Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

İnkılap Tarihi Notları

dogrukaynak Ödev-Ders » Tarih - İnkılap Tarihi » İnkılap Tarihi Notları
Hit : 1840
Tarih : 03 Ekim 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/1298) :
İNKILAP TARİHİ NOTLARI

I.Meşrutiyet''in İlanı(23 Aralık1876):Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların oluşturduğu gruba Genç Osmanlılar veya Jön Türkler denirdi.Bu grup yanlarına Mithat Paşa''yıda alarak Meşrutiyeti ilan etmesi koşuluyla II.Abdülhamit''i tahta çıkardılar.23 Aralık 1976 ''da Kanuni Esasi hazırlanarak I.Meşrutiyet
ilan edildi. Kanuni Esasi Osmanlı Devletinin Avrupai tarzda ilk anayasasıdır.Kanuni Esasiye göre iki tane
meclis kuruldu.Meclisi Mebusan( Üyelerini halk halk seçecek),Meclisi Ayan(Üyelerini Padişah seçecek)
Not:I.Meşrutiyetin ilanıyla Mutlakiyet dönemi sona ermiş Meşrutiyet dönemi başlamıştır.

II.Meşrutiyet''in İlanı(1908):Jön Türkler 1889 yılında İttihat ve Terakki cemiyetini kurdular.Bu örgüt II.Meşrutiyetin ilan edilmesi içinII.Abdülhamit''e baskı yaptılarBaskılar sonundaII.Abdülhamit 24 Temmuz 1908 ''de II.Meşrutiyeti ilan etti.13 Nisan 1909''da Meşrutiyet yönetimine karşı olanlar büyük bir ayaklanma yap
tılar(31 Mart Olayı).Ayaklanmayı İttihatçıların oluşturduğu ve M.Kemal''in Kurmay Başkanlığını yaptığı
Hareket Ordusu bastırdı.İttihatçılar bu ayaklanmadan II.Abdülhamit''i sorumlu tutarak tahttan indirdiler.

