Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Çalışma Soruları

dogrukaynak Ödev-Ders » KPSS » Çalışma Soruları
Hit : 1299
Tarih : 30 Kasım 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (0/1300) :
ÇALIŞMA SORULARI

BORÇ İLİŞKİSİ1. I.Sözleşme

II.Alacaklı

III.Defi

IV.Edim

Yukarıdakilerden hangi ikisi borç ilişkisinin temel unsurlarındandıra.) I – II

b.) I – III

c.) II – III

d.) II – IV

e.) III – IV2. (A) ile (B) arasında çok değerli antika bir halının alım-satım sözleşmesi yapılır. (A), sattığı malın mülkiyetini (B) ye devretmeden ikinci bir defa halıyı (C) ye satar ve teslim eder. Olguya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştıra.) (B) nin sözleşmeden doğan alacak hakkı, nispi haktır.

b.) Şayet (C), (B) yi zarara sokmak amacıyla halıyı satın almışsa, (B), (C) ye kayrşı halının iadesi veya tazminat davası açabilir.

c.) Halının mülkiyetini henüz kazanmadığı için, (B) nin, sözleşmeye aykırı davranış nedeniyle herhangi bir tazminat isteme hakkı yoktur.

d.) (A) nın, sözleşmeden doğan borcu nedeniyle, şahıs ile sorumluluğu yoktur.

e.) (A) ile (B) arasındaki işlem, borçlandırıcı hukuki işlemdir.3. Taşınmaz mala ilişkin sözleşmeden doğan kira hakkı tapu siciline şerh edilirse,aşağıda belirtilen hangi sonuç ortaya çıkara.) Bu hak ayni hak kuvvetini kazanmış olur.

b.) Bu hak bir sınırlı ayni hak olur.

c.) Bu hak kuvvetlendirilmiş şahsi hak olur.

d.) Bu hak sadece, sözleşme sırasında taşınmaz maliki olan şahsa karşı ileri sürülebilir.

e.) Kira hakkının niteliğinde hiçbir değişiklik olmaz.4. Borç ilişkilerinde ´´edim için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudura.) Edim, borç ilişkisi dışında gerçekleşir.

b.) Edimin söz konusu olması için, sözleşmenin yazılı yapılması gerekir.

c.) Edim, parasal olmalıdır.

d.) Edimin imkansız bulunmaması gerekir.

e.) Edim maddi olmalıdır.


BORÇ-ALACAK VE SORUMLULUK


5. Kumar borcu için aşağıdakilerden hangisi söylenemeza.) Eksik (tabii) borçlardandır.

b.) Bir senet ile tespit edilmişse, alacaklı dava ve icra yoluyla borcun ifasını sağlayabilir.

c.) İfa edilirse ödenen para geri istenemez.

d.) Ödenmesi için dava açıldığı takdirde, hakim davayı resen reddeder.

e.) Kumarda kaybeden tarafın ödeme vaadi ve borç senedi geçerli sayılmaz.6. Aşağıdakilerden hangisi ´´eksik borçların özelliklerinden biri değildira.) Borç vardır, sorumluluk yoktur.

b.) Borçlu tarafından borç yerine getirildiğinde ifa geçerlidir.

c.) Borçlunun, borcun ifasını reddetme hakkı vardır.

d.) Borçlu borcun ifasını redderse, alacaklı ancak dava ve icra yoluyla borcun ifasını sağlayabilir.

e.) Borcun ifası sadece borçlunun ihtiyarına bırakılmıştır.İNKAR-İTİRAZ-DEFİ


7. Davalının, borcun, takas suretiyle sona erdirildiğini ve bu nedenle alacağın kendisinden istenemeyeceğini ileri sürmesine ne denira.) İkrar

b.) İnkar

c.) İtiraz

d.) Defi

e.) İfa8. Davalının ´´hak düşümü süresinin geçtiğini ileri sürüp, alacağın kendisinden istenemeyeceğini ileri sürmesine ne denira.) İkrar

b.) İnkar

c.) İtiraz

d.) Defi

e.) Zamanaşımı9. Davalının zamanaşımı süresinin geçtiğini ileri sürüp, borcun kendisinden istenemeyeceğini ileri sürmesine ne denira.) İkrar

b.) İnkar

c.) İtiraz

d.) Defi

e.) Hak düşürücü süre
HUKUKİ İŞLEMLER


10. Aşağıdaki işlemlerden hangisi borçlandırıcı işlem sayılıra.) (A) nın manavdan 5.000.000,-TL peşin para karşılığı 2 kg elma satın alması

b.) (A) nın bir yıl önce söz verdiği bilgisayarı (B) ye teslim etmesi

c.) (A) nın (B) ye bağışladığı evini (B) adına tapuya tescil ettirmesi

d.) (A) nın, fakülteyi bitirmesi halinde (B) ye bir bilgisayar hediye etmeyi kabul ve taahhüt etmesi

e.) (A) nın (B) ye peşin parayla sattığı evini (B) adına tapuya tescil ettirmesi11. Ağır hasta olan (A), hastalığı süresince kendisine çok iyi bakan komşusu (B) ye mücevherlerini bağışlar. (A) ile (B) arasındaki hukuki işlemi doğru olarak ifade eden hangisidira.) Tek taraflı hukuki işlem olup, tek yanlı sözleşmedir.

b.) Tek taraflı hukuki işlem olup, iki yanlı sözleşmedir.

c.) Çok taraflı hukuki işlem olup, tek yanlı sözleşmedir.

d.) Çok taraflı hukuki işlem olup, iki yanlı sözleşmedir.

e.) Tek taraflı işlem olup, karşılıksız kazandırmadır.12. Bağışlama sözleşmesi yapabilmek için bağışlayanın tam ehliyetli olması gerekir. Kendisine bağış yapılan kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilira.) Mümeyyiz ve reşit olması gerekir.

b.) Mümeyyiz olması yeterlidir.

c.) Tam ehliyetli olması gerekir.

d.) Reşit olması yeterlidir.

