Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Notları

dogrukaynak Ödev-Ders » Tarih - İnkılap Tarihi » Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Notları
Hit : 4258
Tarih : 03 Ekim 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/1533) :
I. ÜNİTE: 20. YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA

A) I. DÜNYA SAVAŞI (1914-1918)
Birinci Dünya Savaşı 1914 Haziranında Avusturya-Macaristan taht adayının Bosnada öldürülmesi üzerine Üçlü İtilaf Devletleri ile Üçlü antlaşma (İttifak) devletleri arasında başladı. İlk aylarda bir Avrupa Savaşı gibi görünse de, Ekim sonunda Türklerin savaşa katılmaları ile Asya ve Afrika kıtalarına da bulaşmış oldu. 1917de Amerikanın savaşa katılması ile de bir dünya savaşı haline geldi. Bir yıl sonra da İttifak (antlaşma) devletlerinin, İtilaf (uzlaşma) devletlerine yenilgisi ile son buldu.

1) SAVAŞIN SEBEPLERİ

1. Fransız İhtilalinin doğurduğu Milliyetçilik akımı
I. Dünya Savaşı öncesinde Avrupada irili ufaklı 20 devlet yer alıyordu. Bunlar arasında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Rus Çarlığı ulusal karakterden yoksundu. Avusturya İmparatorluğunda Avusturyalılardan başka Macarlar, Slovaklar, Lehler, Çekler, Sırplar, Hırvatlar ve bir kısımda olsa İtalyanlar bulunmakta idi. Rus İmparatorluğu ise Türkler, Lehliler, Finlandiyalılar, Ermeniler, Gürcüler ve Yahudiler vardı. Kendilerini Avusturya ve Ruslara yabancı gören bu topluluklarda da ulusal devlet kavramı önem kazanmış ve dolayısıyla bağımsızlık fikri gelişmiş bulunuyordu.

2. Aşırı Ulusçuluk (Üstün ırk olduğu düşüncesi-Faşizm)
Almanya, Germen ırkını ve kültürünü her şeyin üstünde gördüğü ve tuttuğu için kendisini üstün millet ilan etmekte bir sakınca görmüyordu. Bundan ötürüde Almanyanın dünyaya hakim olması siyaseti icat edildi.
Rusya, Almanyadan geri kalmak niyetinde değildi. Rusyada Slav ırkının üstünlüğü üzerine politika geliştirmeye başladı.
İngilterede, Anglo-Sakson ırkının üstünlüğü ortaya attı.
Fransızlar ise, Almanlardan öç alma, Hıristiyanlığı savunma ve yayma gibi fikirler geliştirdiler.
Bu dört büyük devlet yanında İtalya ve Balkan devletlerinde her biri de kendisinin üstün ırk olduğuna inanmaya ve aşırı ulusçuluk (faşizm) fikrini savunmaya başladı.

3. Sömürgecilik yarışı - Ekonomik rekabet
Almanya ve İtalyanın 1870de ortaya çıkması ve bu devletlerin Fransa ve İngiltere ile sömürge kapma yarışına girmeleri

4. Fransa ile Almanya arasındaki ekonomik rekabet
Fransanın, Almanyaya 1871 Sedan Savaşında kaptırdığı Alsas-Loreni geri almak istemesi.

5. Avusturya-Macaristan veliahdının bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi.

6. Bloklaşma
İttifak (Anlaşma) İtilaf (Uzlaşma)
Rusya - İngiltere - Fransa Avusturya-Macaristan - İtalya - Almanya

7. Bloklaşmaya bağlı olarak silahlanma yarışı

2) 1914: SAVAŞIN ÇIKIŞI VE DURUMU
* Avusturya-Macaristan Osmanlıdaki 31 Mart Olayından yararlanarak Bosna-Herseki ilhak etmişti. Bu ilhak Sırbistan ve Bosna Hersekte yaşayan Sırplarda büyük tepki uyandırdı.

* 1914 yılında Avusturya, büyük Sırbistanı kurmak isteyen ve Ruslardan yardım alan Sırplara gücünü göstermek amacıyla bir askeri tatbikat yapmaya karar verir. Bu askeri harekta Avusturya-Macaristan veliahdı Ferdinand da katılır. Fakat Ferdinand ve eşi 28 Haziran 1914 günü Princip adlı bir Sırp militan tarafından öldürüldü.

* Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Sırplara ağır darbe vurmak için suikast olayını bir fırsat olarak kabul etti.

* Avusturya-Macaristan Sırplara savaş açarsa Ruslarında kendilerine savaş açacağını biliyordu. Bu amaçla savaş genişlerse Almanyanın yanında savaşa girip girmeyeceğini sordu. Ve eğer savaş genişlerse Avusturya-Macaristanın yanında savaşa gireceğini bildirdi.

* Bunun üzerine Avusturya-Macaristan 23 Temmuz 1914te Sırplara nota vererek katillerin teslim edilmesini istedi. Sırplar bu ara Rusyanın desteğini aldı. Ve Avusturya-Macaristanın isteklerinin kabul edilmeyeceğini açıkladı. (Bunun üzerine Avusturya-Macaristan, Sırplar ve Ruslar seferberlik ilan eder. Seferberlik: Savaş hazırlığı.)

* İngiltere bu ara devreye girer. Yeni bir savaşın çıkarlarına uygun olmadığı için sorunların ikili ilişkiler ile çözülmesi için konferans toplamaya çalışır ancak başarılı olamaz.

* Avusturya-Macaristan isteklerinin karşılanmaması üzerine 28 Temmuz 1914te Sırbistanın başkenti Belgratı bombalar ve savaş başlar. Bu durum üzerine Rusya savaş hazırlığına başladı. Ancak Almanya hazırlığı durdurması için Rusyayı uyardı. Rusya hazırlığı kesmeyince Almanya 1 Ağustos 1914te Rusyaya savaş açtı.

* Bu arada Almanya Fransaya savaşta tarafsız kalır mısın diye sorar ancak Fransa da kesin cevap vermeyip savaş hazırlığına başlayınca Almanya 3 Ağustosta Fransaya da savaş açar.

* Almanya, komşusu Belçikadan topraklarından geçmek için izin istedi.(Rusyaya saldırmak için) Belçika, İngiltereye danıştıktan sonra bu talebi reddetti. Ve Almanya 4 Ağustosta Belçikaya savaş açtı.

* Almanların Belçikaya savaş açması İngilizleri korkuttu. Almanyanın Belçikaya saldırması İngilizlerin 4 Ağustosta Almanyaya savaş açmasına neden oldu. 8 Ağustosta Avusturya-Macaristan Rusyaya savaş açtı.

* Japonya, Almanyanın Uzakdoğu sömürgelerini ele geçirmek için İngilterenin de desteğini alarak Almanyaya savaş açtı, ve Kasım 1914e kadar Almanyanın Uzakdoğudaki sömürgelerini ele geçirdi. Ve bu tarihten sonra İtilaf Devletlerine yardım etmeye başladı.

3) OSMANLI DEVLETİNİN SAVAŞ GİRMESİ VE SEBEPLERİ
* Trablusgarp ve Balkan Savaşlarından yenik çıkan Osmanlı Devletinin büyük toprak kaybetmesi, savaşlar sonucunda ordunun zayıflığı ve diplomaside yetersizliği ortaya çıktı. (Siyasi yalnızlık) Osmanlı denge politikasını dahi uygulayamaz.

* Osmanlı - Alman yakınlaşması (Ordunun yetersizliği yenilenmesini gerektirmişti. Bunun üzerine Osmanlı Alman ordusundan yararlanma yoluna gitti. Bu da Osmanlı-Alman yakınlaşmasını sağladı.

* Avusturya-Macaristanın Bosna-Herseki ilhakı, Trablusgarp Savaşında İtalyanın burayı ele geçirmesine Almanya ses çıkarmaz. Bu da Osmanlının İttifak grubuna güvenmemesine neden oldu. Bunun üzerine Osmanlı Almanyadan uzaklaşır ve İtilaf grubuna yakınlaşmak ister. İngiltereye teklifte bulunur ancak İngiltere tarafından kabul edilmez.

* Osmanlı daha sonra Fransaya teklifte bulunur, ancak Fransa da olumlu cevap vermez. Ve Osmanlı Almanyanın kucağına itilir. Ve 2 Ağustos 1914te Almanya ile ittifak yapıldı.

