Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Felsefe dersİ ÇaliŞma kaĞidi

dogrukaynak Ödev-Ders » Felsefe » Felsefe dersİ ÇaliŞma kaĞidi
Hit : 4178
Tarih : 17 Ekim 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/1904) :
GEÇEN SENE SINAV İÇİN HAZIRLADIĞIM BİR ÇALIŞMA KAĞIDI ..
UMARIM YARDIMIM DOKUNUR..FELSEFE DERSİ ÇALIŞMA KAĞIDI
BİLGİNİN TANIMI
Bilgi;Obje+suje arası kurulan düşünme bağıdır.
BİLGİNİN ELEMANLARI
Özne,nesne,duyu verileri,kavramlar ve yargılar
BİLGİ TÜRLERİ
• Gündelik bilgi
• Dinsel bilgi
• Teknik bilgisi
• Sanat bilgisi
• Bilimsel bilgi
• Felsefe bilgisi
GÜNDELİK BİLGİ
Düşünmeyle oluşturduğumuz bilgilerdir.Sujeye bağlı değişkenlik gösterir.Görecelidir.Öznel bilgidir.En önemli özelliği ise sezgisel oluşudur.
DİNSEL BİLGİ
İnanç konusunda sujeye bağlı değişkenlik gösterir.Özneldir.Dinimizde kutsal kitap olduğu için kesinlik var ve şüpheye yer yok.Amaç;İnsanları bir araya toplamaktır.
TEKNİK BİLGİ
İnsan yaşamını kolaylaştırmak için sunulan bilgidir.Alet tekniği,makine tekniği ve otomasyon olmak üzere 3e ayrılır.Bilimsellik içerir.Gündelik değildir.
SANAT BİLGİSİ
Sujeye bağlıdır.Değişkenlik gösteren öznel bilgilerdir.Dolayısıyla görecelidir.Sanat bilgisinde yaratıcı zekaya sahip olma vardır.Sanatı diğer bilgi türlerinden ayıran en önemli özellik sanatçının kullandığı ifade aracının farklı olmasıdır.
BİLİMSEL BİLGİ
Bilimleri ele alıp,bilimin gözleme,deneye ve akla dayanarak yöntemli bir şekilde elde ettiği düzenli bilgiye denir.Formel bilimler,Doğa bilimleri ve İnsan bilimleri olmak üzere 3 e ayrılır.
• Formel bilimler:Bu bilimler mantık ve matematik bilimleridir.Kullandığı yöntem Tümden gelim yöntemidir.
• Doğa bilimleri:Yer ve gök arasındaki doğada var olan bütün bilimleri inceler:Örn:Fizik kimya,biyoloji,astronomi ve jeoloji gibi..Kullandığı yöntem:Tümevarım yöntemidir.Doğa bilimleri olgudan hareket eder.Böylece bilimin ele aldığı olgu zihinde işlenir.Zihinde neden-sonuş ilişkisini arayarak nedensellik ilişkisini tespit eder.
• İnsan bilimleri:Klavuzu insan olan bütün bilimleri inceler.Bu bilimler,tarih,sosyoloji,psiko loji,antropoloji gibi bilimlerdir.Kullandığı yöntem:Analoji (birleştirici metod) dir