e.) Kısıtlı olmaması gerekir.13. Yaşlı tüccar (A), noterde iki şahit huzurunda düzenlettirdiği resmi vasiyetname ile ölümünden sonra, taşınır ve taşınmaz mallarının eşit olarak kızı ve oğluna, 500 milyar lirasının da Türk Eğitim Vakfına ait olacağını belirtir. (A) nın yaptığı bu işlem doğru olarak nasıl ifade edilebilira.) Ulaşması gereken tek taraflı bir hukuki işlem olup, sağlar arası yapılan tek taraflı sözleşmedir

b.) Ulaşması gerekmeyen tek taraflı hukuki işlem olup, ölüme bağlı tek yanlı sözleşmedir.

c.) Ulaşması gereken çok taraflı hukuki işlem olup, ölüme bağlı tek yanlı sözleşmedir.

d.) Ulaşması gerekmeyen, çok taraflı ölüme bağlı bir hukuki işlemdir.

e.) Ulaşması gerekmeyen, tek taraflı ölüme bağlı bir hukuki işlemdir.14. ´´Sahipsiz bir atı yakalama örneği ile ´´bir yarış atı kiralama sözleşmesi yapma örneği, hukuki sonuç doğurmaları bakımından sırasıyla neye örnek gösterilebilira.) Hukuki işlem / hukuki olay

b.) Hukuki olay / hukuki fiil

c.) Hukuki fiil / hukuki işlem

d.) Hukuki olay / hukuki olay

e.) Hukuki işlem / hukuki fiilHUKUKİ İŞLEM EHLİYETİ


15. Temyiz kudretine sahip 15 yaşındaki bir kimsenin müzik seti almak üzere yaptığı sözleşme velisi tarafından onaylanmazsa ne olura.) Tek taraflı bağlamazlık müeyyidesine tabi olur.

b.) Hükümsüz olur.

c.) İptal edilebilir.

d.) Mahkeme onayı ile geçerli olur.

e.) İşlem, borçlandırıcı hukuki işlem niteliği kazanır.16. Mümeyyiz küçükler ve mümeyyiz kısıtlılar medeni hakları kullanma ehliyeti yönünden; hangi gruba girerlera.) Tam ehliyetli

b.) Sınırlı ehliyetli

c.) Tam ehliyetsiz

d.) Sınırlı ehliyetsiz

e.) Hiçbir gruba girmezler17. İcazet nedira.) Kanuni mümessilin, rızasını hukuki işlem ile birlikte açıklamasıdır.

b.) Kanuni mümessilin, rızasını hukuki işlem yapıldıktan sonra açıklamasıdır.

c.) Kanuni mümessilin, rızasını hukuki işlem yapılmadan önce açıklamasıdır.

d.) Kanuni mümessilin, hukuki işlemin geçersiz olduğunu açıklamasıdır.

e.) Kanuni mümessilin, hukuki işlemin iptal edilebilecek nitelikte olduğunu açıklamasıdır.İCAP – KABUL


18. I. Beyanda bulunan kimse, ciddi olmayarak ve karşı tarafın da bu beyanı ciddiye almayacağı düşüncesiyle hareket ederek, gerçek iradesine uymayan bir beyanda bulunursa, bu beyan ´latife beyanı olarak nitelendirilir.

II. Tarafların, üçüncü kişileri aldatmak amacıyla, gerçek iradelerine uymayan bir işlem yapmaları fakat, görünürdeki bu işlemin kendi aralarında geçerli olamayacağı hususunda anlaşmaları ´hile olarak nitelendirilir.

III. Sözleşmenin sadece saiklerine ilişkin hatalar da ´esaslı hata mahiyetinde olup iradenin sakatlanmasına sebebiyet verirler.

IV. Kanuni şartlara uymadığından batıl sayılan bir hukuki işlem, benzer sonuçları doğuran bir hukuki işlemin geçerlilik şartlarına sahipse ve taraflar yaptıkları işlemin batıl olduğunu bilselerdi, onun yerine diğer işlemi yapmak isteyecekleri farzedilebilirse, geçerli olan işlemin batıl hukuki işlemin yerini almasına ´hukuki işlemin tahvili denilir.

Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisi doğrudura.) I – II

b.) I – III

c.) I – IV

d.) II – III

e.) III – IV19. I. Bir sözleşmenin meydana getirilmesi için gerekli olan iki irade açıklamasından önce yapılana ´´icap denir.

II. Karşı karşıya bulunanlar arasında süresiz icap yapılır ve derhal kabul edilmezse icap bağlayıcı niteliğini kaybeder.

III. Karşı karşıya bulunanlar arasında veya telefonla yapılan icaplarda süre tayin edilmez.

IV. Kabul haberi ( icapta öngörülen) süre geçtikten sonra gönderilirse bu beyan, icaba davet niteliğinde olur.

Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisi doğrudura.) I – II

b.) I – III

c.) II – III

d.) II – IV

e.) III – IV20. Trabzonda ikamet eden (A), İstanbulda bilgisayar satış mağazası bulunan arkadaşı (B) ye bir mektup yazarak, kendisine son model bir bilgisayar göndermesini ister ve beğendiği takdirde bilgisayarı alacağını, parasını da ancak teslimden 3 ay sonra ödeyebiliceğini bildirir. (A) nın mektubu 07.04.2004 günü (B) nin işyerine ulaşır. Mektubu 08.04.2004 günü okuyan (B), aynı gün fiyatını da belirterek (A) ya bir bilgisayar gönderir. 15.04.2004 tarihinde aldığı ve fiyatıyla modelini uygun bulduğu bilgisayarı kullanmaya başlayan (A), bu hususta (B) ye herhangi bir bilgi vermez ve aradan 3 aydan daha fazla süre geçmesine rağmen parasını da ödemez. Olguya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudura.) (A) nın mektubundaki beyanı ´icaptır.

b.) (B) nin bilgisayarı göndermesi ´kabuldür.

c.) (A) nın bilgisayarı aldıktan ve kullanmaya başladıktan sonra (B) ye herhangi bir cevap vermeyerek susması, sözleşmenin meydana gelmesini sağlayan ´zımni kabuldür.

d.) Sözleşme 08.04.2004 tarihinden itibaren hüküm ifade eder.

e.) (A) ile (B) arasında bir sözleşme meydana gelmemiştir.SÖZLEŞMELERDE ŞEKİL
21. I. Gayrimenkul alım satım sözleşmesi