1.Uşi Antlaşmasının Önemi Nedir?
·İtalya ile Osmanlı Devleti arasında 1912''de Trablusgarp savaşından sonra imzalanmıştır.
·Buna göre;Trablusgarp ve Bingazi İtalya''ya verildi.On iki ada geçici olarak Balkan savaşından sonra alınmak üzere İtalya''ya bırakıldı.
·NOT:Trablusgarp (Libya) Osmanlı Devletinden ayrılan son Afrika toprağı olmuştur.
2.I.Balkan Savaşı ve Sonuçları Nelerdir.?
·1912''deBulgaristan,Yunanistan ,Sırbistan ve Karadağ Türkleri Balkanlardan atmak için anlaştılar ve Osmanlı Devletine saldırdılar
·Osmanlı Devleti ordusundaki subayların ittihatçı-itilafçı diye ayrılmaları ve savaşlara yeterli hazırlanamaması nedeniyle Midye-Enez hattına kadar çekilmek zorunda kaldı.
·Bu savaşın sonunda Osmanlı Devletiyle bağlantısı kalmayan Arnavutluk bağımsızlığını kazandı.
·I.Balkan Savaşı''nın sonunda Londra Antlaşması (1913) imzalandı.Midya-Enez hattına geriledik.Edirne ve Kırklareli''yi kaybettik.
3.II.Balkan Savaşı ve Sonuçları Nelerdir.?
·I.Balkan Savaşı''nda aldıkları toprakları kendi aralarında paylaşamayan Balkan ülkeleri kendi aralarında savaşa tutuştular.Osmanlı Devleti bunu fırsat olarak gördü ve saldırarak Edirne ve Kırklareli''yi geri aldı
·II.Balkan Savaşının sonunda iki antlaşma imzalandı.
·İstanbul Antlaşması(1913): Bulgaristan ile Osmanlı Devleti arasında imzalandı.Edirne ve Kırklareli bizde kaldı.Meriç nehri Bulgaristan''la sınır oldu.
·Atina Antlaşması(1913): Kavala şehri ve Girit adası kesin olarak Yunanistan''a verildi.
3.I.Dünya Savaşı''nın Sebepleri Nelerdir.?
·Sömürge rekabeti :Birliğini geç tamamlayan İtalya(1870) ve Almanya''nın(1871) sömürge yarışında İngiltere''ye ve Fransa''ya rakip olmaları bu devletler arasında düşmanlığa neden olmuştur.
·Almanya-Fransa Çekişmesi: Kömür yataklarının bulunduğu Alsas-Loren bölgesi iki ülkeyi düşman etmiştir.
·Balkanlardaki Çekişme: Rusya ile Avusturya-Macaristan arasında Balkanlarda çekişme vardı.Rusya Avusturya-Macaristan''ın içindeki ortadoks ve slav ırkları kendi hakimiyetine almak istemesi düşmanlığı artırdı.
·Blokların Kurulması: Yukarıda sayılan sayılan nedenlerle bazı devletler birbirlerine yaklaşmışlardır.Almanya,Avustu rya-Mac.,
İtalya üçlü ittifak devletlerini, İngiltere,Fransa ve Rusya ise Üçlü itilaf devletlerini oluşturdular.
4.Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşına Girmesinin Nedenleri Nelerdir.?
·Balkan ve Trablusgarp savaşlarında kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi
·Alman hayranlığı ve Almanya''nın savaşı kesin kazanacağına inanılması
·İngiltere,Fransa ve Rusya''nın sömürgelerinde yaşayan müslüman ülkeleri bağımsızlığına kavuşturma isteği
·İngiltere,Fransa ve Rusya''nın Osmanlı Devletine karşı düşmanca tavır takınmaları
·Goben(Yavuz),Breslav(Midilli) zırhlı gemilerinin Rus limanlarını topa tutması.
5.Almanya''nın Osmanlı Devletini Kendi Yanında Savaşa Sokmak İstemesinin Nedenleri Nelerdir?
·Savaşı daha geniş alanlara yaymak
·Osmanlı Devletinin Jeopolitik konumundan (Dünya üzerindeki yeri) yararlanmak istemesi
·Osmanlı halifesinin dini gücünden faydalanmak ve İtilaf Devletlerinin sömürgeleri olan müslüman ülkeleri ayaklandırarak,sömürgeleri içten çökertmek
·Sömürgelere giden yolları kontrol altında tutmak istemesi
6.Osmanlı Devleti''nin Kendi Topraklarında Savaştığı Cepheler Hangileridir?
·Kafkas ,Kanal ,Filistin ,Irak, Çanakkale, Suriye ,Hicaz-Yemen Cepheleridir.
7. Osmanlı Devleti''nin Kendi Toprakları Dışında Savaştığı Cepheler Hangileridir?
·Makedonya,Romanya,Galiçya Cepheleridir.
8.Kafkasya Cephesinin Önemi Nedir?
·1 Kasım 1914 ''te Rusların Doğu''dan saldırıya geçmesiyle bu cephe açılmıştır.
·Enver Paşanın Anadoludaki Türkler ile Orta Asyadaki Türkleri birleştirerek büyük Türk devleti kurmak istemesi
·Bakü petrollerini ele geçirmek isteyen Almanyanın bu cephenin açılması için Osmanlıyı kışkırtması
·22 Aralık 1914te 150 bin kişi ile başlatılan Sarıkamış Harekatı hezimetle sonuçlanmış ve 90 bin askerimiz donarak şehit olmuştur. Ruslar Erzurum, Muş,Bitlis ve Erzincanı ele geçirmişlerdir.M.Kemal 1916da Muş ve Bitlisi geri almıştır.
·Rusların 3 Mart 1918de imzaladığı Brest Litowsk Antlaşmasıyla I.Dünya savaşından ayrılmış ve doğu cephesi kapanmıştır.(Bu ant. İle Berlin ant. İle kaybettiğimiz Kars,Ardahan,Batum Rusyadan Osmanlı Devletine geçmiştir.)
9. Çanakkale Savaşının Önemi Nedir?
·500 Bin den fazla insan ölmüştür.
·Osmanlı Devletinin galip geldiği tek cephedir.
·İtilaf devletleri boğazları geçemeyip Rusyaya yardım götüremeyince Rusyada Bolşevik ihtilali çıkmıştır. Sovyet Rusya kurulmuştur.
·M.Kemalin bu savaşlarda gösterdiği başarılar onun kurtuluş savaşında lider olmasını sağlamıştır.
10.Kanal Cephesinin Önemi Nedir?
·Almanların isteğiyle açılmıştır.(Süveyş Kanalında)
·Mısır İngiltereden geri alınacaktı. Ve İngilterenin Uzak Doğudaki sömürgeleriyle bağlantısı kesilecekti. Fakat savaşı kazana- madık ve İngiltere Suriyeye kadar ilerledi ve Suriye cephesinin açılmasına neden oldu.