* Aslında Osmanlı savaşa taraf değildi. Savaş ilk çıktığında tarafsız kaldı. Tarafsız kalmak için de bazı şartlar ileri sürdü.
& Kapitülasyonların kaldırılması
& Ege adalarının iade edilmesi
& Mısır meselesinin çözümlenmesi

* Bu şartlar İngiltere tarafından kabul edilmez buna ek olarak Almanyanın Osmanlıya baskısı sonucu Osmanlı savaşa katılmaya mecbur oldu.
* İki Alman gemisinin İngilizlerden kaçarak Osmanlıya sığınması ve Osmanlının bu gemileri donanmasına katması Osmanlıyı savaşa iyice yaklaştırır.

* Osmanlı Devleti bu ara ekonomisinin kötü olmasını bahane ederek Almanyaya savaşa giremeyeceğini belirtti. Ancak Almanya kendi yükünü hafifletmek için Osmanlının savaşa girmesini istemekte idi. Ve bu amaçla Osmanlıya para yardımı yaptı.


* Bunun üzerine Osmanlı Devleti kendisine sığınmış iki gemiye Türk bayrağı çeker ve bu gemiler Karadenizde Rus limanlarını bombalar. 2 Kasım 1914. Bunun üzerine 5 Kasım1914te İngiltere-Fransa-Rusya Osmanlıya savaş açar. 12 Kasım 1914te Osmanlı bu devletlere savaş açar.) OSMANLI DEVLETİNİN SAVAŞA GİRMESİNİN DOĞURDUĞU SONUÇLAR Savaş daha geniş bir alana yayıldı. Savaş ilk başladığında bir Avrupa savaşı görünümünde idi; ancak Osmanlının savaşa girmesi ile savaş Asya ve Afrika kıtalarına da sıçramış oldu.Savaşın süresi uzadı. Çanakkale Savaşının Osmanlı tarafından kazanılması savaşın süresini iki yıl daha uzatacak, Bulgaristanın savaşa girmesine neden olacak.Almanların Almanyadaki yükü hafifledi. Cephe sayısının Almanların işine yaradı. Çanakkale Savaşının kazanılması Rusyaya yapılacak yardımında önüne geçti.Osmanlı Devletinin savaşa katılması İttifak devletleri için büyük bir avantaj oldu. Almanya İtilaf devletlerinin çemberi içine alınmaktan kurtuldu. Rusya, kuvvetlerinin bir kısmını doğuya kaydırdığından Almanya ve Avusturya-Macaristanın savaş yükü hafifledi.Almanya, Süveyş Kanalını ele geçirmek ve İngilterenin Hindistan sömürge yolunu kesme fırsatını buldu.İttifak Devletleri, padişahın aynı zamanda halife olmasından yararlanarak İngiltere ve Fransanın sömürgelerindeki Müslümanların ayaklanabileceği ve böylece bu devletlere karşı güçlük çıkarabilecekleri ümidine kapıldı.Osmanlı Devletinde sınırlarını genişletme düşüncesinin uyanmasına sebep oldu.Osmanlı Devletinin katılımı ile savaş dini özellik kazandı. (Kutsal cihat çağrısı-ama etkili olmadı)Halifelik yetkisi ilk kullanıldı.B) 1915 YILI
1) Osmanlı Devletinin Cephe Durumu
Gerek Almanya ve gerek Osmanlı Devleti, savaşa katılırken, Rusya ile İngiliz İmparatorluğu içindeki Müslümanları ayaklandırmanın bu iki devlete büyük gaileler çıkaracağını ümit etmişlerdi. Çünkü Osmanlı Padişahının Halife''lik sıfatı ve bu sıfatla Müslümanlık leminin dinsel lideri olması dolayısıyla, Cihad-ı Mukaddes ilan edildiği takdirde, bütün Müslümanlığın Hıristiyanlara karşı ayaklanacağı sanılıyordu. Gerçekten Şeyhülislam 23 Kasım 1914 de Cihad-ı Mukaddes ilan ederek, Kırım, Türkistan, Hindistan, Afganistan ve Afrika Müslümanlarını Hıristiyan milletler olan İngiltere, Fransa ve Rusyaya karşı savaşa davet etti. Lakin bundan hiçbir sonuç çıkmadı. Irakta Türk askeri sadece İngiliz kurşunu ile değil, Müslüman Arabın kurşunu ile de çölde şehit düşecektir. Çanakkale''de kanlarını ve hayatlarını verenler Hind Müslümanları ise, Irak ve Mısır cephelerinde Halifenin Müslüman-Türk askerine karşı çarpışmakta tereddüt göstermeyecektir. Osmanlı Devletinin Almanlarla birlikte yaptığı savaş planının esasları şöyleydi:
1) Doğu Anadolu ve Kafkasya üzerinden Rusyaya bir darbe vurmak. Cihad-ı Mukaddes sebebiyle, bu cephede Kafkasya ve Orta Asya Türklerinin ayaklanmasına güvenilmişti.
2) İngiltere''nin ana imparatorluk yolunu kesmek için Süveyş Kanalına ve Mısır''a karşı harekete geçmek. Bu cephede de Trablusgarp ve Sudan Müslümanlarına güvenilmekteydi.
3) Ege ve Akdeniz''de İngiliz ve Fransız donanmaları egemen olduğundan, Çanakkaleyi korumak için Trakyada önemli bir kuvvet bırakılması. Bu Türk-Alman planına karşılık, İngiltere de Osmanlı Devletini hassas noktalarından vurmak için ilk önce Güney Irakta ve ondan sonra da Çanakkalede iki cephe açınca, Osmanlı Devleti daha savaşın başında dört cephede savaşmak zorunda kaldı. Daha sonraları cephelerin sayısı artacaktır.