II. Evlat edinme sözleşmesi

III. Kefalet sözleşmesi

IV. Menkul mal bağışlama sözleşmesi

Yukarıdakilerden hangi ikisi, resmi şekle tabi sözleşmelerdendira.) I – II

b.) I – III

c.) II – III

d.) II – IV

e.) III – IV22. Aşağıdaki hukuki işlemlerden hangisi sözlü şekle tabidira.) Kefalet sözleşmesi

b.) Miras mukavelesi

c.) Evlenme akdi

d.) Gayrimenkul satımı

e.) Menkul mal bağışlama vaadi sözleşmesi23. I. Yazılı borç ikrarına dayalı muvazaalı alacağı iktisap eden üçüncü şahıs

II. Menkul bir malın emin sıfatıyla zilyedinden o mal üzerinde nispi hak elde eden üçüncü şahıs

III. Muvazaalı işleme rağmen tapuda malik olarak görünen şahıstan o taşınmazı devralan üçüncü şahıs

IV. Muvazaalı işleme rağmen tapuda malik olarak görünen şahıstan o gayrimenkul üzerinde, şahsi hak elde eden üçüncü şahıs

Yukarıda belirtilen, iyi niyet sahibi üçüncü şahıslardan hangi ikisi muvazaa iddiasına karşı korunmuştura.) I – II

b.) I – III

c.) II – III

d.) II – IV

e.) III – IV24. Kanuni şartlara uymadığından batıl sayılan bir hukuki işlem, benzer sonuçları doğuran bir hukuki işlemin geçerlilik şartlarına sahipse ve taraflar yaptıkları işlemin batıl olduğunu bilselerdi, onun yerine diğer işlemi yapmak isteyecekleri farzedilirse, geçerli olan işlemin batıl hukuki işlemin yerini almasına (--) denilir.a.) Kanuna karşı hile

b.) Nispi muvazaa

c.) Hukuki işlemin tahvili

d.) Adi muvazaa

e.) Sözleşmenin zorunlu unsurlarında hata25. Gazino sahibi (G), şarkı söyleyebileceğini zannettiği meşhur aktris (A) ile gazinosunda şarkı söyletmek üzere sözleşme yapar. Ancak (A) nın şarkı okuyamadığı sonradan anlaşılırsa, sözleşmede hangisinin varlığı iddia edilebilira.) Saik hatsı

b.) Esaslı hata

c.) Vasıtanın hatası

d.) Sözleşmenin konusunda hata

e.) Şahısta hata26. Bir sözleşmede kendi kusurlu davranışıyla hataya düştüğünü iddia eden taraf bu iddiasını (--).a.) Sadece sözleşmeyi yaptığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde ileri sürerek sözleşmeyi iptal edebilir.

b.) İleri sürüp sözleşmeyi iptal ederse, sadece menfi zararını talep edebilir.

c.) İleri sürüp sözleşmeyi iptal ederse, menfi ve müspet zararını da talep edebilir.

d.) Sözleşmenin değeri ne olursa olsun, şahitle de ispat edilebilir.

e.) İleri sürüp sözleşmeyi iptal ederse, sadece müspet zararını talep edebilir.27. Alacaklı (A), borçlu (B) den 2 milyar lira olan borcunu ödemesini veya karşılığında aynı değerdeki otomobilini kendisine satmasını, aksi takdirde icra yoluna başvurup alacağını cebri icra yoluyla tahsil edeceğini bildirir. Zor durumda olan ve borcunu nakit olarak ödeyemeyen (B) de istemediği halde otomobilini (A) ya satmaya mecbur kalır. Olguya göre, otomobilin alım-satım sözleşmesi açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştıra.) (A) nın yasal yetkisini kullanacağı tehdidi ile yaptırdığı bu sözleşmeyi (B) nin feshetmeye yetkisi yoktur.

b.) Sözleşme her iki tarafı da bağlar.

c.) Sözleşme ancak (B) nin icazetiyle her iki taraf için bağlayıcı hale gelir.

d.) Sözleşmede ikrah bulunduğu iddia edilemez.

e.) (B) nin böyle bir sözleşme yapma mecburiyeti yoktur.28. Yaptığı bir sözleşmeyi ikrah altında yaptığını iddia eden taraf bu iddiasını (--).a.) Sadece sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde ileri sürerek sözleşmeyi iptal edebilir.

b.) İleri sürüp sözleşmeyi iptal ederse, müspet zararını da talep edebilir.

c.) İleri sürmekten vazgeçer ve sözleşmeye icazet verirse, tazminat talebinden vazgeçmiş sayılır.

d.) Sözleşmenin değeri ne olursa olsun, şahitle de ispat edilebilir.

e.) Sadece yazılı belge ile ispat edebilir.29. Gabin halinde yapılan sözleşme baştan itibaren (--) olup, bozucu yenilik doğuran bir fesih beyanı ile (--) feshedilebilir.a.) Geçerli / geçmişe etkili olarak

b.) Kesin geçersiz / sözleşmeyi yapan her iki tarafça da

c.) Mutlak butlan ile sakat / zarara uğrayan tarafça

d.) Hükümsüz / geçmişe etkili olarak

e.) Geçerli / geleceğe yönelik hüküm ifade etmemek üzereTEMSİL


30. Temsil yetkisinin, verilmesine esas teşkil eden sözleşmeden ayrı ve bağımsız olmasına ne denira.) Yetkisiz temsile icazet verilmesi

b.) Temsilde yetkinin soyutluluğu

c.) Temsil yetkisi verenin tam ehliyetli olması

d.) Temsilden doğan hak ve borçların temsil edilene ait olması

e.) Yetkisiz temsil31. Vekaleti, temsilden ayıran önemli özelliklerden biri aşağıdakilerden hangisidira.) Vekilin, kendisine vekalet verildiğinden haberdar olması

b.) Vekilin, temyiz kudretine sahip bulunması

c.) Vekilin borç alıtna girmesi

d.) Vekilin temsil yetkisinin bulunması

e.) Vekalet verenin tam ehliyetli olması32. Aşağıda ifade edilenlerin hangisi ´´yetkisiz temsilde ortaya çıkmaza.) Sözleşme, icazet vermediği takdirde temsil edileni bağlamaz.

