Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Fizik Terimleri

dogrukaynak Ödev-Ders » Fizik » Fizik Terimleri
Hit : 1690
Tarih : 13 Ekim 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/1657) :
*Archimedes' principle-Archimides prensibi (Bir sıvının kaldırma kuvveti yer değiştiren sıvı miktarı ile orantılıdır.)
*Avogadro's number - Avagadro sayısı (1 mol maddedeki molekül sayısıdır. 6.02x1023 molekül.)
*Aberration-aberasyon (Bir aynadaki arıza veya ışınların lensten geçtikten sonra bir noktada toplanamaması, odaklanamaması.)
*Absolutetemperature scale-mutlak sıcaklık skalası (Sıcaklığın sıfır olduğunokta. Sıcaklık derecedeki bölmelendirilmiştir. Birimi Kelvin.)
*Absolute zero-Mutlak sıfır (En düşük sıcaklık değeri; 0 K, -2730C, or -4590F.)
*Absorption spectrum-soğurma spektrumu (Bazı dalga boylarının gaz ortamları tarafından soğurulması.)
*Acceleration-ivme (Hızın zamana göre değişimi.)
*Activity-aktiflik (Bir çekirdeğin zaman bağlı olarak bozunması.)
*Alloy-Alaşım (Metallerin karışımı.)
*Alpha (a) radiation-Alfa radyasyonu (Bir çekirdeğin ortama alfa parçacıkları (helyum çekirdekleri) salması)
*Alpha particle-Alfa parçacığı (Çekirdeğinde 2 proton ve 2 nötron bulunduran parçacık.)
*Ampere-Amper (SI bbirimlerinde elektrik akım birimi, saniyedeki 1 coulomb luk yük akışı.)
*Amplitude-Genlik (Periyodik bir harekette denge konumundan maksimum uzaklık.)
*Angularmomentum-Açısal momentum (Dönme momentumu. Bir nokta veya eksenetrafında dönen bir cismin açısal momentumu, çizgisel momentumunundönme noktasına olan uzaklığı ile çarpımıdır. Dönen cisim bir hacimesahipse eylemsizlik momenti ile dönme hızının çarpımıdır.)
*Antinode-antinode (Duran bir dalganın bir hali, dalga girişimlerinin maksimum yerdeğiştirmeyi yapması:genlik.)
*Antiparticle-antiparçacık(A subatomic particle with the same-size properties as those of theparticle although some may have the opposite sign. The positron is theantiparticle of the electron.)
*Astigmatism-Astigmatizm (Bir aynadanyansıyan veya lensten geçen ışık demetinin, ayna veya lensteki birhatadan dolayı genişlemesi.)
*Atom (Bir elementin tümözelliklerini taşıyan en küçük birim elemanı. Atom bir çekirdek ve onuçevreleyen elektron bulutundan oluşur.)
*Atomic mass-Atomik kütle(Atomik kütle biriminde atomun kütlesi, atomun çekirdeğindeki proton venötronların kütlelerini toplamı.)
*Atomic mass unit-Atomik kütlebirimi (Atom ağırlıklarının nötr durumdaki karbonun atomununağırlığının yani nötron ve protonların toplam ağırlıklarının 1/12.)
*Atomicnumber-Atom numarası (Bir atomun çekirdeğindeki toplam proton sayısıveya atomun nötr durumundaki toplam elektron sayısı. Bu numarası atomunperiyodik çizelgedeki yerini tanımlar.)
*Average speed-Ortalama hız (alınan toplam yolun toplam zamana oranı.)

B-
*Bernoulli's principle-Bernoulli prensibi (Bir sıvının akış hızı artıkça uygulayacağı basıncın azalacağını ifade eder.)
*British thermal unit-İngiliz ısı birimi (1 pound suyun sıcaklığını 1 Fahrenheit artırmak için gerekli olan ısı miktarı.)
*baryon-baryon(Spinleri 1U2, 3U2, 5U2, . . . nin katları şeklinde olan hadronlardır.Yaygın olarak bilinen hadronlar proton ve nötrondur.)
*beats-girişim(Frekansları birbirine yakın iki dalganın genliklerinin üst üstegelmesi durumudur. Üst üste binen dalgaların ortak frekansı iki frekansarasındaki değişim kadardır.)
*beta (b) radiation-beta ışıması (Çekirdeğin ortama elektron veya pozitron salarak yaptğı birtip ışımadır) (antielectronlar)
*beta particle-beta parçacığı (Radyoaktif bir maddenin ortama salmış olduğu elektron.)
*bindingenergy-bağlanma enerjisi (Çekirdeği parçalamak için gerekli olan enerjiveya Bir sisteme bağlı olan parçacağın sistemden ayıracak olanenerjidir.)
*black hole-kara delik (Kütlesel çekim kuvvetinin çokbüyük olduğu hatta ışığı bile kendine çekebilen çok küçük kütlelisönmüş yıldızlardır.)
*bottom (The flavor of the fifth quark.)
*buoyant force - The upward force exerted by a fluid on a submerged or floating object. (See Archimedes' principle.)