Kafkasya Cephesi: Güney Kafkasya ve Kuzey İran''a girip Rusların arkasını çevirmek için, Başkomutan Enver Paşa, 20 Aralık 1914 de, 150.000 kişilik bir Türk kuvvetine Sarıkamış istikametinde taarruz emri verdi. Bu cephede Rusya''nın da 160.000 kişilik bir kuvveti bulunuyordu. Bu taarruz 22 Aralık 1914''den 19 Ocak 1915''e kadar devam ettiyse de, yüksek dağlar, yolsuzluk, soğuk, açlık ve tifüs sebebiyle Türk kuvvetleri 90.000 kişilik bir kayıp vermesine rağmen, Rus cephesinin arkasına düşemedi ve plan gerçekleşemedi. Ruslar da birşey yapamamakla beraber, güneye sarkarak Van bölgesine uzandılar. Doğu cephesinde faaliyet, Çanakkale teşebbüsünün başarısızlığı sebebiyle, Rusların 1916 yılı başından itibaren taarruza geçmesiyle başlamıştır. 1916 Şubatında Ruslar Erzurum''u, Nisanda Trabzon''u, Temmuzda da Erzincan ve Muş''u düşürdüler. Doğu cephesinde Türk-Alman planı suya düşmüş oluyordu.

Kanal Cephesi: Bu cepheye verilen önem dolayısıyla Cemal Paşa 1915 Şubatında Kanal''ı geçmek için iki teşebbüs yaptı ise de, demiryolu ulaşımı olmaması ve iyi bir su ikmali yapılmadıkça çölü aşmanın mümkün olmayacağını gördü. Çanakkale savaşları dolayısıyla bir kısım kuvvetin bu cepheden alınması ve İngilizlerin de Çanakkale''ye önem vermeleri sebebiyle, 1915 yılında bu cephede önemli bir gelişme olmadı.