b.) Karşı tarafın, temsil edileni uygun bir süre içerisinde ´´sözleşmeye icazet verip vermeyeceğini beyana davet etme hakkı vardır.

c.) İcazet verilinceye ya da icazet verilmesi reddedilinceye kadar sözleşme askıda olup, bu süre içerisinde temsil edilen sözleşmeyle bağlıdır.

d.) Temsil edilen icazet vermeyi reddederse, iyi niyetli karşı taraf, menfi zararını yetkisiz mümessile ödettirmek hakkına sahiptir.

e.) İcazet verilinceye ya da icazet varilmesi reddedilinceye kadar sözleşme askıda olup, bu süre içerisinde karşı taraf sözleşmeyle bağlıdır.33. Yetkisiz temsilde, temsil edilen adına ve hesabına yapılmış sözleşme (--).a.) Temsil edileni bağlar.

b.) Askı süresi içinde, işlem yapılan karşı tarafı bağlayıcıdır.

c.) İcazetle geçerli hale getirilemez.

d.) Geçersiz olursa, mümessil, sadece menfi zarar ödemekle yükümlü olur.

e.) Geçersiz olursa, mümessil, herhangi bir zarar ödemekle yükümlü değildir.


HAKSIZ FİİLLER


34. Hırsız (H) nin değerli eşyalarını çaldığı (A) ya ait ev, daha sonra (A) nın tedbirsiz davranışı neticesi çıkan yangında tamamen yanarsa; (H) nin haksız fiiliyle ortaya çıkan zarar arasında aşağıdakilerden hangisi söz konusu olura.) Önüne geçilen illiyet

b.) Alternarif illiyet

c.) Birlikte illiyet

d.) Ortak illiyet

e.) Tam teselsül35. I. Objektif iyiniyetin gerektirdiği bir ihbarı yerine getirmeme.

II. Temyiz kudretinin geçici olarak kaybedilmesi halinde zarar verme

III. Hayati önem taşıyan bir edimle ilgili sözleşmeyi yapmaktan, haklı bir neden olmadan kaçınma

IV. Konusu veya amacı ahlaka aykırı olan bir sözleşme yapma

Yukarıda ifade edilenlerden hangi ikisi ´´ahlaka aykırı bir fiil ile zarar verme olarak nitelendirilebilira.) I – II

b.) I – III

c.) II – IV

d.) III – IV

e.) II – III36. Bir kimsenin kendi hakkını korumak için kuvvet kullanabilmesinin şartlarından birisi; ´´hakkı korumak için resmi makamın zamanında müdahalesinin mümkün olmamasıdır. Bir diğeri hangisidira.) Korunmaması halinde hakkın, sonradan ileri sürülmesinin imkansızlaşacak olması

b.) Savunan şahsın malına veya şahsına bir saldırının söz konusu olması

c.) Zarar veya tehlikeden korunmak için üçüncü şahsın malına tecavüzün kaçınılmaz olması

d.) Hakkın tapu siciline şerh edilmiş olması

e.) Üçüncü bir şahsın malına veya şahsına bir saldırının söz konusu olması37. Kanun koyucunun BK. 41/2 maddesiyle getirdiği hükmün sonuçlarından biri; ´´borçluyu, sözleşmeye aykırı harekete kışkırtma, yalnızca alacaklıyı zarara sokmak kastıyla yapılırsa, bunu yapan kişinin zarardan sorumlu tutulabilmesidir. Diğeri hangisidira.) Temyiz kudretinden yoksun kişilerin haksız fiillerinden sorumlu tutulamayacağı

b.) Borçlunun, sözleşmeye aykırı davranamayacağı

c.) Sözleşmeye aykırı davranan borçlunun zararı tazminle yükümlü olduğu

d.) Kusursuz sorumluluk ilkesi

e.) Nispi hakların kuvvetlendirilmesi38. Haksız fiil sorumluluğu ile, sözleşmeden doğan sorumluluk arasındaki belirgin farklardan biri hangisidira.) Haksız fiil sorumluluğunda zararı tazmin söz konusudur. Diğerinde zararın tazmini talep edilemez.

b.) Haksız fiil sorumluluğunda sorumluluk, kusura dayandırılmaktadır. Sözleşmeden doğan sorumlulukta kusursuz sorumluluk hali mevcuttur.

c.) Doğan zararın tazmini, haksız fiil sorumluluğunda ´nakden tazmin, sözleşmeden doğan sorumlulukta ´aynen tazmin şeklindedir.

d.) Doğan zararın tazmini, haksız fiil sorumluluğunda ´aynen tazmin, sözleşmeden doğan sorumlulukta ´nakden tazmin şeklindedir.

e.) Haksız fiil sorumluluğunun kaynağı kanun, diğerinin kaynağı, taraflar arasında önceden var olan borç ilişkisidir.39. Bir dergide şeref ve haysiyetini küçültücü yazı ve resimleri yayınlanan kimse bundan doğan mecburiyetinin giderilmesi için aşağıdaki davalardan hangisini açabilira.) Manevi tazminat davası

b.) Tespit davası

c.) Men davası

d.) Önleme davası

e.) Maddi tazminat davası40. Manevi tazminat davasında hakim, bu tazminatın şeklini tayin ederken hangisine karar veremeza.) Belli bir paranın ödenmesine

b.) Belli bir paranın ödenmesi yanında, bu mahkumiyet kararının belli gazetelerde yayınlanmasına

c.) Sadece tecavüzün kınanması ile bu husustaki kararın belli gazetelerde yayınlanmasına

d.) Hapis cezasıyla mahkumiyete

e.) Hiçbirine

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME


41. (A), (B) ye bilgisayarını bağışlamış ve teslim etmiştir. (A), daha sonra bağışlamadan dönerse, (B) nin sebepsiz zenginleşmesinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olura.) Hataen ödeme

b.) Hukuki sebebin geçerli olmaması

c.) Hukuki sebebin gerçekleşmemiş olması

d.) Hukuki sebebin ortadan kalkması

e.) Borç olmayan şeyin ödenmesi42. (A) borcun sebebini göstermeden (B) ye 500 milyon liralık borç senedi vererek borç vaadinde bulunur. Senetten doğan alacağın (B) için sebepsiz zenginleşme meydana getirdiğini daha sonra öğrenen (A), zamanaşımı süresi dolduğundan (B) aleyhine sebepsiz zenginleşme davası açıp, senedin iadesini talep edemez. Buna karşılık (B), senetten doğan alacağı için (A) alyhine süresi içinde alacak davası açar. Olguya göre doğru ifade hangisidira.) (A) nın zamanaşımı defini ileri sürme hakkı vardır.