C-
*Celsiustemperature-Celcius sıcaklığı (Suyun donma ve kaynama noktalarıarasının 100 eşit parçaya bölünmesini ifade eden sıcaklık skalası.)
*Coercitive-Zorlama(Malzemenin, magnetik alandan etkilenerek içindeki magnetikmomentlerini dış magnetik alana paralel hale getirmeye zorlanması.)
*Coriolisforce (Dönen referans çerçevesinde ortaya çıkan hayali bir kuvvet.Hortum içindeki rüzgarın yönünü belirleyen kuvvettir.)
*calorie-kalori (1 gram suyun sıcaklığını 1 Celcius artırmak için gerekli olan ısı miktarı.)
*camera obscura-kamera deliği (Sanatçılar tarafından görüntüler elde etmek için bir duvarında küçük bir delik olan oda.)
*cathode ray-katot ışınları (Havası alınmış bir tüp içinde negatif elektrottan hareket eden elektron.)
*center of mass-kütle merkezi (Bir nesnenin kütle denge noktası.)
*centi-santi - 1/100 birimidir. 1 santimetre=1m/100
*centrifugalforce-merkezkaç kuvvet (Dönen sistemlerde, sistem içindekilerietkileyen sanki kuvvet. Dönen sistem içindeki bir cisme etki edenkuvvet dönme eksenine dik ve yarıçap doğrultusundadır.)
*centripetal-merkezcil (merkeze doğru olan anlamındadır.)
*centripetalacceleration-merkezcil ivme (Bir daire çevresinde dönen nesnelerinmerkeze doğru yönelmiş olan ivme. r yarıçaplı daire çevresinde dönencisim sabit bir çizgisel hıza sahipse merkeze yönelmiş olan ivmeninbüyüklüğü v2/r dir.)
*centripetal force-merkezcil kuvvet (Birnesnenin yönünü değiştiren kuvvet. Çizgisel hızı sabit olan daireçevresinde dönen cisme etki eden merkeze doğru olan kuvvet mv2/r.)
*chain reaction-zincirleme reaksiyon (Parçalanan bir çekirdeğin diğer çekirdeklerin parçalanmasına neden olması.)
*changeof state or phase-durum veya faz değişmesi (Maddenin bir durumdan diğerduruma geçmesidir. Katı halden sıvı hale veya sıvı halden gaz halinegeçiş.)
*charge-yük (Birbirleri ile elektriksel etkileşmeyi sağlayan nicelik.)
*charged-yüklü (Pozitif veya negatif yüklü olma durumu.)
*charm-çekici (Dördüncü kuarkın rengi.)
*chromaticaberration-kromatik hata (Işığın farklı renklerinin (dalga boyları)değişik şekilde odaklanmasına neden olan lenslerdeki bir hata.)
*coherent-uyumlu (Birden fazla kaynaktan çıkan dalgaların aynı dalga boyuna ve faza sahip olmaları durumu.)
*complementarityprinciple-tamamlayıcı yasalar (Atomik düzeydeki özelliklerin tam olarakverilmesi. Elektron veya foton hem dalga hemde parçacık özelliğigöstermesidir.)
*complementary color-tamamlayıcı renk (Beyaz rengi oluşturacak renklerin karışımı.)
*complete circuit-tam devre (Bir bataryanın bir ucundan diğer ucuna kadar akımın akmasının sağlanması.)
*compound-bileşik (Kimyasal elementlerin karıştırılması ile oluşan özellikleri elementlerin özelliklerinden farklı olan madde.)
*conduction,thermal-ısı iletimi (Atomların veya moleküllerin birbirleri ileçarpışması sonucunda ortaya çıkan ısısal enerjinin yerdeğiştirmesi.)
*conductor-iletken (İçinde elektrik yükünün veya ısının kolayca hareket edebildiği malzemeler. Metaller iyi bir iletkendirler.)
*conservationof angular momentum-Açısal momentumun korunumu (Bir sistemin net dışdönme momenti sıfır ise sistemin açısal momenti değişmezdir.)
*conservation of charge-yük korunumu (İzole edilmiş bir sistemin toplam yükü korunumludur.)
*conservation of energy-enerji korunumu (İzole edilmiş bir sistemin enerjisi değişmez.)
*conservation of mass-kütlenin korunumu (Kapalı bir sistem içinde toplam kütle kimyasal olaylar olsa dahi değişmez.)
*conservationof momentum-momentumun korunumu (Bir sisteme etki eden dış kuvvetlerintoplamı sıfır ise toplam çizgisel momentum korunur.)
*conserved-korunumlu (Fiziksel bir niceliğin çeşitli çerçeveler içinde değişmez olduğunu tanımlar.)
*convection,thermal-ısısal taşınma (sıvılar içindeki ısısal enerjinin taşınması,sıvının bir kısmının soğuması diğer kısmının ise sıcaklğılının artmasıile olur.)
*coulomb (elektrik yükünün SI(Standart de Internationale) birim sistemindeki değeri 6.24x1018 protons.)
*covalent bonding-kovalent (eş)bağlanma (Atomların birbirlerine, elektronlarını paylaşarak bağlanmalarıdır.)
*crest-tepe (Bir dalganın bozunmasında ortaya çıkan pik.)
*critical angle-kritik açı (Yansıyacak bir yüzeye gelen ışının yüzey içinde kalmadan yüzeyden yansıyabileceği açı değeri.)
*criticalchain reaction-kritik zincirleme reaksiyon (Peşpeşe parçalanma olayınınbaşlayabilmesi için nötronun diğer parçaları etkileyerekparçalanmalarını etkileyeceği reaksiyon.)
*critical mass-kritik kütle (Reaksiyonun bitmemesi için gerekli olan minimum kütle miktarı.)
*crystal-kristal (Atomların veya moleküllerin üç boyutta periyodik yerleşim gösterdikleri malzemeler.)
*curie (Saniyede 3.7x1010 tane parçacığın yokolduğu bir radyoaktif birimi.)
*Curie temperature-Curie sıcaklığı (Magnetik malzemelerin ferromagnetik fazdan paramagnetik faza geçtikleri sıcaklık.)
*current-akım (Birimi (SI) Amper olan elektrik yüklerinin hareketidir.)
*cycle-tekrarlanım (Aynı hareketin tekrar yapıldığı durumları açıklamak iiçin kullanılır.) »lise fizik, »lise 1 fizik, »fizik dersi,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.