FELSEFE BİLGİSİ
Evreni bütün olarak tanımaya çalışan bilgi topluluğudur.Sujeye bağlı değişkenlik gösteren göreceli bilgidir.Kesin olmayan bilgileri içerir.Şüphecidir.Kuşkuya dayalıdır.Sonsuz bilgileri içerir.Tutarlı ve sistemleri bilgiler içerir yani düzenlidir.
FELSEFE BİLGİSİNİN ÖZELLİKLERİ
• Kuşkucu bir yaklaşımla bilgileri eleştirir.
• Tutarlı düşünmeye dayanır.
• Aklın gücünü irdeler.
• Yeni bilgileri almaya elverişlidir.
• Tutarlı ve sistemli bir bilgidir.
• Olay ve evrene bütüncü yaklaşımla bakar.
• Genel geçer bilgilerdir.
• Varlığı bütünüyle ele alır ve açıklamaya çalışır.
FELSEFENİN KONULARI
Varlık,evrensel konular,Tanrı,ruh,ölüm-ölümsüzlük konuları işlenir.Ayrıca bilgi,ahlak,siyaset,sanat,din, dil,eğitim,hukuk,devlet,toplum gibi çok çeşitli konuları işler.
Felsefenin bu konular üzerinde durmasından;bilgi felsefesi,bilim felsefesi,varlık felsefesi,ahlak felsefesi,siyaset felsefesi,din felsefesi,hukuk felsefesi gibi dallar ortaya çıkmıştır.
FELSEFENİN DİĞER ALANLARLA İLİŞKİSİ
FELSEFE-BİLİM İLİŞKİSİ
• Ortak özellikleri-
İnsanın merak ve hayretlerinden kaynaklanır
İkisi de sistemli ve yöntemli bir biçimde gerçeği arar
Evreni,insanı ve yasamı açıklamaya çalışırlar.
Genelleyici,Eleştirisel,nesnel dir.
• Farklılıkları:
Bilim,sonludur ve kesindir.Felsefe ise sonsuz bilgiler içerir ve kuşkuya dayalıdır. Bilim nesneldir,felsefe ise özneldir. Bilim tümevarım,tümdengelim yöntemlerini kullanırken felsefe düşünme,sezgi ve birleştirici yöntemden yararlanır. Bilim olanı,felsefe olması gerekeni inceler.
FELSEFE-DİN İLİŞKİSİ
• Ortak özellikleri:
Konuları aynıdır.Evreni ve insanı tanımaya çalışırlar.Hakikati araştırırlar.Kesindirler..İkis i de sezgiyi kullanır.Evrenseldirler.
• Farklılıkları:
Felsefe soruları akla gerçeğe dayanarak çözmek ister. Bilimin verileri kullanılır. Oysa dinde asıl olan inançtır. Felsefe verilen yanıtları inceler,eleştirir,sorgular.Din de ise değişmeye,tartışmaya kapalı olan temel prensipler vardır.(doğmatiktir). Dinin kaynağı ilahi felsefenin kaynağı toplumsaldır.
FELSEFE-SANAT İLİŞKİSİ
• Ortak özellikleri:
Özneldirler.Görecelidirler.Suj e ön plandadır.Evrenseldirler.İkisi nin de malzemesi doğa ve insandır.
• Farklılıkları:
Sanatta yaratıcılık,felsefede düşünce sistemi vardır. Sanatta amaç güzeli ortaya çıkartmakken felsefede amaç gerçeği ortaya çıkarmaktır. sanat somut,felsefe soyuttur.
FELSEFENİN GEREĞİ
Toplumları bilgili ve sorgulayıcı toplum yapmaktır.
GEÇMİŞTEN GELECEĞE FELSEFENİN FONKSİYONU
Bilimin gelişmesi yanında bunlardan etkilenen filozoflar ortaya çıktı.Bunlarescartes,Leibniz ,Locke,Hume ve Kant.
Soru:İslam dünyasının en parlak dönemleri
Cevap:9-13.yy ları arasında Harun Reşid dönemidir.Beytül Hikme adlı çeviri merkezi vardır.
METAFİZİK
Doğa veya fizik ötesi konularla görmediğimiz konulara akıl yoluyla açıklamalar getiren ilk felsefe disiplinidir. Felsefenin ilk neden asıl varlık vb sorularını sorar Konuları:Tanrı ,ruh,ölüm,ölümsüzlük.Metafizik 3 e ayrılır.
1. Alanlarla ilgili olan metafizikler
2. Sistem felsefelerine ait metafizikler
3. Problem metafiziği

METAFİZİĞİN TEMEL PROBLEMLERİ
1. Ontolojik Problemler(Varlıkla ilgili problemler)
-İdealizm:Varlık nedenini ruhla açıklar
-Materyalizm:Varlığın nedenini bir maddeye bağlı olarak açıklayan görüştür.
2. Kozmolojik Problemler(Evrenin yaradılışı ile ilgili problemler)
-Mekanist Görüş:Evrenin varlık nedenini neden-sonuç ilişkisine bağlayarak açıklar.Nedensellik ilkesidir.
-Teleolojik Görüş:Evrenin varlık nedenini bir ereğe bağlı olarak açıklar.
-Teolojik Görüş-Evrenin oluşumunu Allaha bağlayan görüştür.
3. Ruhun Varlığı İle İlgili Problemler
Varlık yokluktur kavramını ortaya koyan görüştür.Ruhun bedenle olan ilişkisini sorgular.