b.) (A), dava açmak için zamanaşımı süresini geçirdiğinden, borcu ifa ile yükümlüdür.

c.) (A), sebepsiz zenginleşmeden doğan defi hakkını kullanıp, borcu yerine getirmeyi reddedebilir.

d.) Borcun sebebi gösterilmediğinden böyle bir borç vaadi geçersizdir.

e.) Sebepsiz zenginleşmeden dolayı açılacak dava, hakkın doğduğu tarihten başlayarak bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.43. Aralarındaki hizmet sözleşmesinin devam edeceği kanısıyla (A), işçisi (B) nin sonraki aylara ait ücretlerini ödemiş fakat, hizmet sözleşmesi kararlaştırılan tarihten önce sona erdirilmişse, (B) nin sebepsiz zenginleşmesinde aşağıdakilerden hangisi vardıra.) Hataen ödeme

b.) Borç olmayan şeyin ödenmesi

c.) Hukuki sebebin ortadan kalkması

d.) Hukuki sebebin gerçekleşmemiş olması

e.) Hukuki sebebin geçerli olmaması44. (A) dan 2 milyar lira değerindeki bir otomobili haksız şekilde iktisap eden (B), bunu 3 milyar lira karşılığında (C) ye satarak devrederse, (A) nın açacağı sebepsiz zenginleşme davası için aşağıdakilerden hangisi söylenebilira.) Dava, (B) aleyhine açılarak, en fazla 2 milyar lira talep edilebilir.

b.) Dava, (B) aleyhine açılarak, 3 milyar lira talep edilebilir.

c.) Dava, (B) ye karşı açılarak otomobilin geri verilmesi talep edilebilir.

d.) Dava, (C) ye karşı açılarak otomobilin geri verilmesi talep edilebilir.

e.) Dava, (C) aleyhine açılarak, 3 milyar lira talep edilebilir.45. Açtığı bir dava için avukat tutmak isteyen (A), aslında kendisine tavsiye edilen Av. Ahmet Cemal Öztürkü avukat tutmak isterken, isim benzerliği nedeniyle Av. Ahmet Cemil Öztürk ile sözleşme yapar. Avukatlık ücretinin yarısını peşin veren (A), daha sonra hatasını fark ederek avukat ile olan sözleşmesini fesheder. (A) nın ödediğini geri alabilmesi BK.ya göre, hangi hukuki sebebe dayandırılabilira.) Haksız fiil

b.) Haksız iktisap

c.) Esaslı hata

d.) Sözleşmeye aykırılık

e.) Şahısta hata46. Uluslararası ticaret ve nakliyat işiyle uğraşan (U), sahibi bulunduğu TIRlardan birinde çalıştırmak üzere işe aldığı (M) yi, yurt dışına göndereceği uyuşturucu mal sevkiyatında görevlendirir ve sadece bu iş için ona 2 milyar lira para verir. Başlangıçta haberdar olmadığı bu gizli ve kanuna aykırı amacı, yolculuğa çıkmadan önce fark eden (B), derhal görevi bırakır ve aldığı parayı iade etmeden işyerinden ayrılır. Olguya göre (A) nın, ödediği para nedeniyle ortaya çıkan zararı için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilira.) (B), sözleşmeye aykırı davranış gereğince, aldığı parayı geri vermekle yükümlüdür.

b.) ´Hukuki sebebin ortadan kalkmış olması nedeniyle, (B) açısından sebepsiz zenginleşme teşkil eder.

c.) (A), (B) aleyhine ödediği parayı geri almak için, sebepsiz zenginleşme davası açamaz.

d.) (B), verilen görevi ifa etmediği için, haksız fiil hükümleri uyarınca, aldığını geri vermekle yükümlüdür.

e.) ´Hukuki sebebin gerçekleşmemiş olması nedeniyle, (B) açısından sebepsiz zenginleşme teşkil eder.BORÇLARIN İFASI


47. İfanın talep edilebilmesinin anlamı nedira.) Borç muaccel olmuştur

b.) Süre geçmiştir

c.) Borçlu temerrüde düşmüştür

d.) Borç müeccel olmuştur

e.) Borçlunun temerrüdü sona ermiştir48. Tatilde olan komşusu (A) nın elektrik ve su faturalarını (A) nın haberi olmadan ödeyen (B) nin bu işlemine BK. nun hangi hükümleri uygulanır

a.) Alacağın üçüncü kişi tarafından devralınması

b.) Vekaletsiz iş görme

c.) Hataen ödeme

d.) Temsil

e.) Yetkisiz temsil49. Alacaklı ve borçlu arasında hukuki ilişki devam ederken, alacaklı taraf değişir ve borçlunun bundan haberi olmazsa; borçlunun önceki alacaklıya yaptığı ifa (--) ve borcu (--).a.) Askıda geçersizdir / sona erdirmez

b.) Hükümsüzdür / sona erdirmez

c.) İcazete tabidir / icazet verilirse sona erdirir

d.) Tek taraflı bağlamazlık içerir / icazet verilirse sona erdirir

e.) Geçerlidir / sona erdirir50. Karşılıklı boçları içeren ve 3 Mayıs 1999 Pazartesi günü yapılan bir sözleşmede, borçlardan birinin 4 gün sonra, diğerinin 10 gün sonra muaccel olacağı kararlaştırılmışsa, borçların ifasının istenebileceği tarihler hangi seçenekte doğru ifade edilmiştira.) 6 Mayıs / 12 Mayıs

b.) 7 Mayıs / 13 Mayıs

c.) 8 Mayıs / 14 Mayıs

d.) 10 Mayıs / 17 Mayıs

e.) 14 Mayıs / 8 Mayıs51. Tablo koleksiyocusu (K), Ankarada ikamet eden (A) nın İstanbulda açtığı sergide gördüğü çok değerli bir tabloyu beğenerek 5 milyar liraya satın alır ve ikamet ettiği Antalyaya döner. Anlaşmaya göre, tablo sergi sonunda teslim edilecek ve parası da teslimden itibaren 3 ay içinde ödenecektir. Olguya göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştıra.) Tablonun, üzerinde satış fiyatı da belirtilerek sergilenmesi ´umuma yapılmış icaptır.