11.I.Dünya Savaşının Sonunda İmzalanan Antlaşmalar Nelerdir.?
·İtilaf devletleri ile yenilen devletler arasında şu antlaşmalar olmuştur.
Versay-Almanya , Sen Jermen-Avusturya , Triyanon –Macaristan, Nöyyi-Bulgaristan, Sevr-Osmanlı Devleti
NOT:Mondros ateşkes antlaşması Osmanlı Devletini I.Dünya savaşından çıkaran ateşkes antlaşmasıdır.Sevr antlaşması hazır- lanana kadar bu antlaşma yürürlüğe girmiştir.

I2.Dünya Savaşının Genel Sonuçları Nelerdir?
·Osmanlı İmp. ,Rus Çarlığı, Avusturya-Macaristan İmp ve Alman İmp. yıkılarak yerlerine milli devletler kuruldu.
·Litvanya, Çekoslovakya, Polonya, Yugoslavya, Macaristan ve Avusturya bağımsız birer devlet olarak ortaya çıktı.
·Cemiyet-i Akvam(Milletler Cemiyeti) kuruldu.
·Yenilen devletlerde rejim değişiklikleri meydana gelmiştir.
·I.Dünya Savaşından en karlı İngiltere ve Fransa çıkmıştır.
·I.Dünya Savaşının sonunda yenilen devletlere imzalatılan ağır antlaşmalar , II.Dünya Savaşının çıkmasına neden olmuştur.

13.Mondros Ateşkes Antlaşmasının(30 Ekim 1918) Önemi Nedir
·Osmanlı Devleti bu antlaşmayla fiilen sona ermiştir.
·Antlaşmanın 7.Maddesi İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa , istedikleri bölgeyi işgal edebileceklerdi çok ağır bir madde olup ülkenin her an işgalini mümkün hale getirmiştir.
·Altı vilayette bir Ermeni Devleti kurulması için zemin hazırlanmıştır.
·İşgallerin başlamasıyla bölgesel direniş örgütleri ve Kuvay-i Milliye ortaya çıkmıştır.
·Azınlıklar işgalleri kolaylaştırmak için zararlı cemiyetleri kurmuşlardır.

14.Zararlı Cemiyetler Hangileridir.?

A. Azınlıkların Kurdukları Cemiyetler:
·Mavri Mira: Rumlar tarafından kuruldu. İstanbul Patrikhanesi yönetir. İzmir ve Doğu Trakyayı Yunanistana katmak istemektedir.
·Etnik-Eterya Cemiyeti:Rumlar tarafından Yunanistan sınırlarını genişletmek için kuruldu.
·Pontus Rum Cemiyetioğu Karadenizde eski Rum Pontus Devletini tekrar canlandırmak için Rumlar tarafından kuruldu.
·Ermeni Taşnak –Hınçak Cemiyeti: Ermeniler tarafından Doğu Anadoluda bir Ermeni Devleti kurmak amacıyla faaliyet göstermiştir.
B. Milli Varlığa Düşman Cemiyetler:
·Kürt Teali Cemiyeti: Doğu illerinde bir Kürt Devleti kurmak için faaliyette bulundu.(İstanbulda kuruldu.)
·Teali İslam Cemiyeti: Saltanat ve Hilafeti desteklemiş ve İstanbulda kurulmuştur.
·İngiliz Muhipleri Cemiyeti: İngiliz himayesinde yaşamayı isteyenler kurmuştur.
·Sulh ve Selamet-i Osmani Fırkası: Saltanat ve Hilafeti desteklemiştir.
·Wilson Prensipleri Cemiyeti: Amerika egemenliğini(Mandasını) istemiştir.

15.Yararlı Cemiyetler( Milli Cemiyetler) Hangileridir.?
·Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Doğu Anadolunun Ermenilere verilmesini önlemek için kuruldu.
·Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Trakyanın Yunan işgaline uğramasını engellemek için Edirnede kuruldu.
·Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti: Doğu Karadeniz ve çevresinin Rumlara verilmesini ve Rum Pontus Devletinin kurulmasına engel olmak için kuruldu.
·Kilikyalılar Cemiyeti: Adana ve çevresinin Ermanilere verilmesini önlemek için kurulmuştur.
·İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: İzmir ve çevresinin Yunanlılara verilmesini önlemek için kurulmuştur.
·Milli Kongre Cemiyeti: İstanbulda kurulan bu cemiyet Türklere karşı yapılan haksızlıkları basın ve yayım yolu ile dünyaya duyurmaya çalışmışlardır.

16.Paris Barış Konferansının(18 Ocak 1919) Önemi Nedir?
·İtilaf Devletleri Osmanlı Devletini nasıl paylaşacaklarını kararlaştırmak için Pariste toplandılar.
·Daha önce İtalyaya verilen Batı Anadolu Yunanistana verildi.
·İtalyaya: Güneybatı Akdeniz ,
·Fransaya: Urfa,Maraş,Antep,Suriye ve Lübnan,
·İngiltereye : Irak, Filistin ve Boğazlar bırakılmıştır.
·Yunanlılar Paris Barış Konferansının kendilerine verdiği yetkiyle 15 Mayıs 1919 ‘da İzmiri işgal etmiştir.