Irak Cephesi: Bu cephe, iki amaçla İngilizler tarafından açılmıştır. Biri, Abadan petrollerini korumak, ikincisi de kuzeye çıkıp Ruslarla birleşerek, Türk kuvvetlerinin İran''a girip Hindistan''ı tehdit etmesini önlemekti. İngiltere 1914 Kasımında Hindistan''dan getirdiği kuvvetleri Basraya çıkardı ve kuzeye ilerledi. 1915 Eylülünde İngilizler, Bağdat''ın 160 kilometre güneyindeki Kut-el-Amara''ya girdiler. Lakin Türk kuvvetleri biraz kuzeyde Selmanı Pak''da kuvvetli bir savunma kurmuşlardı. Kasım ayında burada İngilizlerin yaptıkları taarruz kendilerine çok pahalıya mal oldu ve kuvvetlerinin üçte birini kaybeden İngilizler, yılın sonunda tekrar Kut üzerine çekildiler.Çanakkale Savaşları: Müttefiklerin Çanakkale Boğazına karşı teşebbüsleri daha 1914 Ağustosundan itibaren bahis konusu olmuş, lakin Osmanlı Devleti henüz tarafsız olduğu için bu mesele üzerinde fazla durulmamıştı. Osmanlı Devleti savaşa katıldıktan sonra ise, yapılacak askeri bir teşebbüsle Boğazların ele geçirilmesi tasarısı daha ciddiyetle ele alındı. Bu fikrin şampiyonu, İngiliz Bahriye Bakanı Winston Churchill idi ve ona göre Çanakkale Boğazı donanma ile zorlanırsa, Boğazları ve İstanbul''u ele geçirmek mümkün olurdu. Askerler bu fikre katılmamakla beraber ve Boğazların işgali için muhakkak asker çıkarmak gerekeceğine inanmalarına rağmen, Churchill fikrini kabineye ve askerlere kabul ettirmeye muvaffak oldu. Çanakkale teşebbüsünün gayesi şu noktalarda toplanmaktaydı:
1) Boğazlar ve İstanbul Müttefiklerin eline geçerse, Osmanlı Devleti için barışı kabullenmekten başka çare kalmaz ve bu suretle Osmanlı İmparatorluğunun açmış olduğu ve Müttefiklerin açtığı bütün cepheler tasfiye edilmiş olurdu.
2) Boğazlar ele geçirilirse Rusya ile yakın temas kurulmuş olur, Rusyaya silah ve malzeme sevki
ve Rusya''nın da buğdayından faydalanma sağlanmış olurdu.
3) Osmanlı Devletinin savaştan çekilmesi ve Müttefiklerin Boğazlara yerleşmeleri, henüz savaşa katılmamış diğer Balkan devletleri üzerinde de etki yapar ve bu devletler Merkezi Devletler safında savaşa katılmaya cesaret edemezlerdi. Bu amaçlarla ortak bir İngiliz-Fransız donanması, 19 Şubat 1915''ten itibaren, dış denizden, Çanakkale Boğazının iki tarafındaki Türk tabyalarını bombardımana başladılar. Zaman zaman çok şiddetli olan bu bombardımanlar 18 Marta kadar devam etti. Nihayet, 18 Mart 1915 günü, havanın güneşli, rüzgrsız ve denizin sakin olduğu bir sırada müttefik donanması Çanakkale Boğazına girerek, boğazı geçme teşebbüsünde bulundu. Lakin bu teşebbüs bir felaket oldu. Boğazı geçme teşebbüsü sabah 10.45 de başlamıştı. Akşam güneş batarken 7 müttefik gemisi Boğazın sularına gömülmüş bulunuyordu. Bu durum karşısında müttefik donanması geri çekilmek zorunda kaldı. Müttefiklerin bu başarısızlığı bütün dünyada büyük yankı uyandırdı. Olay müttefiklerin prestijine bir darbe idi. Bunun, tarafsız devletlerle bütün Müslüman leminde geniş politik etkileri olabilirdi. Bu sebeple Müttefikler işi sonuna kadar götürmeye karar verdiler ve Nisan ayı sonlarına doğru 70.000 kişilik bir İngiliz-Fransız kuvveti Gelibolu yarımadasının güney burnundaki plajlara çıkarılmaya başlandı. Gelibolu yarımadasını işgal etmek suretiyle Çanakkale boğazına hakim olunmak isteniyordu. Gelibolu yarımadasında Türk Askeri istilacı kuvvetlere karşı son derece şiddetli bir mukavemet gösterdi. Müttefikler bunu hiç beklemiyorlardı. Türk Askeri istilacı kuvvetleri denize atamadı, fakat düşman da iki buçuk ayda ancak 3 kilometre ilerleyebildi. Çok kanlı muharebeler oldu. Müttefikler güneyden ilerlemeyeceklerini görünce, 6 Ağustostan itibaren, Gelibolu yarımadasının batı kıyılarındaki Suvla plajlarına yeni kuvvetler çıkardılar. Ağustos ayı Çanakkale muharebelerinin en şiddetli safhasını teşkil eder. İlerlemeye çalışan düşman kuvvetleri ile Mustafa Kemal''in komutanı bulunduğu Anafartalar Grubu arasında çok kanlı muharebeler oldu ve düşman yine ilerleyemedi. Müttefik kuvvetleri Anafartalarda üç hafta içinde 40.000 kişi kaybetti. Müttefikler bu sefer de muvaffak olamayınca ve devamlı olarak asker kaybetmeye başlayınca, bu teşebbüsten vazgeçtiler ve Aralık ayından itibaren çekilmeye başladılar. Müttefikler ölü ve yaralı olarak 250.000 kişi kaybetmişlerdi. Çanakkale muhabereleri aynı zamanda 250.000 Türk Erine de mal oldu. Fakat Boğazlar da düşmana verilmemişti. Çanakkale ruhu Milli Mücadele ruhunun başlangıcı oldu.