b.) Satın alınmış olmasına rağmen henüz teslim edilmediği için tablonun mülkiyeti (K) ya geçmemiştir.

c.) Taraflar ifa yerinde anlaşmamışlarsa (A) nın borcunun ifa yeri Ankaradır.

d.) (K) nın borcundan dolayı, sınırsız malvarlığı sorumluluğu vardır.

e.) taraflar ifa yerinde anlaşmamşılarsa (K) nın borcunun ifa yeri Ankaradır.52. (A) nın (B) den toptan ve fazla miktarda satın aldığı malların teslimi için, yaptıkları sözleşmede tarih belirlenmiştir. Olguya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştıra.) (B) borcunu vadeden önce ifa edebilir.

b.) Erken ifayı reddeden alacaklı temerrüde düşmüş sayılır.

c.) (B), edimin miktarı bir defada ifaya imkan vermediği için ´kısmi ifa da bulunmak isterse, (A) kısmi ifayı kabul etmek zorundadır.

d.) (A), mallara olan acil ihtiyacını öne sürüp, (B) yi vadeden önce ifaya zorlayabilir.

e.) (A) nın malları depolamada imkansızlığı varsa, vadeden önce ifaya karşı çıkabilir.53. Üç arkadaş olan (A), (B), (C) müştereken, (D) den (sözleşme tarihinden 10 gün sonra teslim şartıyla) bir sürat teknesi satın alırlar. Teslim tarihinde borcunu ifa etmek isteyen satıcı (D) nin hangi davranışı kanuna uygun olura.) İfa, alacaklılardan herhangi birine yapılabilir.

b.) İfa, alacaklılardan hangisi talepte bulunuyorsa ona yapılmadır.

c.) Tüm alacaklılar birlikle, ifayı talep etmezlerse, borçlu ifayı reddedebilir.

d.) Alacaklılardan biri, edimin ifası için işbirliğinden kaçınırsa borçlu, ifayı diğer alacaklılara yapmalıdır.

e.) Alacaklılardan biri, edimin ifası için işbirliğinden kaçınırsa, tüm alacaklılar temerrüde düşmüş sayılır.54. Muaccel ve müeccel borçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudura.) Muaccel borç istenebilir hale gelmiş borç, müeccel borç ödeme zamanı geçmiş olan borçtur.

b.) Muaccel borç miktarı az olan borç, müeccel miktarı çok olan borçtur.

c.) Muaccel borç dava konusu olan borç, müeccel borç ödeme zamanı geçmiş olan borçtur.

d.) Muaccel borç süreye bağlı borç, müccel borç üstenebilir hale gelmiş borçtur.

e.) Muaccel borç istenebilir hale gelmiş borç, müeccel borç süreye bağlı borçtur.55. Borçludan aldığı senedi kaybettiği için iade edemeyeceğini ileri süren alacaklı, senedin iptal edildiğini ve senede bağlı borcun sona erdiğini belgeleyen (--) borçluya vermek zorundadır.a.) İmzalı bir makbuzu

b.) Alındı belgesini

c.) Mahkeme kararını

d.) Gazete ilanını

e.) Noter onaylı belgeyi56. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudura.) Faiz alacağı asıl alacağa bağlı ek bir haktır, fakat asıl alacaktan ayrı bir alacaktır.

b.) Faiz alacağı devredilemez.

c.) Bir para borcunun varlığı zorunlu olarak borçlunun faiz ödemesini gerektirir.

d.) Asıl alacak için açılan dava, faize ilişkin zamanaşımını keser.

e.) Faiz alacağı bağımsız olarak dava edilemez.ALACAKLININ TEMERRÜDÜ


57. Alacaklının temerrüdü halinde, malı satarak ´bedelini tevdi hakkını kullanan borçlunun, hangi davranışı BK. Hükümlerine uygun değildira.) İfayı kabul etmesi için alacaklıya ihtarda bulunması

b.) Malın satılması için hakimin iznine başvurması

c.) Malın satışını, hakimin iznine bağlı olarak, açık arttırma ile yaptırması

d.) Malın satışını, hakimin iznine bağlı olarak, pazarlıkla yaptırması

e.) borcundan kurtulmak için, satılan malın satış bedelini alacaklıya vermesi58. Alacaklının temerrüdü halinde borçlu, (--) ya da (--) hakkına sahiptir.a.) Borcunu ifadan kaçınma / tazminat isteme

b.) Malı tevdi / tazminat isteme

c.) Malı tevdi / sözleşmeyi feshetme

d.) Tazminat isteme / sözleşmeyi feshetme

e.) İfa yerine edim / ifa amacıyla edimde bulunma59. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmede taraflardan biri ´´borcunu ödemede güçsüz duruma düşerse, alacak hakkı tehlikeye giren tarafın hangi davranışı BK.ya uygun olmaza.) Kendi borcunu ifadan kaçınması

b.) Ödemezlik definde bulunması

c.) Uygun bir süre içinde teminat verilmesini istemesi

d.) Derhal sözleşmeyi feshetmesi

e.) Teminat verilmediği takdirde sözleşmeyi (geriye etkili olarak) feshedip sözleşmeden dönmesiBORCUN İFA EDİLMEMESİ


60. Borcun ifa edilmemesi halinde sadece tazminat istenebileceği sözleşmede kararlaştırılmış ise, (--).a.) Sözleşmede kısmi butlan vardır.

b.) Alacaklı borçluya karşı ifa (eda) davası açabilir.

c.) Bu duruma ´´sözleşme öncesi kusurlu davranış denir.

d.) Sözleşme geçersiz kabul edilir.

