Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Servet-i Fünun İle Tanzimat Edebiyatının Karşılaştırılması

dogrukaynak Ödev-Ders » Türk Edebiyatı » Servet-i Fünun İle Tanzimat Edebiyatının Karşılaştırılması
Hit : 1968
Tarih : 26 Eylül 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (0/1486) :
Hem Servet-i Fünun hem de Tanzimat edebiyatı Batı etkisindeki Türk edebiyatının dönemleridir. Bu iki dönemin çok ortak yönü yoktur.

Her iki dönemde de Fransız edebiyatı örnek alınmıştır.

Tanzimat döneminde ve Servet-i Fünun döneminde şiirlerde kullanılan asıl vezin aruzdur; sınırlı sayıda şiirde he*ce vezni kullanılmıştır.

Servet-i Fünun edebiyatı ile Tanzimat dönemi arasında önemli farklılıklar vardır:
Tanzimat döneminde Batı''dan alınan roman, hikye, tiyatro gibi türlerde ilk örnekler verilmiştir; ancak bu ilk ör*nekler pek başarılı değildir. Birer deneme olmanın ötesine geçememiştir.

Servet-i Fünun döneminde yazılan roman ve hikyeler oldukça başarılıdır, Batılı nitelik taşır.

Tanzimat dönemindeki eserlerde toplumcu bir anlayış vardır. Kölelik, esir ticareti, yanlış Batılılaşma, görücü usu*lü evlilik roman ve hikyelerdeki başlıca konulardır.

Servet-i Fünun döneminde ise romanlarda aşk, hayal-gerçek çatışması, karamsarlık gibi kişisel konular işlen*miştir.

Tanzimat''ta toplum için sanat düşüncesi, Servet-i Fünun''da sanat için sanat düşüncesi vardır.

İki dönemin şiirleri ve şiir anlayışı da birbirinden çok farklıdır. Tanzimatçılar Divan edebiyatı nazım biçimlerini kul*lanarak vatan, hak, kanun, medeniyet, hürriyet, adalet gibi siyasi ve sosyal konuları işlemişlerdir. Servet-i Fünuncular eski nazım biçimlerini tümüyle bırakmış, serbest müstezadın yanı sıra Fransız edebiyatından alınan sone, terzarima gibi nazım biçimlerini kullanmışlardır. Şiirlerinde işledikleri başlıca temalar aşk, doğa, üzüntü, umutsuzluktur.


Tanzimat edebiyatında tiyatro önemli bir yer tutar. Tanzimat yazarları tiyatroyu, toplumu eğitmenin ve yönlendir*menin bir aracı olarak görmüşler, çok sayıda oyun yazmışlardır. Bu oyunlarda halka seslenmek amacıyla sade bir dil kullanmışlardır.


Servet-i Fünuncular, tiyatro türünü ihmal etmiş, ikinci plana atmış, bu türle pek ilgilenmemişlerdir.

Tanzimatçılarda toplumcu bir sanat anlayışı vardır. Onlar Batı''dan aldıkları kavram ve görüşleri halka aktarma*ya çalışmışlar; bunun için de dilin sade olması gerektiği düşüncesini benimsemişlerdir. Şiirde kullandıkları dil ağırdır; nesir türündeki eserlerinde sade bir dil kullanmaya çalışmışlardır.


Servet-i Fünuncuların topluma yönelik bir hedefleri yoktur; sanat anlayışları bireycidir. Servet-i Fünuncular hem şiirde hem de romanda süslü, sanatlı, ağır bir dil kullanmışlardır. Onlar seçkin bir zümre için eser vermişlerdir.
Tanzimat edebiyatının ilk dönem sanatçıları genel olarak romantizm akımından etkilenmişlerdir.

Tanzimat ede*biyatının ikinci döneminde şiirde romantizm, romanda ise realizm akımının etkileri görülür.

Servet-i Fünun edebiyatında roman ve hikyede realizm ve natüralizm akımlarının; şiirde ise sembolizm ve parnasizm akımlarının etkisi vardır.

Tanzimat dönemi yazarları anlatım sırasında öznel davranır, taraf tutar, kişiliğini gizlemez. Okura öğüt verir, yol gösterir; olayın akışına müdahale eder, konu ile ilgisi olmayan gereksiz ayrıntılara girer.


Anlatılanlar çoğu zaman masal karakteri taşır. Roman ve hikyelerde, sözlü edebiyat ürünleri olan halk hikye*si ve masalın etkileri görülür.


Servet-i Fünun dönemindeki roman ve hikyeler teknik yönden oldukça başarılıdır. Yazar, kişiliğini gizler, kesin*likle olaya karışmaz, taraf tutmaz. Psikolojik tahliller ve tasvirler başarılıdır.


Tanzimat dönemi eserlerinde olay ön plana çıkar. Servet-i Fünun''da ise tasvir ve tahlillere de önem verilir.

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.