17.GENELGELER VE KONGRELER:

Havza Genelgesinin Önemi Nedir?(29 Mayıs 1919)
·M.Kemal Havzaya gelince askeri ve sivil mülki amirlere gönderdiği bildirilerle, işgallerin protesto yapılmasını,mitingler düzenlenmesini , ülkemizin içinde bulunduğu durumun millete anlatılmasını , İstanbul hükümetine protesto telgraflarının çekilmesini istemiştir.

NOT:M.Kemal 15 Mayıs 1919da İzmirin Yunanlılar tarafından işgal edilmesinden sonra 16 Mayıs 1919da Bandırma vapuruyla Samsuna doğru yola çıkmış ve 19 Mayıs 1919da Samsuna gelmiştir.M.Kemal Samsuna gelirken 9.Ordu Müfettişliği sıfatıyla resmi görevli olarak, Samsun ve çevresindeki Rumlarla Türkler arasındaki çatışmalara son vermek amacıyla Samsuna gelmiştir.

Amasya Genelgesi ve Önemi Nedir(22Haziran 1919)
·M.Kemal ,Rauf Orbay, Refet Bele,Ali Fuat Cebesoy ve Kazım Karabekir toplantı yaparak , aldıkları kararları genelge olarak yayınlamışlardır.
·Vatanın ve milletin bağımsızlığının tehlikede olduğu belirtilmiştir.Miletin geleceğini ,milletin azim ve kararı kurtaracaktır denildi.
·Osmanlı hükümetinin görevini yapmadığı ve bu durumun milletimizi yok saydığı belirtilmiştir.
·Milletimizin sesini dünyaya duyuracak her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurulun kurulması gerektiği belirtilmiştir.
·Bu nedenle seçimlerin yapıldığı yerlerde seçilen kişiler seçimlerin yapılamadığı yerlerde ise halkın güvenini kazanmış 3 delege Sivasa gelerek toplanılması gerektiği belirtilmiştir.
·Doğu illeri adına Erzurumda bir kongre toplanacak

Amasya Genelgesinin Önemi
·İlk defa kurtuluş savaşının mücadele safhası başlamıştır.
·İlk defa kurtuluş savaşının gerekçesi , yöntemi ve amacı belirtilmiştir.
·İlk defa millet egemenliğine dayanan yönetimden bahsedilmiştir.
·İlk defa milli bir kurulun oluşturulmasından bahsedilmiştir.
·İlk defa İstanbul hükümetinin görevini yerine getiremediğinden bahsedilmiştir.
·İlk defa Erzurum ve Sivas Kongrelerinin toplanmasına karar verilmiştir.

NOT:M.Kemal Amasya Genelgesinden sonra 8 Temmuz 1919da padişaha yolladığı bir telgrafla resmi göreviyle birlikte askerlik görevinden de istifa ettiğini açıklamıştır.

Erzurum Kongresinin Önemi Nedir?(23 Temmuz 1919)
·Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin girişimleriyle bölgedeki Ermeni tehlikesine karşı toplanmıştır.
·Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür asla parçalamaz olduğu belirtildi.(Misak-ı Millide aynen yer aldı.)
·İlk defa hükümet kurulmasından bahsedilmiş ve ilk defa 9 kişilik Temsil Heyeti seçilmiştir.
·İlk defa manda ve himaye reddedilmiştir.
·Milli Meclisin derhal toplanması ve hükümetin meclisin denetimine girmesi kararlaştırıldı.(Mebusan Meclisi)
·Kuva-yi Milliyeyi etken ve milli iradeyi hakim kılmak esastır.
·Erzurum kongresi bölgesel olarak toplanmış fakat aldığı kararlar tüm yurdu ilgilendirdiği için milli bir kongredir.

Sivas Kongresinin Önemi Nedir( 4-11 Eylül 1919)
·Ülke genelindeki milli cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla birleştirildi.
·Manda ve himaye fikri kesin olarak reddedildi.
·İrade-i Milliye adıyla bir gazete çıkarıldı.
·Temsil heyeti 15 kişiye çıkarılmıştır.
·Her yönüyle ulusal bir kongredir.
·Ali Fuat Cebesoy Batı Anadolu Kuva-i Milliye Komutanlığına atanmıştır.