e.) Borca aykırı davranan borçlu, borcunu aynen ifaya zorlanamaz.61. Bir fabrikada ´´yangın çıkması nedeniyle sözleşmeden doğan bir borcun ifa edilememiş olması (--); ´´deprem yüzünden borcun ifa edilememesi de (--) a/e örnek gösterilebilir.a.) Mücbir sebep / olağanüstü hal

b.) İhmal nedeniyle kusurlu davranış / olağanüstü hal

c.) Olağanüstü hal / sözleşme sonrası kusurlu davranış

d.) Mücbir sebep / ihmal nedeniyle kusurlu davranış

e.) Olağanüstü hal / mücbir sebep62. (A), (B) den 600 milyon liraya bir bilgisayar satın almak üzere 1 ocak 2002 tarihinde sözleşme yapar. Sözleşmeye göre, bilgisayar 3 ay sonra teslim edilecek, semen (satış bedeli) ise teslimden 10 gün sonra ödenecektir. Bu arada aynı özelliklere sahip bir bilgisayar 1 şubat 2002 günü (C) tarafından 700 milyon liraya (A) ya teklif edilir, fakat (A), (B) ile olan sözleşme bağını düşünerek bu teklifi kabul etmez. (B), vade tarihi gelmiş ve hatta geçmiş olmasına rağmen borcunu ifa edip bilgisayarı (A) ya teslim etmediğinden (A), aynı nitelikteki bir bilgisayarı 900 milyon liraya (U) dan satın almak zorunda kalır. Olguya göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştıra.) (B) nin borcunu ifa tarihi 1 Nisan 2002 dir.

b.) (A) nın müspet zararı 300 milyon liradır.

c.) (A) nın menfi zararı 100 milyon liradır

d.) (A) ifadan vazgeçerek (B) ile olan sözleşmesini feshedebilir ve menfi zararını isteyebilir.

e.) (U), (A) nın uğradığı zararlardan sorumlu değildir.63. Kastı ve ağır kusuru sonucu meydana gelen kusurlu ifa imkansızlığı hallerinde borçlunun tazminat ödeme sorumluluğu, (--) yapılacak ´´sorumsuzluk anlaşması ile ortadan (--).a.) Önceden / kaldırılabilir

b.) Önceden / kaldırılamaz

c.) Her zaman / kaldırılabilir

d.) Sonradan / kaldırılamaz

e.) Alacaklının rızası alınmak suretiyle her zaman / kaldırılabilir64. Hafif kusurdan doğacak sorumluluktan borçluyu kurtaran ´´sorumsuzluk anlaşmaları nın, hakim tarafından geçersiz sayılabileceği hallerden birisi; ´borçlunun sorumluluğunun hükümet tarafından imtiyaz suretiyle verilen (elektrik, su, havagazı, telefon gibi) bir işletmeden doğmasıdır. Diğeri hangisidira.) Alacaklının birlikte (müterafık) kusurunun bulunması

b.) Alacaklının varlıksız bir kişi olması

c.) Sorumsuzluk anlaşması yapıldığı sırada alacaklının, borçlunun hizmetinde çalışıyor olması

d.) İfa imkansızlığının, ´mücbir sebep veya ´olağanüstü hal nedeniyle meydana gelmiş olması

e.) Borçlunun temyiz kudretine sahip bulunmamasıBORÇLUNUN TEMERRÜDÜ


65. Aşağıda belirtilenlerden hangisi borçlunun temerrüdünde aranan şartlardan biri değildira.) Borcun muaccel olması

b.) Borcun gecikerek ifasında borçlunun kusurlu olması

c.) Borcun ifasının mümkün olmaması

d.) İstisna haller dışında, alacaklının ihtarı

e.) Borcun ifa zamanının gelmiş olması66. Temerrüde düşmede hiçbir kusuru söz konusu olmayan mütemerrid borçlu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilira.) Borcun konusu para ise, borçlu temerrüd faizi ödemez

b.) Borçlu gecikme tazminatı ödemez

c.) Borçlu borcu ifa ile yükümlü değildir

d.) Borçlu sadece kazadan doğan zarardan sorumlu tutulur

e.) Alacaklı sözleşmeyi feshetme hakkına sahip değildir

67. Borçlunun temerrüdünün genel sonuçlarından olan ´´kazadan dolayı sorumluluk kime aittira.) Alacaklı ve borçluya

b.) Kazayı yapana

c.) Borçluya

d.) Alacaklıya

e.) Hiç kimseye68. (A), sözleşme gereği (B) ye teslim edeceği çok değerli bir tabloyu, ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle kararlaştırılan tarihte teslim edemediği için temerrüde düşer. (A) nın temerrüdü devam ederken bu kez şiddetli bir deprem sonucu tablo yok olur. Olguya göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudura.) (A), (B) nin zararını tazmin etmekle yükümlüdür.

b.) (B), borcun aynene ifasını ve ifada gecikmeden doğan zararının ödenmesini talep edebilir.

c.) (A) nın borcu sona erer ve sorumluluktan kurtulur.

d.) Seçilmiş ve sözleşme gereği teslim edilecek olan tablo cins borcuna konu teşkil eder.

e.) Seçilmiş ve sözleşme gereği teslim edilecek olan tablo nevi borcuna konu teşkil eder.69. Borç ifa edilmiş olsaydı, alacaklının elde etmiş olacağı maddi kazancın sağlanamamış olmasından doğan zarar, hangi zarardıra.) Nispi zarar

b.) Mutlak zarar

c.) Menfi zarar

d.) Müspet zarar

e.) Munzam zarar70. ´´Munzam zarar neye denira.) Bir para borcunun ödenmesinde temerrüde düşen borçlunun, temerrüd faiziyle karşılayamadığı ek zarara denir.

b.) Alacaklının, müspet ve menfi zararlar dışında uğramış olduğu zarara denir.

c.) Asıl alacak zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman ayrı bir dava ile talep edilebilecek zararlara denir.

d.) Borçlunun, temerrüde düşmede kusurlu olmadığını ispat etse bile, ödemekten kurtulamayacağı zararlara denir.