2) Boğazların Rusyaya Verilmesi
Müttefiklerin Çanakkaleyi zorlama teşebbüslerinin önemli bir sonucu da Rusya''nın, kğıt üzerinde de olsa, nihayet Boğazlar üzerindeki geleneksel ve tarihi emellerini İngiltere ve Fransaya kabul ettirmek suretiyle, İstanbul''u ve Boğazları ele geçirmesidir.
Rusya, Çanakkale Cephesinin açılması kesinleşince İstanbul ve Boğazları ele geçirmek için atağa geçti. Çünkü Rusya; İngiltere ve Fransanın kendisinden önce Boğazları ve İstanbulu ele geçirmeleri karşısında bu devletleri buralardan çıkarmanın güç olduğunu biliyordu. Bu sebeple 4 Mart 1915te isteklerini İngiltere ve Fransaya bildirdi. Rusya''nın bu baskısı İngiltere ile Fransa''nın hoşuna gitmemesine rağmen, müttefiklerin ortak davası için yaptığı hizmetlerden ve batı cephesinin yükünü hafifletmek için harcadığı çabalardan ötürü, Rusya''nın hakkını teslim etmek için, Boğazlar ve İstanbul konusundaki isteklerini kabul etmek zorunda kaldılar. İngiltere 12 Mart 1915 de ve Fransa da 10 Nisan 1915 de Rusyanın isteklerini kabul ettiler.

3) İtalya''nın Savaşa Katılması
Osmanlı Devletinden sonra savaşa katılan ikinci tarafsız devlet İtalya olmuştur.
Üçlü İttifaka bağlı olan İtalya; Avusturyadan istediği toprak ve tavizleri alamayınca savaş başlarında tarafsız kaldı. İtalyanın bu savaştaki amacı kim kendisine daha fazla toprak verirse onun yanında savaşa katılmaktı. İtalya sonunda toprak taleplerini kabul eden İngiltere, Fransa ve Rusya ile 26 Nisan 1915te bir antlaşma imzaladı ve 20 Mayıs 1915te Avusturyaya Ağustos 1915te de Almanya ve Osmanlı Devletine savaş açarak İtilaf Devletlerinin yanında savaşa katıldı.
İtalya esas itibariyle Avusturyaya karşı savaş açmakla beraber, ne 1915 yılında ve ne de bundan sonraki yıllarda başarılı bir savaş yapmış değildir. Yalnız, Avusturya ile savaşa tutuşmakla, Avusturyaya yeni bir cephe açtırmış ve dolayısıyla Avusturya''nın diğer cephelerindeki durumunu zayıflatmıştır.

