklını üstün görme5. Varlıklar, sizin onlar karşısında duruşlarınıza göre gösteriyorlar kendilerini. Önümdeki bir demet gül, ona bir botanik uzmanı olarak yaklaştığımda kendini botanik biliminin kavramlarıyla sunar. Bir teorik fizikçi olarak atomlardan, fotonlardan, kuarklardan oluşan bir madde olarak verir kendini. Öte yandan, bir ressam ya da bir şairsem ne denli farklı “yüzleriyle” sunacaktır kendini.Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilirA) Her varlık kendini diğer varlıklardan farklı gösterir.B) Doğru bilgi, varlığı yansıtan bilgidir.C) Bilimler, varlığın özünü anlamamızı kolaylaştırır.D) Varlığın algılanışı, algılayana bağlıdır.E) Kişisel tutumlar varlığın özünü değiştirir.

6. Bilim adamları olayları gözlerken çoğu zaman inançlarının benimsedikleri düşüncelerin etkisinde kalmıştır. Örneğin, bazı astronomlar, “Çember mükemmel bir şekildir. Öyleyse gezegenlerin, yıldızların yörüngeleri çember biçiminde olmalıdır.” düşüncesiyle hareket etmişler. Tycho Brahe, 7 sayısının kutsallığına inanmış, 7 gezegen olduğunu düşünerek gözlem yapmıştır.Bu parçada sözü edilen bilim adamlarının, bilimsel çalışmayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine sahip olmadıkları kesinlikle söylenebilirA) Açıklık B) NesnellikC) Dakiklik D) DüzenlilikE) Seçicilik7. Ahlaki yaşamımızda, sezgisel anlayış en yüksek kavrayışlar için zorunludur. Sadece kurallara mekanik bir biçimde uyma ya da kalıplara öykünme bizi uzağa götürmez. Yaşama sanatı, eski rollerin bir provası değildir.Bu görüşü benimseyen bir kişinin aşağıdakilerden hangisini reddetmesi beklenirA) Etik yaşamın varlığınıB) Sezgisel kavrayışların öneminiC) Yaşama sanatının varlığınıD) Kuralların zamanla değiştiğiniE) Evrensel ahlak yasasının varlığını8. Toplumun saygın ve demokratik olarak gördüğü kurumlardaki bozulmalar, kamuoyunu böyle görülmeyen kurumlardaki bozulmalardan daha çok rahatsız eder.Bu durumun temelinde yatan düşünce aşağıdakilerden hangisidirA) Kötü olmazsa iyinin değeri bilinmez.B) Saygınlık görecili bir kavramdır.C) En iyinin bozulması en kötüdür.D) İyi, zamanla değişen bir kavramdır.E) Kurumlar toplumun güvencesidir.9. Bizleri sanata yönelten güçlü dürtülerden biri de gündelik hayatın acı verici kabalığından, sıkıcı monotonluğundan ve sürekli değişen kişisel istekler zincirinden kaçma gereksinimidir.Bu cümlede sözü edilen gereksinim, sanatta özellikle hangi yolla giderilirA) Belirli bir üslubu sürdürmeB) nı sınırlamaC) Kurmaca dünya oluşturmaD) Kalıcı yapıtlar vermeE) Kullanacağı tekniği belirleme10. Ben elime fırçayı alıp resim yapan biri değilim. Gene de usta ellerden çıkma görsel yapıtların seyrine öyle kaptırırım ki kendimi… Ama neyleyim, benim konumda birinin eski Çin resimlerine erişme olanağı pek yok. Buna karşılıkelimki uzatır uzatmaz eriştiğim Çin şiirleri var. Bunların çoğu, o resimlerle akraba. Demek ki resim özlemimi şiirle giderebilecek durumdayım.Bu parçaya dayanarak sanatla ilgili aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilirA) Farklı sanat dalları benzer duygu ve düşünceleri yansıtabilir.B) Sanat yapıtının ortaya çıkışında izleyicinin de rolü vardır.C) Kimi sanatçılar, sanatın birkaç dalıyla ilgilenir.D) Sanat yapıtları eskidikçe değer kazanır.E) Sanattan anlamak uzmanlık gerektirir.
Cevap Anahtarı:Yok


 »grafikle ilgili sorular, »tablo ve grafiklerle ilgili sorular, »10 sınıf coğrafya topografya ve kayaçlar videolu ders anlatımı, »10 sınıf almanca ders notları, »11 sınıf felsefe kitabı cevapları, »11 sınıf felsefe kitabı değerlendirme soruları cevapları, »dini hitabet test sorular, »sabit oranlar kanunu ile ilgili sorular, »11 sınıf felsefe kitabı cevapları sayfa 10, »8 sınıf ingilizce ders kitabı cevapları,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.