Amasya Görüşmelerinin Önemi Nedir(20-22Ekim 1919)
·Osmanlı Hükümetinden Bahriye Nazırı Salih Paşa ile M. Kemal arasında görüşmeler olmuştur.
·Görüşmelerde alınan kararlardan sadece Osmanlı Mebusan Meclisinin açılmasıyla ilgili madde Osmanlı hükümeti tarafından kabul edilmiştir.
· İstanbul Hükümeti , Temsil Heyetiyle görüşmek üzere bir temsilcisini Amasyaya göndermekle Temsil Heyetini hukuki olarak tanımıştır.


18. Misak-ı Millinin İlanı (28 Ocak 1920)
·Amasya Görüşmelerinde alınan kararla yurdun her tarafında seçimler yapılarak Mebuslar Meclisinin açılmasına zemin hazırlanmıştır.Meclisin İstanbulda açılmasına karar verilince M.Kemal İstanbula gitmemiştir.Fakat onun düşüncelerini temsil eden Felah-ı vatan adıyla bir grup kurulmuştur.Bu grup hazırladığı Misak-ı Milliyi son Osmanlı Mebusan Meclisine kabul ettirmiştir.(28 Ocak 1920)
·Alınan Kararlar: Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında Türk askerlerinin elinde bulunan topraklar bir bütündür, parçalanamaz
Arap topraklarının, Batı Trakyanın ve Kars,Ardahan ve Batumun geleceği halk oylamasıyla belirlenecek.Osmanlının merkezi ve Marmara Denizinin güvenliği sağlanırsa boğazlar dünya ticaretine açılacak.İçimizdeki azınlıklara komşu ülkelerdeki müslüman halka tanınan haklardan fazlası tanınamaz.Tam bağımsızlığımızı ve ekonomik gelişmemizi engelleyen sınırlamalar ve kapitülasyonlar kesinlik-
Le kabul edilemez.
·Misak-ı Milli ile Türk vatanının sınırları çizilmiştir.
·Misak-ı Millinin ilanı İstanbulun işgaline neden olmuştur.
·İstanbul 16 Mart 1920de itilaf devletleri tarafından resmen işgal edilmiştir.Mebusan Meclisi dağıtılmıştır.Bazı milletvekilleri Malta adasına sürgüne gönderilmiştir.Bazıları Ankaraya kaçmıştır.
19. T.B.M.Mnin Açılması (23 Nisan 1920)
·M.Kemal 19 Mart 1920de bir genelge yayınlayarak Ankarada olağan üstü yetkilere sahip bir meclisin açılması gerektiğini ve bunun için hemen seçimlerin yapılmasını, her sancaktan 5 kişinin seçilmesini ve bu seçilenlerin 15 gün içinde Ankaraya gelmelerini istedi.Ayrıca İtilaf Devletleri tarafından dağıtılan Osmanlı Mebuslar Meclisi üyelerini de kaçabilirlerse gelmelerini istedi.
·Nihayet bütün hazırlıklar tamamlandıktan sonra 23 Nisan 1920de T.B.M.M açıldı.
20 İlk T.B.M.Mnin Özellikleri

·Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir.(yasama ,yürütme ,yargı güçlerinin mecliste toplanması)Böylece çabuk ve uygulanabilir kararların alınması sağlanmıştır.(Çünkü osırada ülkemiz işgal altında)
·Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu ve meclisin üstünde bir gücün olmadığı belirtilmiştir.
·Meclisin başkanı aynı zamanda hükümetinde başkanıdır.
·Padişah ve halifenin yeri meclisin alacağı kararla belli olacaktır.
21.İlk Anayasa ( Teşkilat-ı Esasiye - 20 Ocak 1921)

·Kurtuluş savaşının devam ettiği günlerde kabul edilmiştir.
·Bu anayasa ile Türk tarihinde ilk kez egemenlik ulusa verilmiştir.
·Güçler birliği prensibi benimsenmiştir.(Yasama, yargı, yürütme meclis tarafından yapılıyor.)
·Yeni Türk Devletinin hukuki ve siyasal belgesi olmuştur.
·Anayasaya göre meclis başkanı hükümetin de başkanı olmakla Meclis Hükümeti Sistemi benimsenmiştir.
NOT:Cumhuriyetin ilanıyla Meclis Hükümeti Sistemi terkedilerek Kabine Sistemi ne geçilmiştir.