4) Bulgaristan''ın Savaşa Katılması
Bulgaristanın bu savaşa katılmak istemesinin nedeni, II. Balkan Savaşında Romanyaya kaybettiği Dobruca, Yunanistana kaybettiği Kavala ve Serezi, Sırbistana kaybettiği Makedonya topraklarını geri almaktı.
Bu şartlar altında Bulgaristanın ittifak grubunda savaşa dahil olması beklenmekteydi. Ancak Bulgaristan Çanakkalenin İtilaf grubu tarafından geçilmesinden ve kendisine saldırılmasından çekinmekte idi. Çanakkale Cephesinin İtilaf grubu tarafından geçilememesi üzerine Bulgaristan, Osmanlı Devletiyle 3 Eylül 1915te imzaladığı antlaşma ile Osmanlıdan Dimetokayı aldı ve İttifak grubuna dhil oldu. Bulgaristan 6 Eylül 1915te de Almanya ve Avusturya ile antlaşma imzaladı.
Bulgaristanın savaşa dhil olup Sırbistana saldırmasıyla, İngiltere ve Fransa Sırbistan a yardım amacıyla Yunanistanın Selanik kentinden asker çıkardılarsa da Sırbistan a yardım edemediler. Bulgaristanın savaşa dahil olması Almanya - Osmanlı kara bağlantısını sağlamış oldu. Ancak savaş sonunda Bulgaristan yenilen grup içinde yer aldığından bu savaştan kayıplarla ayrılacaktır.

5) Avrupa''da Cephe Durumları
Batı Cephesi: Bu cephenin önemli iki olayı, Joffre komutasındaki İngiliz-Fransız kuvvetlerinin Mayıs 1915 de ve Eylül 1915 de Alman cephesine karşı girişmiş oldukları iki büyük taarruz hareketidir. Bu taarruzlar Müttefikler için başarısızlıkla sonuçlanmakla beraber, Müttefiklerin 250.000 ve Almanların da 140.000 kişi kaybettikleri bu taarruzların sonunda ne Müttefikler, ne de Almanlar askeri durumu kendi lehlerine çevirmeye muvaffak olabildiler.

Doğu Cephesi: Bu cephe ise Merkezi Devletler için çok daha iyi bir şekilde gelişmiştir. 1915 Nisanı ortalarında başlayan ve iki ay kadar süren ortak Alman-Avusturya taarruzu sonunda Galiçya Ruslardan tamamen temizlenmiştir. Bundan sonra Almanlar Ruslara karşı Polonya''da bir imha muharebesine girişmişler ve fakat Rus kuvvetlerini çevirip imha edememişlerdir. Bununla beraber, Temmuz ortalarında başlayan bu Alman taarruzları sonunda, Ruslar daima geri çekilerek, önce Varşova, Ağustosta Kovno ve Eylülde de Vilna Almanların eline geçti.
Deniz Savaşları: 1915 yılının en önemli deniz savaşı 1915 Ocak ayında Dogger Bank''da oldu. İngilizlerin bu muharebede hiç gemi kaybetmemelerine karşılık, Almanya''nın bir gemisi battı ve iki gemisi de ağır hasara uğradı. Dogger Bank muharebesi üzerine Almanya İngiltereyi abluka altına aldığını ilan etti. İngiltere etrafında yakalayacağı bütün gemileri batıracağını bildirdi. Almanya bu ablukayı denizaltılarla uyguluyordu. Buna karşılık İngiltere daha savaşın başından itibaren Almanyayı abluka altına almıştı. İki devlet arasındaki bu abluka savaşı Birleşik Amerika, İsveç, Norveç, Danimarka ve Hollanda gibi tarafsız devletlerin itirazı ile karşılaştı. Çünkü Alman denizaltıları, İngiltereyi aç bırakmak için İngiltereye mal götüren bütün ticaret gemilerini batırıyordu. Bu arada bazı yolcu gemileri de batırıldı ve birkaç Amerikan vatandaşı da öldü ki, bu olaylar Amerika-Alman münasebetlerine kötü bir etki yaptı. Bu noktaya, Amerika''nın savaşa katılmasında tekrar değineceğiz
 »maliyet muhasebesi ders notlari, »eğitim bilimleri ders anlatımı slayt, »10 sınıf coğrafya topografya ve kayaçlar videolu ders anlatımı, »dil ve anlatım11 sınıf ders kitabı cevapları, »11 sınıf inkılap tarihi etüt odası, »anadolunun türk yurdu olma sından etkili olan olaylar kısa bilgiler, »küçük yaşta esir edilen ve paraile satın alınan gençlerden oluşan orduya ilk türk islam dev ne ad ve, »inkılap tarihi çalış, »istanbul ilinin tarihi mekanları, »10 sınıf almanca ders notları,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Güzel! Başarılar dilerim.

Yazan: Ali GÜL | Tarih: 2015-02-20 11:24:22