Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

kırpıcı devrelerin sağlaması gereken şartlar

dogrukaynak Genel Konular » Genel(Hepsi) » kırpıcı devrelerin sağlaması gereken şartlar
Hit : 2308
Tarih : 19 Ocak 2011 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/2401) :
KIRPICI DEVRELER
tr
KIRPICILAR
De§iŸken dalga Ÿekillerinin istenmeyen ksmlarnn atlmas olayna krpma denir Bu iŸi yapan devrelere krpc devre denir Krpc devrelerde genelde krpma eleman olarak diyot kullanlr ve bu diyotun ba§lant Ÿekillerine g”re seri ve paralel olarak isimlendirilir Bu devreler size aŸa§da anlatlacaktr
SERI KIRPICILAR
Bu devreler diyotun giriŸ sinyaline seri ba§lanmas ile oluŸturulur Diyot devreye ba§lanma y”nne g”re giriŸ sinyalinin pozitif veya negatif ksmn krpma iŸlemi yapar Yani diyot do§rutrlarmada ‡kŸa sinyal verir, ters polarmada ise sinyali krpar Dolays ile seri krpclar pozitif ve negatif olarak ikiye ayrlr
POZITIF SERI KIRPICI
Diyotun anot ucundan ‡kŸ alnarak yaplan krpc devrelerdir Bu devrelerde sinyal diyotun katot ucuna verilir ve bu durumda diyot zerinden negatif sinyaller ge‡er, pozitifler ise ge‡mez Dolays ile pozitif krplma iŸlemi yaplmŸ olur Bu devreler de ”ngerilimli ve ”ngerilimsiz olarak ikiye ayrlr Daha ”nce anlatt§mz krpclar ”ngerilimsizdirler AŸa§da ”ngerilimliler incelenecektir
ONGERILIMLI POZITIF SERI KIRPICI:
Ongerilimli krpclar ise diyotun ”nne bir gerilim kayna§ ba§lanmas ile oluŸturulur Bu kayna§n de§erine g”re giriŸ sinyalinde bir kaydrma yapar ve bu kaydrma sonucu krplma iŸlemi ger‡ekleŸtirilir Bunlarda istenilen sinyali destekleyen veya engelleyen tipte olacak Ÿekilde dz ve ters ”ngerilimli olarak ikiye ayrlr
DUZ ONGERILIMLI POZITIF SERI KIRPICI-
Bu krpclarda diyotun ”nne ba§lanan gerilim kayna§nn y”n ”nemlidir Krpc pozitif alternans krpt§ndan ve ‡kŸ sinyalinde desteklenme istendi§inden gerilim kayna§nn negatif ucu diyota bakar Dolaysyla giriŸ sinyali yokken bile ‡kŸta negatif bir sinyal alnr Daha sonra devreye giriŸ sinyali uyguland§nda bu sabit ‡kŸ zerinle edilerek daha byk genlikli negatif alternanslar elde edilir
TERS ONGERILIMLI POZITIF SERI KIRPICI-
Bu devrelerde diyotun ”nne ba§lanan gerilim kayna§nn y”nnn giriŸ sinyalini engelleyici y”nde olmas durumunda elde edilir Yani gerilim kayna§nn pozitif ucu diyota bakar Dolaysyla giriŸ sinyalindeki gerilim de§eri gerilim kayna§nn gerilim de§erine ulaŸncaya kadar ‡kŸtan sinyal alnmaz Sonu‡ olarak bu devrenin ‡kŸnda giriŸ sinyalinin gerilim kayna§ kadar k‡ltlmŸ hali g”rlr
NEGATIF SERI KIRPICI-
Diyotun katot ucundan ‡kŸ alnarak yaplan krpc devrelerdir Bu devrelerde sinyal diyotun anot ucuna verilir ve bu durumda diyot zerinden pozitiftif sinyaller ge‡er, negatifler ise ge‡mez Dolays ile negatif krplma iŸlemi yaplmŸ olur Bu devreler de ”ngerilimli ve ”ngerilimsiz olarak ikiye ayrlr Daha ”nce anlatt§mz krpclar ”ngerilimsizdirler AŸa§da ”ngerilimliler incelenecektir
ONGERILIMLI NEGATIF SERI KIRPICI:
Bu devreler diyotun ”nne bir gerilim kayna§ ba§lanmasyla oluŸturulur Bu kayna§n de§erine g”re giriŸ sinyalinde bir kaydrma yapar ve bu kaydrma sonucu krplma iŸlemi ger‡ekleŸtirilir Bunlarda istenilen sinyali destekleyen veya engelleyen tipte olacak Ÿekilde dz ve ters ”ngerilimli olarak ikiye ayrlr
DUZ ONGERILIMLI NEGATIF SERI KIRPICI
Bu krpclarda diyotun ”nne ba§lanan gerilim kayna§nn y”n ”nemlidir Krpc negatif alternans krpt§ndan ve ‡kŸ sinyalinde desteklenme istendi§inden gerilim kayna§nn pozitif ucu diyota bakar Dolaysyla giriŸ sinyali yokken bile ‡kŸta pozitif bir sinyal alnr Daha sonra devreye giriŸ sinyali uyguland§nda bu sabit ‡kŸ zerine modle edilerek daha byk genlikli pozitif alternanslar elde elde edilir
TERS ONGERILIMLI NEGATIF SERI KIRPICI