22. İlk T.B.M.Mne Karşı Çıkan Ayaklanmalar

·Ayaklanmaların çıkmasında; Bazı çıkar sahiplerinin halkı kışkırtması, azınlıkların devlet kurmak istemesi, İstanbul hükümetinin M.Kemal aleyhinde bildiriyi Anadoluda halka dağıtması,düzenli ordu kurulması sırasında bazı Kuva-yi Milliyecilerin orduya katılmak istemesi, M.Kemalin idam cezasına çarptırılmış olması T.B.M.Mne karşı ayaklanmaların çıkmasında etkili olmuştur.
1.İstanbul Hükümeti ve İngilizler Tarafından Desteklenen Ayaklanmalar: Anzavur , Kuva-yi İnzibatiye, Bolu-Düzce-Hendek
ve Adapazarı , Yozgat Yenihan, Konya , Afyon , Milli Aşireti ayaklanmalarıdır.
2.Azınlıkları Çıkardığı Ayaklanmalar:Rum Pontus ,Ermeni ayaklanmalarıdır.
3.Kuva-yi Milliye Taraftarlarının Çıkardığı Ayaklanmalar: Çerkez Ethem , Demirci Mehmet Efe ayaklanmalarıdır.


23.T.B.M.Mnin Ayaklanmalara Karşı Aldığı Tedbirler

·29 Nisan 1920de Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarıldı.
·11 Eylül 1920de İstiklal Mahkemeleri kurularak isyancılar sert bir şekilde cezalandırıldı.
·İstanbul hükümetinin olumsuz propogandalarına karşı halkı doğru bilgilendirmek için Anadolu Ajansı kuruldu.
·Damat Ferit hükümetinin Anadolu hareketi aleyhine yeptırdığı fetvala karşı Ankara müftüsü Rıfat Börekçi fetva yayınlayarak Anadoludaki mücadelenin haklılığı tüm yurda ilan edilmiştir.


24.Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920)

·I.Dünya savaşı bittiğinde itilaf devletleri diğer devletlerle barış antlaşmalarını hemen imzalamalarına rağmen Osmanlı Devletini nasıl paylaşacaklarına karar veremedikleri için kesin barışı geciktirdiler.Ve 10 Ağustos 1920de Osmanlı Devleti adına Dar-ı Şura-yı Saltanat (Mebuslar Meclisi dağıtıldığı için) Sevr Antlaşmasını imzalamıştır.Bu antlaşmaya göre;
·İstanbul Osmanlıya verilecek ancak şartlara uyulmazsa işgal edilecek.Boğazlar savaş ve barışta açık olacak ve Boğazlar Komisyonu tarafından yönetilecek.Doğu Anadoluda bir Ermeni Devleti , Suriye ile Irak arasında bir Kürt Devleti kurulacak.Trakya ve Batı Anadolu Yunanistana , Irak ve Arabistan İngiltereye, Konya, Antalya ve Muğla tarafları İtalyaya ,Adana-Malatya-Sivas ve Suriye arası Fransaya verilecek.Azınlıklara sınırsız haklar verilecek. Kapütilasyonların her türlüsü devam edilecek ve bütün ülkeler faydalanacak.
·Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti yok sayılmıştır.
·İtilaf Devletleri Osmanlı Devletini paylaşmışlardır.
·İtilaf Devletleri Son Osmanlı Mebuslar Meclisini dağıttıkları için bu antlaşma meclis tarafından onaylanmadığından hiçbir hukuki geçerliliği yoktur.
·Uygulanamayan bir antlaşma olması nedeniyle 1878 Ayastefanos Antlaşmasına benzerlik gösterir.

25.Düzenli Ordu Ne Zaman Kurulmuştur?
·M.Kemalin önerileri doğrultusunda T.B.M.M Hükümeti düzenli ordu kurma kararına vardı.
·Kuva-yi Milliye birliklerinin tek çatı altında toplanması kararlaştırılmıştır.
·Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe etkilerinin azalmasından çekindikleri için düzenli orduya katılmayarak isyan ettiler.
·8 Ekim 1920de ülkenin her tarafından gelen Kuva-yi Milliye birliklerinin katılımıyla düzenli ordu kurulmuştur.
·Batı cephesi komutanlığına İsmet Paşa(İnönü) getirildi.
Kurtuluş Savaşında Cepheler