e.) Borç ifa edilmiş olsaydı, alacaklının elde etmiş olacağı maddi kazancın sağlanamamış olmasından doğan zarara denir.71. Munzam zarar, ifanın konusu (--) olan bir alacak-borç ilişkisinde temerrüde düşen borçlunun (--) ödemesine rağmen alacaklının zararını karşılayamaması halinde ortaya çıkan ek zarara denir.a.) Para borcu / borcun aynen

b.) Parça borcu / borcunu tam ifa ile

c.) Cins borcu / temerrüt faizi

d.) Döviz borcu / gecikme tazminatı

e.) Para borcu / temerrüd faizi72. Bir alacak miktarından belli olgular dolayısıyla indirim yapılmasına ne denira.) Mahsup

b.) Takas

c.) Trampa

d.) İbra

e.) İfa73. Bir para borcunun ödenmesinde temerrüde düşen borçlunun, temerrüt faiziyle karşılayamadığı ek zarara ne denira.) Müspet zarar

b.) Menfi zarar

c.) Mutlak zarar

d.) Munzam zarar

e.) Nispi zararBORCUN SONA ERMESİ


74. Aşağıdakilerden hangisi borcu sona erdiren nedenlerden biri değildira.) Kusursuz imkansızlık

b.) İbra

c.) İkrah

d.) Yenileme

e.) Takas75. Bir kimsenin kendi kitabını arkadaşının kitabıyla değiştirmek hususunda onunla anlaşma yapması, aşağıdaki sözleşmelerden hangisine bir örnektira.) İfa yerine edim

b.) İfa amacıyla edim

c.) Takas

d.) Trampa

e.) İfa76. Bir kimsenin otomobilini arkadaşının apartman katıyla değiştirmek hususunda onunla anlaşma yapması, aşağıdaki sözleşmelerden hangisine bir örnektira.) İfa yerine edim

b.) İfa amacıyla edim

c.) Takas

d.) Trampa

e.) İfa

77. Takas ne anlama gelira.) İndirim

b.) Tenzilat

c.) Bir kimsenin kendine ait olan malı, başkasının malı ile değiştirmesi

d.) Borcun alacağa karşılık sona erdirilmesi

e.) İskonto78. Takasın taraflar için yararı nedira.) Taraflar arasında uzlaşma sağlar

b.) İşlerde kolaylık ve basitlik sağlar

c.) Borçta indirim sağlar

d.) Hiçbir yararı yoktur

e.) Borçta iskonto sağlar79. Aşağıdakilerden hangisi ´´takas ın şartlarından biri değildira.) Takas beyanında bulunulmuş olması

b.) Borçların karşılıklı olması

c.) Borçların eşit olması

d.) Borçların muaccel olması

e.) Borç konularının özdeş olması80. Karşılıklı borçların her ikisi de muaccel ise, takas mümkündür. Genel kural bu olmakla birlikte, BK. da muaccellik şartına getirilen bir istisnaya göre, borçlunun iflası halinde (--), henüz muaccel olmayan alacağını (--) kendisinden olan alacağı ile takas edebilir.a.) Alacaklı / iflas eden borçlunun

b.) İflas eden borçlu / alacaklının

c.) Alacaklı / muaccel olduktan sonra

d.) İflas eden borçlu / muaccel olduktan sonra

e.) Alacaklı / bütün borçluların81. Borçlunun, borç ilişkisi gereğince yüklendiği ´edimi yerine getirmesine (--); alacaklının, ´edimi elde etmeksizin alacağından vazgeçmesi ve borçlusunu borçtan kurtarmasına (--) denir.a.) İfa yerine edim / bağışlama

b.) İfa / ibra

c.) İbra / ifa yerine edim

d.) İfa / ifa amacıyla edim

e.) İbra / bağışlama82. (A) ile (B) arasındaki bir televizyon alım-satım sözleşmesi gereğince (B), satın aldığı televizyonun bedeli olarak (A) ya 100 milyon lira ödeyecektir. Fakat daha sonra taraflar yaptıkları anlaşmada (B) nin 100 milyon liralık borcunun sona ermesini, onun yerine (B) nin (A) ya ait işyerinde iki ay (ücretsiz) çalışmasını kararlaştırırlar. Olguya göre, (B) nin borcunun sona ermesinde hangi hukuki sebep vardıra.) İbra

b.) İfa yerine edim

c.) İfa amacıyla edim

d.) Tecdit

e.) BağışlamaZAMANAŞIMI


83. Zamanaşımının şartlarından biri; ´´borcun muaccel olması dır. Diğeri hangisidira.) Borcun ifasının istenebilir olması

b.) Kanunda öngörülen sürenin dolması

c.) Karşılıklı borçların bulunması

d.) Hak düşürücü sürenin geçmiş olması

e.) Alacağın istenebilir olması84. Zamanaşımına uğramış borç nasıl bir borçtura.) Eksik borç

b.) Nispi borç

c.) Muaccel borç

d.) Müeccel borç

e.) Menfi borç85. Kanunda gösterilmiş nedenlerden birinin gerçekleşmesiyle, zamanaşımı süresinin işlemiş bölümünün yanması ve kural olarak eskisi kadar, yeni bir sürenin işlemeye başlamasına (--) denir.a.) zamanaşımının tatili

b.) zamanaşımının devretmesi

c.) zamanaşımı süresinin dolması

d.) zamanaşımının durması

e.) zamanaşımının kesilmesi86. Alacaklıyı, hakkını ileri sürmekten alıkoyan fiili veya manevi bir takım engeller ortaya çıkarsa zamanaşımının (--) söz konusu olur.a.) Devretmesi

b.) Bitmesi

c.) Tatili

d.) Kesilmesi

e.) Durması87. Borçlar Kanunumuzda söz konusu olan zamanaşımı hangisidira.) Kazandırıcı zamanaşımı

b.) Düşürücü zamanaşımı

c.) Alacak hakkını düşürücü zamanaşımı

d.) İktisadi zamanaşımı

e.) İktisabi zamanaşımı »2008 kpss soRULARI, »KPSS SORULARI 2008, »lise sonrası kpss 2009 soruları, »2008 kpss sınav soruları ve cevapları, »11 sınıf edebiyat yazılı soruları, »2010-2011 meslekleri tanıma kulübü yıllık çalışma planı, »8 sınıf fen ve teknoloji 1 ünite ile ilgili değerlendirme soruları, »geçmiş kpss lise soruları 2009, »dil anlatım yazılı soruları 11 sınıf, »ingilizce çalışma kitabın 7 sınıf cevapları,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.