BİLGİ FELSEFESİ
BİLGİ FELSEFESİNİN KONUSU:Bilginin kendisidir.Yani bilginin oluşumu,yapısı,kaynakları,sını rları ve değerleri ile ilgili problemlerdir.
BİLGİ KURAMI(Epistemoloji)
Bilginin yapısı,kaynağı,yöntemleri,imka nı,sınırları ve değeri yani doğruluğu ile ilgili problemlerin eleştirici bir gözle araştırılmasıdır..
Bilgi Kuramnın Temel Kavramları
Suje,obje,bilgi,gerçeklik,teme llendirme ve doğruluk tur.Doğru bilginin ölçütleri ise;akıl,olgu,gözlem,deney,sez gi ve fenomendir.
BİLGİ FELSEFESİNİN TEMEL SORULARI
• Bilginin kaynağı ile ilgili sorular
• Bilginin değeri ile ilgili sorular
Mantığın bilgi kuramı ile ilişkisi
Bilgi kuramı bilginin içeriği ile ilgilenirken mantık daha çok onun biçimselliğiyle ilgilenmektedir.Çünkü mantık,doğru düşünmenin kuralları bilgisidir.
BİLGİ KURaminiN TEMEL PROBLEMLERİ
1. Doğru Bilginin İmkansızlığı
Sofistler-Doğru bilginin olamayacağını savunurlar.İnsan felsefesi yaparlar.Tabulara karşı çıkarlar.Bilgi duyu organları ile alınır.Dolayısıyla kişiden kişiye değişir.Kendilerine fayda sağlamayan bilgiye değer vermezlerdi.Bu yüzden onlara “İlk çağın pragmatikleri” denmiştir.Sofistler 2 tanedir.Bunlar-Protagoras ve Gorgiastır.
• Protagoras:”İnsan her şeyin ölçüsüdür.”Burada kastettiği “tek insan” olduğu için herkesin kabul edeceği doğru bir bilgi elde etmek olanaklı değildir.
• Gorgias:Varlığı yok kabul eder bunun nedeni bilginin yok olmasıdır. ve “Hiç bir şey yoktur Olsa bile bilinemezdi Bilinseydi bile başkalarına aktarılamazdı” diyordu.Böylece varlığı,onun hakkındaki bilgiyi tamamen reddetmektedir.
Septikler-Şüpheyi sistem olarak ortaya koyan ilk filozof Pyrrhondur.Amaç şüphe etmektir.Felsefi gerçeklerden ve ilkelerden şüphe vardır.İnkar yoktur,çünkü inkar yargı vermek olur. Septikler;
Eski septikler;Pyrrhon,Timon.Bunlar a göre;
Her yargının bir çelişiği vardır.Dolayısı ile yargı verilemez şüphe edilir.
Yeni septikler ise;Arkesilaos,Karneades.Bunla rda ise;
Gerçek değil gerçeğe benzer şeyler vardır.

NOT:Sofistler bilim ve varlık üzerinde şüphe duyar.Septikler ise;herşeyden şüphe duyar
NOT:İslam filozoflarından büyük fizikçi İbnül Heysem görme fiziğine(optik) ait deneyleri sonucunda şüpheciliğe ulaşmıştır.Gazali ise metodik şüpheciliğe ulaşır.Metodik şüphecilik;kesin,açık seçik bilgiye ulaşmak için sadece bir araçtır.
2. Doğru bilginin imkanı problemi
Varolan bilgileri geliştirmek için o bilgilerin üzerine kurulmuştur.
RASYONALİZM(AKILCILIK)
Doğru bilgi mümkündür ve kaynağı akıldır.Doğru bilgi akla dayanır.
Büyük rasyonalistler;Sokrates,Platon ,Aristoteles,Farabi,İbni Sina,İbni Rüşd,Descartes,Spinoza,Kant,Le ibniz ve Hegel dir.
• SOKRATES::İlk filozoftur.İnsan felsefesi yapar.Tabulara karşı çıkar.Bilgi doğuştan gelir.Herkes için doğru tektir ve değişmez.Yöntemleri; ironi ve maiotik tir.Amacı;toplumların ötesinde ahlak yaratmaktır.Matematik bilmeyen adama geometri-matematik sorularını çözdürmüştür.
• PLATON-Doğru bilgi varlığın özünün bilgisidir.Doğru bilgi idealar dünyasındadır.İdealar tümel kavramlardır.Yöntem;idealardır .
• ARİSTOTELES:Mantığın kurucusudur.Varlığın özü tek tek varlıkların içindedir.Yani;Doğru bilgi tek tek varlıkların içindedir.Yöntem:tümden gelim-kıyas.Önce kıyası geliştirir daha sona tümden gelimi kullanır.
• FARABİ:İslam felsefesinin kurucusudur.Aristo mantığı ile İslam dinini birleştirmeye çalışmıştır.Aristoteles ten etkilenmiştir.Mantık bilimini İslam dünyasına getirmiş.Düşünce sistemlerini akla dayanarak açıklamaya çalışmıştır.İnsanın en önemli yetisi akıldır.En yüce erdemi kılan ise bilgidir.Farabiye göre;
2 tür bilgi vardır
1-Duyusal bilgi
-Duyu organları ile alınır
-Tekil olanın bilgisidir
-Tekil olduğu için bilimsel değildir(tümel olmalı)
2-Akli bilgi
Tekil bilgileri biçimlendirir
-genel yargılara ulaşır
-Böylece tümdengelim yapmak için genel geçer bilgiye ulaşır »fizik dersi, »11 sınıf felsefe kitabı cevapları, »11 sınıf felsefe kitabı değerlendirme soruları cevapları, »uluslararası ilişkiler lise dersi, »11 sınıf felsefe kitabı cevapları sayfa 10, »FELSEFE HİKMET İLİŞKİSİ,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

harika

Yazan: cütüaet | Tarih: 2014-04-06 12:45:18