Bu devrelerde diyotun ”nne ba§lanan gerilim kayna§nn y”nnn giriŸ sinyalini engelleyici y”nde olmas durumunda elde edilir Yani gerilim kayna§nn nagatif ucu diyota bakar Dolaysyla giriŸ sinyalindeki gerilim de§eri gerilim kayna§nn gerilim de§erine ulaŸncaya kadar ‡kŸtan sinyal alnmaz Sonu‡ olarak bu devrenin ‡kŸnda giriŸ sinyalinin gerilim kayna§ kadar k‡ltlmŸ hali g”rlr
PARALEL KIRPICI
Bu devreler diyotun ‡kŸa paralel ba§lanmasyla oluŸturulur Diyot devreye ba§lanma y”nne g”re pozitif veya negatif krpc olarak adlandrlr Diyot do§ru polarmada iken zerinden akm ge‡er ve ‡kŸ ksa devre ederek sinyal ‡kŸn engeller Dolaysyla krpma iŸlemi ger‡ekleŸtirilir Ters polarmada ise diyot a‡k devre ”zelli§i g”stererek ‡kŸa giriŸ sinyalini aynen iletir
POZITIF PARALEL KIRPICI
€kŸ diyot zerinden alnr fakat diyotun y”n sinyal pozitif alternansta iken do§ru solarmada olacak Ÿekilde devreye ba§lanr Dolaysyla pozitif sinyalde diyot ksa devre olur ve ‡kŸ sinyal vermez B”ylece pozitif alternans krplr
ONGERILIMLI POZITIF PARALEL KIRPCI
Seri krpclarda oldu§u gibi diyotun ”nnebir gerilim kayna§ ba§lanmasyla oluŸturulur Bu kaynak ayn Ÿekilde ‡kŸta sabit bir gerilim oluŸturur ve giriŸ sinyali bu sabit ‡kŸ zerine modle edilerek krpma iŸlemi yaptrlr Bu devrelerde ters ve dz ”ngerilimli olarak ikiye ayrlr
DUZ ONGERILIMLI POZITIF PARALEL KIRPICI
Krpc devre pozitif alternans krpt§ i‡in bu devre negatif y”nde destekleme yapmas yani giriŸte sinyal yokken bile ‡kŸta negatif bir sinyal olacak Ÿekilde gerilim kayna§ ba§lanmas gerekir Buda gerilim kayna§nn pozitif ucu diyota bakacak Ÿekilde ba§lanmas ile oluŸturulur Dolays ile ‡kŸtan daha byk genlikli negatif alternans elde edilir
TERS ONGERILIMLI POZITIF PARALEL KIRPICI
Devre pozitif alternans krpt§ i‡in ve devre ters ”ngerilimli oldu§u i‡in pozitif y”nde destekleme yapmas yani giriŸte sinyal yokken bile ‡kŸta pozitif bir sinyal olacak Ÿekilde gerilim kayna§ ba§lanmas gerekir Buda gerilim kayna§nn negatif ucu diyota bakacak Ÿekilde ba§lanmas ile oluŸturulur Dolays ile ‡kŸtan daha k‡k genlikli negatif alternans elde edilir
NEGATIF PARALEL KIRPICI
€kŸ diyot zerinden alnr fakat diyotun y”n sinyal negatif alternansta iken do§ru polarmada olacak Ÿekilde devreye ba§lanr Dolaysyla negatif sinyalde diyot ksa devre olur ve ‡kŸ sinyal vermez B”ylece negatif alternans krplr
ONGERILIMLI POZITIF PARALEL KIRPICI
Seri krpclarda oldu§u gibi diyotun ”nnebir gerilim kayna§ ba§lanmasyla oluŸturulur Bu kaynak ayn Ÿekilde ‡kŸta sabit bir gerilim oluŸturur ve giriŸ sinyali bu sabit ‡kŸ zerine modle edilerek krpma iŸlemi yaptrlr Bu devrelerde ters me dz ”ngerilimli olarak ikiye ayrlr
DUZ ONGERILIMLI NEGATIF PARALEL KIRPICI
Krpc devre negatif alternans krpt§ i‡in bu devre pozitif y”nde destekleme yapmas yani giriŸte sinyal yokken bile ‡kŸta pozitif bir sinyal olacak Ÿekilde gerilim kayna§ ba§lanmas gerekir Buda gerilim kayna§nn negatif ucu diyota bakacak Ÿekilde ba§lanmas ile oluŸturulur Dolays ile ‡kŸtan daha byk genlikli pozitif alternans elde edilir
TERS ONGERILIMLI NEGATIF PARALEL KIRPICI
Devre negatif alternans krpt§ i‡in ve devre ters ”ngerilimli oldu§u i‡in negatif y”nde destekleme yapmas yani giriŸte sinyal yokken bile ‡kŸta negatif bir sinyal olacak Ÿekilde gerilim kayna§ ba§lanmas gerekir Buda gerilim kayna§nn pozitif ucu diyota bakacak Ÿekilde ba§lanmas ile oluŸturulur Dolays ile ‡kŸtan daha k‡k genlikli pozitif alternans elde edilir
SINUSOIDALI KAREDALGA YAPAN KIRPICI
Bu devre pozitif ve negatif ve negatif paralel krpc devrelerinin paralel ba§lanmasyla oluŸturulur ve giriŸ sinyalinin genli§i byk se‡ilirse ‡kŸta pozitif ve negatif alternanslarda krpma ger‡ekleŸtirilece§i i‡in kare dalgaya benzer sinyal elde edilir
 

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.