Doğu Cephesi: Doğu cephesinde Ermenilerle savaşılmıştır.Ermeniler Sevr antlaşmasına dayanarak Doğu Anadoluda bir Ermeni Devleti kurmak istiyorlardı ve Türklere saldırıyorlardı . T.B.M.M 15.Kolordu komutanı Kazım Karabekir Paşayı Doğu cephesi komutanlığına atadı. Yapılan savaşlarla Doğu Anadolu Ermenilerden kurtuldu. Ermenilerle Gümrü Antlaşması(3Aralık 1920) imzalandı.
26.Gümrü Antlaşmasının (3 Aralık1920) Önemi Nedir?
·T.B.M.Mnin uluslar arası alanda kazandığı ilk siyasi ve askeri başarıdır.
·İlk kez Gümrü antlaşmasıyla belirlenen doğu sınırımız , Moskova ve Kars antlaşmalarıyla son şeklini almıştır.
·Ermeniler barış imzalamakla ilk kez Sevr antlaşmasının geçersizliği onaylamış oldular.
·Ermeni sorunu çözüme kavuşturuldu.
27.Güney Cephesinin Önemi Nedir?
·Güney Cephesinde düşmana karşı Kuva-yi Milliye birlikleriyle karşı konulmuştur. Düzenli ordu savaşmamıştır.
·Güney Cephesindeki savaşlar Sakarya Savaşından sonra 20 Ekim 1921de Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması ile sona erdi.
·Böylece Hatay hariç Suriye sınırı belirlenmiştir.
28. I. İnönü Savaşının (6-10 Ocak 1921) Önemi Nedir?
·Düzenli ordunun Batı Cephesinde Yunanlılara karşı kazandığı ilk zaferdir.
·İsmet Paşa Albaylıktan generalliğe terfi etti.
·Çerkez Ethem isyanı bu zaferden sonra bastırıldı.
·20 Ocak 1921de ilk anayasa ( Teşkilat-ı Esasiye) ilan edildi.
·12 Mart 1921de İstiklal Marşımız kabul edildi.
·Londra Konferansı yapıldı.(21 Şubat 1921)
·Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalandı.(16 Mart 1921)

29.Londra Konferansının Önemi Nedir(21 Şubat-12 Mart 1921)
·İtilaf Devletleri Sevr Antlaşmasını yumuşatarak T.B.M.M kabul ettirmek için konferansı toplamışlardır.
·İstanbul hükümeti adına Tevfik Paşa, T.B.M.M adına Bekir Sami Bey konferansa katılmıştır.
·İtilaf Devletleri T.B.M.Mni konferansa çağırmakla , T.B.M.Mnin varlığını ilk kez hukuki olarak tanımıştır.
30.Moskova Antlaşmasının Önemi Nedir( 16 Mart 1921)
·Rusya Misak-ı Milliyi ve Türk Devletini tanıyan ilk Avrupa ülkesi olmuştur.
·Kars, Ardahan Türkiyede kaldı.Batum ise Gürcistana verilmiştir.Batumun elimizden çıkmasıyla Misak-ı Milliden ilk taviz verilmiştir.
31. II.İnönü Savaşının Önemi Nedir(23 Mart-1 Nisan 1921)
·Batı Cephesinde Yunanlılara karşı kazanılan ikinci zaferdir.
·İtalya bu zaferden sonra Antalya ve Muğladan çekilmeye başladılar.
·Fransızlar anlaşmak için Ankaraya temsilci gönderdiler.
32. Kütahya-Eskişehir Savaşlarının Önemi Nedir( 10-24 Temmuz 1921)
·Ordumuz İtilaf Devletlerinden yardım alan Yunanlılar karşısında başarısız olarak Sakarya Irmağının doğusuna kadar gerilemiştir.
·Böylece 1683 II.Viyana kuşatmasından itibaren devam eden geri çekilme Sakarya Irmağının doğusuna kadar devam etmiştir.
·Bu yenilgiden sonra 5 Ağustos 1921de M.Kemale başkomutanlık verildi.Ayrıca meclisin 3 aylığına tüm yetkileri M.Kemale verildi.
·M.Kemal ilk olarak Tekalif-i Milliye Emirlerini 8 Ağustos 1921de ilan ederek Sakarya Savaşı için halktan yardım toplamıştır.
33.Sakarya Meydan Savaşının Önemi Nedir?(23 Ağustos-13 Eylül 1921)
·1683 Viyana bozgunundan itibaren devam eden gerileme sona erdi.
·T.B.M.M büyük bir zafer kazandı.Yunan ordusunun taarruz gücü kırıldı.Yunanlılar savunmaya geçti.
·T.B.M.M M.Kemale Mareşallik ve Gazilik ünvanı verdi.(19 Eylül 1921)
·Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması imzalandı.(13 Ekim 1921)
·Fransızlarla Ankara Antlaşması imzalandı.(20 Ekim 1921)
·İtilaf Devletleri barış teklifinde bulundular.
34.Kars Antlaşmasının Önemi Nedir( 13 Ekim 1921)
·Ermenistan, Azerbeycan ve Gürcistan ile yapılmıştır.
·Kars Antlaşması ile doğu sınırlarımız kesinlik kazanmıştır.
35.Ankara Antlaşmasının Önemi Nedir(20 Ekim 1921)
·Hatay dışında Suriye sınırı çizildi.
·Fransa yeni Türk Devletini resmen tanıdı.
·Fransızlar Misak-ı Milliyi tanıyan ilk İtilaf Devleti oldular.

36.Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesinin Önemi Nedir?(26Ağus-18 Eylül 1922)
·Milli mücadelenin silahlı mücadelesi başarıya ulaştı.
·Yunan işgali sona erdi. Yunanlılar Ege Denizine döküldü.
·Afyon,Uşak,Kütahya, Manisa, Balıkesir,Aydın,İzmir ve Bursa Yunan işgalinden kurtuldu.
·Malazgirt Savaşı Anadolunun kapılarını Türklere açmış, Miryakefalon Türk yurdu olduğunu belgelemiş, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ise Anadolunun sonsuza kadar Türk yurdu olarak kalacağını ispatlamıştır.
37.Mudanya Ateşkes Antlaşmasının Önemi Nedir(11 Ekim 1922)
·Toplantıya İngiltere,Fransa. ve İtalya katılmış, Yunanlılar bir gemide sonucu beklediler. Türkiye adına İsmet paşa katıldı.
·Türkiye ile Yunanistan arasındaki silahlı mücadele sona erdi.
·Yunanlılar 15 gün içerisinde Doğu Trakyayı Meriç Irmağının sol kıyısına kadar ,terk edecek.
·İstanbul ve Boğazlar T.B.M.M ‘ne bırakıldı. Böylece savaşmadan İstanbul , Boğazları ve Doğu Trakyayı kurtarmış olduk.
·Kurtuluş Savaşının silahlı safhası bitmiş, diplomatik safhası başlamıştır.
·Osmanlı Devletinin merkezi İstanbul T.B.M.Mne bırakılmakla, Osmanlı Devleti hukuken sona erdi.
38.Lozan Barış Antlaşması ( 24 Temmuz 1924)
·Konferansa, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya,Yugoslavya katılmıştır.Boğazlarla ilgili madde görüşülürken Bulgaristan ve Rusyada katılmıştır.A.B.D ise gözlemci olarak katılmıştır. T.B.M.Mni İsmet Paşa temsil etmiştir.
·Yunanistanla olan sınırımız Mudanya Ateşkeste belirtildiği gibi olacak.
·Ege adalarından, on iki ada İtalyaya , Gökçeada ve Bozcaada ( Çanakkale Boğazının korunması için) Türkiyeye , diğer adalar Yunanistana verildi.
·Savaş tazminatı olarak, Yunanistan Karaağaçı Türkiyeye bıraktı.
·Kapitülasyonlar kaldırıldı.
·Boğazlardan baıış zamanı askeri olmayan gemiler geçebilecek.Savaş zamanı Türkiye savaşta yer alırsa , boğazlar üzerinde istediğini yapma hakkına sahiptir.Ancak Türkiyenin başkanlığını yaptığı bir Boğazlar Komisyonu boğazlardan geçişi kontrol edecek.
·Suriye sınırı, 16 Mart 1921 Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşmasıyla belirtildiği gibi olacak.
·Irak sınırı ve Musul sorunu ,İngiltere ve Türkiye arasında görüşüldükten sonra halledilecek.
·Osmanlı dış borçlarının, Osmanlıdan ayrılan devletlere paylaştırılarak ödenmesine karar verildi.
·Yabancı okulların, Türkiyenin koyacağı kurallar çerçevesinde faaliyete devam etmesi kararlaştırıldı.
·Ortodoks Patrikhanesi, İstanbulda kalacak ancak siyasi faaliyette bulunmayacak.
39.Lozandan Kalan Problemler ve Lozan Antlaşmasının Türk Tarihi Açısından Önemi
·İtilaf Devletleri bu antlaşmayla Misak-ı Milliyi ve Yeni Türk Devletinin bağımsızlığını tanımıştır.
·Boğazlar Komisyonunun kalması milli egemenliğimizi sınırlamıştır. Boğazlar sorunu kalmıştır.
·Musul alınamamış ve Irak sınırı kesinlik kazanmamıştır .Musul sorunu kalmıştır.

 »11 sınıf inkılap tarihi etüt odası, »inkılap tarihi çalış, »istanbul ilinin tarihi mekanları, »10 sınıf almanca ders notları, »milli güvenlik dersi notları, »psikoloji ders notları, »3.sınıf ders notları, »milli güvenlik ders notları, »burs başvuru tarihi geçtikten sonra ne yapılabilir, »izmir tarihi yerleri,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.